Hebrejská jména vytvořená z Božího jména JeHoVaH a jejich význam

 
V Bibli se vyskytuje mnoho lidských jmen. Mnohá z nich jsou utvořena složením dvou slov, Božího svatého jména JeHoVaH (čteno Jehova) a nějakého dalšího slova. Hebrejci tak vkládali do jmen svých dětí své naděje a svoji osobní zkušenost s Bohem. Níže jsou uvedeny příklady takových biblických jmen a také jejich význam. V odkazech pod jmény naleznete význam daného biblického jména, jak jej uvádějí uznávané biblické slovníky, a také všechny biblické verše v nichž se dané jméno vyskytuje. Jména sama velmi výmluvně svědčí o tom, jak vzácný charakter má náš Bůh a jak pozitivně jej vnímali lidé, kteří tato jména dávali svým dětem. Také nesmazatelně svědčí o tom, že izraelité Boží jméno Jehova znali a nebáli se jej v běžném životě s úctou používat. Posuďte sami: 
 

Jehošua zkráceně Jóšua, Jéšua, Jozue znamená: Jehova (je) záchrana, spasení, vysvobození

 

 

Jehonatan zkráceně Jónatan – znamená: Jehova dal

 

 

Jehonadabzkráceně Jónadab – znamená: Jehova (je) ochotný

 

 

Jehošafat zkráceně Jóšafat – znamená: Jehova rozsoudil

 

 

Jehojada zkráceně Jójada – znamená: Jehova ví, zná

 

 

Jehoram zkráceně Jóram – znamená: Jehova (je) vyvýšený

 

 

Jehoachaz zkráceně Jóachaz – znamená: Jehova uchopil

 

 

Jehošeba zkráceně Jóšeba – znamená: Jehova přísahal

 

 

Jehoash zkráceně Jóaš – znamená: darován Jehovou

 

 

Jehozabad zkráceně Józabad – znamená: Jehova obdaroval

 

 

Jehoadan zkráceně Jóadan – znamená: Jehova potěšuje, rozjasňuje

 

 

Jehojakímzkráceně Jójakím – znamená: Jehova pozvedá, povstává

 

 

Jehojakín zkráceně Jójakín – znamená: Jehova zakládá (něco)

 

 

Jehosadak zkráceně Jósadak – znamená: Jehova (je) spravedlivý

 

 

Jehoada zkráceně Jóada – znamená: Jehova ozdobil, okrášlil

 

 

Jehojaríbzkráceně Jójaríb – znamená: Jehova se potýká, zápasí

 

 

Jehochanan zkráceně Jóchanan – znamená: Jehova se smiloval

 

 

Jehošebath zkráceně Jóšeba – znamená: Jehova (je) přísaha

 

Jehoseph zkráceně Jóseph, Josef – znamená: Jehova přidal

 

 

U výše uvedených hebrejských jmen se používaly a dodnes používají delší a kratší tvary. Delší, s předponou Jeho-, nebo kratší, s přeponou Jó-. Také hebrejské texty Písma, z nichž jsou překlady Bible do národních jazyků zhotovovány, uvádějí většinou oba dva. Překladatel Miloš Pavlík ve svém Studijním překladu přesně respektuje použití delších a kratších tvarů jmen, jak je předkládá hebrejský text. Činí tak na rozdíl od naprosté většiny ostatních překladatelů, kteří si u daného jména vybrali většinou jen jeden tvar a to téměř vždy ten bez předpony Jeho-.  Ten používají používají, ať už je v hebrejské předloze napsáno cokoli. Čímž se nám ale ztrácí viditelná souvislost těchto osobních jmen s Božím svatým jménem Jehovah (čteno Jehova). 

 

Miloš Pavlík podle původního hebrejského znění uvádí jména  lidí začínající předponou Jeho- na více než 340 místech ve tvarech: Jehóšua, Jehónáthán, Jehóšáfát, Jehójádá, Jehórám, Jehóácház, Jehóševa, Jehóáš, Jehózávád, Jehóaddán, Jehójákím, Jehójáchín, Jehócádák, Jehóaddá, Jehójárív, Jehóchánán, Jehónádáv, Jehóšijjáhú, Jehó-nádáv, JehóšaveathSkrze odkazy pod jednotlivými jmény si každý může dohledat osobní jméno, které ho zajímá i ve srovnání s hebrejským textem.

 

Pouze v případě biblické postavy, nám známé, jako Jozue, přijal i bratr Pavlík zažitou konvenci a píše ve 141verších   "Jóšua" místo Jehóšua, i přesto, že hebrejský text uvádí "Jehóšua". Na ostatních místech Písma, kde je jméno Jehóšua,  jej však respektuje.  

 

 poznámce   [592] k Exodu 17:9 objasňuje další velmi závažnou skutečnost, že hebrejské jméno „Jehóšua“....je totéž jméno jako „Ježíš“.  (podobně i  u    Matouše 1:21 ) .    Také mnozí jiní překladatelé potvrzují , že opravdovým jménem našeho Spasitele, Pána a Krále je ve skutečnosti hebrejské "Jehošua" tzn. "Jehovah je záchrana (spasení, vysvobození)". Např. překladatelé Českého studijního překladu v poznámce zde.

 

Kdyby byl i v případě osobních jmen v našich překladech Bible přesně respektován hebrejský text z něhož je překládáno, tak bychom byli zvyklí na jména začínající předponou Jehó- jako jsou Jehóšua, Jehónáthán, Jehóšáfát, Jehójádá, Jehórám apod., pak by pro mnohé z nás nebylo tak těžké pochopit a  přijmout fakt, že v biblických dobách byla osobní jména lidí často tvořena s použitím Božího Svatého jména Jehova.