Boží svaté Jméno v Novém Zákoně

    Otázku zda má být Boží svaté Jméno v Novém zákoně si dokážeme zodpovědět tehdy pokud najdeme odpověď na otázku: „ Zda náš Pán a Učitel, Jehošua z Nazareta, Syn Boží při svém vyučování z Písem nahrazoval skutečné Jméno svého milovaného nebeského Otce titulem?"  Avšak můžeme vůbec tuto otázku dnes spolehlivě zodpovědět?

    Jsem přesvědčena, že ano, a to velmi jednoznačně! Stejně jednoznačně jako bychom zodpověli otázky: „Ukradl Jehošua někdy něco, nebo lhal někdy?“ nebo  "Podílel by se na tom, aby se do Písma Svatého dostaly lži?" nebo „ Podporoval by zvyky, které působí proti přáním a příkazům nebeského Otce?"

     Z Písma víme, že „ On se hříchu nedopustil, a v jeho ústech se nenašla lest“  (1.Pe 2:22 ) takže na výše položené otázky můžeme se 100% jistotou odpovědět: „ Ne, to Pán Jehošua nikdy neudělal!“ A můžeme to tvrdit i přesto, že jsme v jeho době nežili!!

Víme zcela jednoznačně, že Jehošuův charakter je v naprostém rozporu s krádežemi, lhaním a rušením příkazů nebeského Otce, Boha všemohoucího.  Proto můžeme mít 100% jistotu. Podobné je to i s nahrazováním Božího svatého Jména v Písmu. Jeho nahrazování jakýmkoli titulem v překladech Bible je škodlivé, protože:

1. Šíří nepravdivé informace o tom, jak se jmenuje Bůh!!

2. Odstraňuje Boží svaté Jméno z téměř 7 000 míst Bible a tím hrubě porušuje Boží autorská práva!!

3. Mnoha tisíckrát ignoruje Boží příkaz: „Nic k tomu nepřidávej, ani z toho nic neubírej!“ (5.Mojž. 12:32)

4. Působí proti naplnění mnoha biblických proroctví předpovídajících oslavování a vzývání skutečného Božího jména všemi národy. (Sofoniáš 3:9, Izajáš 45:23-24) 

    

     Každý kdo porozumí faktu, že zvyk nahrazování Božího svatého Jména jakýmkoli titulem deformuje pravdu Písma a vnáší do Bible tisíce lži, si bude zcela jist, že se náš Pán a Král Jehošua na procesu nahrazování podílet nemohl!! Zhoubné důsledky tradice nahrazování Božího Jména podrobněji rozebírám v článku Nahrazování Božího Jména titulem. Proto jsem přesvědčema, že při svých citacích Písem Boží Syn Jméno svého nebeského Otce normálně vyslovoval.

 

    Pokud by totiž Boží svaté Jméno nahrazoval podílel by se na Jeho odstranění z myslí a srdcí lidí, podílel by se na šíření lži o Něm, podporoval by tak tradici, která milionům křesťanům namluvila, že Boží jméno je Pán, Bůh, Hospodin ( Lord, Herr, Adonay...).  To však ale nejsou Boží jména, ale Boží tituly!! Touha srdce našeho Pána a Krále však byla Jméno svého Otce posvětit, a ne vyhladit z Písma a potažmo tak i z myslí a srdcí lidí! 

 

     Z těcho důvodů není možné, aby Boží svatý a milovaný Syn, který je nám ve všem vzorem při svých citacích Písem čímkoli nahrazoval Jméno svého Otce. Ze stejných důvodů jsem přesvědčena, že Boží svaté Jméno má být minimálně ve všech místech, kde je v Novém Zákoně citováno z hebrejských Písem. 

     Mnozí budou jistě oponovat a říkat: „ Kdyby Jehošua Jméno často vyslovoval, bylo by jistě v Písmu zapsáno několik konfliktů, že porušoval tradici otců. A to tam zapsáno není, takže Jej vyslovovat nemohl a musel Jej nahrazovat! "  Ti, co toto tvrdí, totiž věří, že v době pozemského života Božího Syna již byl rozšířen židovský zákaz Jeho vyslovování. Bylo tomu skutečně tak? Mnozí tvrdí, že zákaz vyslovování Božího Jména si Židé zavedli až v průběhu 2. století. Čemu máme věřit my dnes? O co se můžeme opravdu opřít? O rozporuplné údaje historiků, nebo o Jehošuův charakter? 

     Každý sám nechť zváží zda mohou být údaje historiků spolehlivější než samotný Jehošuův charakter? Zda jim máme dávat větší váhu než Tomu, který za každých okolností pevně stál na straně svého nebeského Otce, nikdy se nedopustil lži a zcela jistě ani toho, aby podporoval lidskou tradici skrze níž je Otcovo svaté Jméno zcela odstraněno z většiny překladů Biblí do národních jazyků.

 
Boží svaté Jméno v Novém Zákoně – ano či ne? 
 
Otázka zda má být Boží svaté Jméno v Novém zákoně si dokážeme jednoznačně zodpovědět pokud najdeme odpověď na otázku: „Nahrazoval nebo vyslovoval Jej při svém vyučování z Písem Pán Jehošua? A můžeme vůbec dnes tuto otázku zodpovědět? 
 
Jsem přesvědčena, že můžeme, a to velmi jednoduše. Podobně jednoduše jako bychom zodpověli otázky: „Ukradl Jehošua někdy něco, nebo lhal někdy?“ nebo „ Podílel by se na tom, aby se do Písma Svatého dostaly lži? nebo „ Podporoval by zvyky, které působí by proti trvalým přáním a příkazům svého nebeského Otce?“  
 
Z Písma víme, že „ on se hříchu nedopustil, a v jeho ústech se nenašla lest“(1.Pe 2:22) takže na výše položené otázky můžeme se 100% jistotou odpovědět: „ Ne, to Pán Jehošua nikdy neudělal!“ A můžeme to tvrdit i přesto, že jsme tam nebyli a neviděli to.
 
Víme totiž, že Jehošuův charakter je v naprostém rozporu s krádežemi, lhaním a rušením příkazů jeho i našeho nebeského Otce, všemohoucího Boha a proto můžeme mít 100% jistotu. Podobné je to i s nahrazováním Božího svatého Jména. Jeho nahrazování titulem v překladech Bible je škodlivé, protože:
 
1. Šíří nepravdivé informace o tom, jak se Bůh jmenuje!
2. Odstraňuje Boží svaté Jméno z několika tisíců míst Bible a tím hrubě porušuje Boží autorská práva!
3. Ignoruje Boží příkaz: „Nic k tomu nepřidávej, ani z toho nic neubírej!“ (5.Mojžíšova 12:32)
4. Působí proti naplnění mnoha biblických proroctví předpovídajících oslavování a vzývání Božího Jména všemi národy. (Sofoniáš 3:9, Izajáš 45:23-24) 
 
Každý kdo opravdu porozumí tomu, že zvyk nahrazování Božího svatého Jména titulem deformuje pravdu Písma a vnáší do Bible lži, bude zcela jistě vědět, že Pán Jehošua, když citoval Písma, se v žádném případě nemohl na tomto zvyku podílet a svaté Otcvo Jméno nahrazovat! Zhoubné důsledky tradice nahrazování Božího Jména podrobněji rozebírám v článku Nahrazování Božího Jména titulem. Proto jsem přesvědčema, že Jej ve všech svých citacích Písma vyslovoval a promlouval.
 
 
Kdyby Pán Jehošua Boží svaté Jméno nahrazoval podílel by se na jeho odstranění z myslí a srdcí lidí, podílel by se na šíření lži o něm, podílel by se na tradici, která říká, že Boží jméno je Pán, Bůh nebo Hospodin. To však nejsou Boží jména, ale Boží tituly!! Jak nám říká Písmo touha srdce našeho Pána a Krále byla jméno svého Otce posvětit a ne vyhladit z Písma a potažmo tak i z myslí a srdcí lidí! Z těcho důvodů není možné, aby Boží svatý a milovaný Syn, který je nám ve všem vzorem při svých citacích Písem čímkoli nahrazoval Jméno svého Otce. A proto jsem přesvědčena, že Boží svaté Jméno má být být minimálně ve všech místech, kde je v Novém Zákoně citováno z hebrejských Písem. 
 
Mnozí co tento článek čtou budou jistě oponovat a říkat: „ Kdyby Jehošua Jméno často vyslovoval, bylo by v Písmu zapsáno několik konfliktů, že porušuje tradici otců. A to tam zapsáno není, takže to je důkaz, že jej nemohl vyslovovat a musel jej nahrazovat. Ti, co toto tvrdí věří názoru, že v době života Jehošuy již byl rozšířen židovský zákaz jeho vyslovování. Zde se dostávají do konfliktu často rozporné údaje historiků s Jehošuovým charakterem. Každý ať sám zváží zda mohou být údaje historiků spolehlivější než Jehošuův charakter? Zda jim máme dávat větší váhu než tomu, který za každých okolností pevně stál na straně svého nebeského Otce, nikdy se nedopustil lži a zcela jistě ani toho, aby Otcovo jméno bylo odstaňováno z Písma a potažmo tak i ze srdcí i myslí všech Jehošuových následovníků, kteří chtějí ve všem napodovat svého Pána a Spasitele.