Boží svaté Jméno má být na téměř 7 000 místech Bible - proč tam není?

Z obsahu:

1. Proč je z většiny českých Biblí Boží Jméno úplně odstraněno?

2. Co říká Písmo o jeho budoucnosti?

3. Jak mohu poznat, že nahrazování svatého Jména Bohu opravdu vadí?

4. Připomínat nebo nepřipomínat Jméno – co na to Písmo?

5. Nepřipomínání něčího jména v řeči Bible znamená jeho úplné vyhlazení

6. Chci–li připomínat Boží svaté Jméno – potřebuji nutně znát jeho správnou výslovnost!

7. Moje osobní zkušenost s vyslyšením motliteb za výslovnost tetragramatonu JHVH.  

8. Znát správnou výslovnost Božího Jména samozřejmě nestačí

 

 

1. Proč je z naprosté většiny českých Biblí Boží svaté Jméno ostraněno?

 

  Vzkříšený a oslavený Pán Jehošua říká: "Já dosvědčuji každému, kdo slyší slova proroctví této knihy: "Kdo k nim něco přidá, tomu přidá Bůh ran popsaných v této knize. A jestliže kdo ubere ze slov knihy tohoto proroctví, tomu Bůh odejme podíl na stromu života a místo ve svatém městě..." (Zjevení 22,18-19).

 

  I přes toto Jehošuovo důrazné varování je v současné době proveden do většiny českých Biblí ohromný zásah. Svědectvím o něm jsou například poznámky překladatelů Českého ekumenického překladu Bible, kde je oddíle „Vysvětlivky“ v bodě č. 3 „JMÉNA“ uvedeno: " ..... v navázání na starou českou tradici nahrazujeme (Boží Jméno) slovem Hospodin." Takto je jedinou větou oznámeno, že při překládání Písma bylo z Bible ubráno Boží svaté Jméno a místo něj bylo přidáno slovo Hospodin. A kolikrát překladatelé v Písmu takovou změnu při překládání udělali? 

 

   Nebylo to 10 krát, ani 100 krát, ani o 1000 krát, ale více než 6 800 krát!! Tolik je totiž míst, kam Bůh dovolil své svaté Jméno do Bible původně zapsat. Jde tedy o více než 6 800 míst Bible z nichž je tímto způsobem odstaněmo a namísto něho je vložen staročeský titul Hospodin. Slovo Hospodin bylokdysi běžně používaé označení pro jakéhokoli pána, hospodáře nebo majitele. Jde tedy o více než 6 800 míst, v nichž byl nahrazením Jména zásadně změněn původní smysl Božího sdělení. Závažnost této změny ukáži na konkrétním příkladu. 

  Ve většině českých překladů máme v Izajášovi 42,8 napsán Boží výrok: "Já jsem Hospodin. To je mé jméno. " Toto tvrzení však vůbec není pravda! Jeho Jméno není Hospodin! Tak se nikdy nikomu nepředstavil!!! Je to jednoznačně nepravdivé tvrzení, neboli lež! Podobně máme asi na 50 místech českých překladů Bible napsáno: "Poznají, že já jsem Hospodin." A opět, není to pravda, je to lež, která vznikla jako nevyhnutelný důsledek nahrazování Božího jména. Bůh o sobě nikdy neřekl " Já jsem Hospodin" !!

 

Tato tvrzení, přestože jsou lživá a zavádějící, zůstávají již po stovky let v našich Biblích. A důvod? Důvodem je, že naši předkové dali přednost lidskému zvyku - tradici - před Božím slovem. I křesťanům se v tomto ohledu stalo to, co vytýká Jehošua, náš Pán a Spasitel farizeům: “Opustili jste přikázání Boží a držíte tradici lidí.".... " Rušíte Boží slovo svou tradicí.“ (Marek 7,8,13) Tato tradice nahrazování Jména je prozatím v křesťanství mocnější než varování Pána Jehošuy a než Boží přikázání: “Všechno, co vám přikazuji, budete bedlivě dodržovat. Nic k tomu nepřidáš a nic z toho neubereš.“ (5.Mojžíšova 12,32). Jednoduše shrnuto: Kdekoli v Bibli vidíme slovo Hospodin, můžeme si být jisti, že tam místo něj má správně být napsáno Boží Svaté a jedinečné Jméno יְהֹוָה 

 

Pozn.: Původní hebrejský text Písma byl zapsán bez samohlásek a také Boží svaté Jméno bylo zapsáno bez samohlásek a v nejstarších rukopisech jsou z něj zapsány jen souhlásky JHVH.  Po mnoho staletí bylo všeobecně známo jak se Boží Jméno správně vyslovuje, protože jej Izraelité běžně vyslovovali. Tak se Jeho známost přirozeně předávala z pokolení na pokolení, tak jak si to Bůh přál a stále přeje (2.Mojžíšova 3,15).  Tato všeobecná známost a jistota se však v důsledku zavedení lidské tradice nahrazování Jména během mnoha staletí ztratila. Protože však je Božím vroucím přáním, aby jeho opravdové svaté Jméno (ne pouze jeho souhláskový zápis JHVH) bylo známo, milováno, chváleno a ctěno pomáhá On Sám najít pravdu o jeho pravém Jménu těm, kteří po tom touží a hledají ji. Důvody proč já používám výslovnost Jehova (JeHoVaH - koncové H se v hebrejštině v tomto případě nevyslovuje)  najdete zde, zde, zde a zde. Nyní se však podívejme co říká Písmo o jeho budoucnosti. 

 

 
I přes toto Jehošuovo důrazné varování je v současné době proveden do většiny českých Biblí ohromný zásah. Svědectvím o něm jsou například poznámky překladatelů Českého ekumenického překladu Bible, kde je oddíle „Vysvětlivky“ v bodě č. 3 „JMÉNA“ je uvedeno: " ..... v navázání na starou českou tradici nahrazujeme (Boží jméno) slovem Hospodin." Čtenáři je zde jedinou větou oznámeno, že při překládání Písma bylo z Bible ubíráno Boží Jméno a místo Něj bylo přidáváno slovo Hospodin. A kolikrát překladatelé v Písmu takovou změnu při překládání udělali? 
 
Nebylo to 10 krát, ani 100 krát, ani o 1000 krát, ale tato změněna bylo provedena více než 6 800 krát!! Tolik je totiž míst, kam Bůh dovolil své Svaté Jméno do Bible původně zapsat. Jde o více než 6 800 míst Bible z nichž je tímto způsobem odstaněmo a namísto Něj je vložen staročeský titul Hospodin, dříve běžně používaný pro jakéhokoli pána, hospodáře nebo majitele. Jde tedy o více než 6 800 míst, v nichž byl nahrazením Jména zásadně změněn původní smysl Božího sdělení. Jak byl změněn?
 
Uvedu konkrétní příklad: Ve většině českých překladů máme v Izajášovi 42:8 napsán Boží výrok: "Já jsem Hospodin. To je mé jméno. " Toto tvrzení však vůbec není pravda! Jeho Jméno není Hospodin! Tak se NIKDY nikomu nepředstavil!!! Podobně máme asi na 50 místech českých překladů Bible napsáno: "Poznají, že já jsem Hospodin." A opět, není to pravda, je to lež, která vznikla jako nevyhnutelný důsledek nahrazování Božího jména. Bůh o sobě nikdy neřekl " já jsem Hospodin" !!
 
Tato tvrzení, přestože jsou lživá a zavádějící, zůstávají již po stovky let v našich Biblích. A důvod? Důvodem je že naši předkové dali přednost lidskému zvyku resp. tradici před Božím slovem. I křesťanům se v tomto ohledu stalo to, co vytýká Jehošua, náš Pán a Spasitel farizeům:“Opustili jste přikázání Boží a držíte tradici lidí..... Rušíte Boží slovo svou tradicí.“(Mk 7,8,13) Tato tradice nahrazování Jména je prozatím v křesťanství mocnější než varování Pána Jehošuy a než Boží přikázání: “Všechno, co vám přikazuji, budete bedlivě dodržovat. Nic k tomu nepřidáš a nic z toho neubereš.“ (5.Mojžíšova 12,32). Jednoduše shrnuto: Kdekoli v Bibli vidíme slovo Hospodin, můžeme si být jisti, že tam místo něj má správně být napsáno Boží Svaté a jedinečné Jméno יְהֹוָה 
 
Pozn.: Původní hebrejský text Písma byl zapsán bez samohlásek a také Boží svaté Jméno bylo zapsáno bez samohlásek a jsou z něj zapsány jen souhlásky JHVH.  Po mnoho staletí bylo všeobecně známo jak se Boží Jméno správně vyslovuje, protože jej Izraelité běžně a bez obav vyslovovali. Tak se Jeho známost přirozeně předávala z pokolení na pokolení, tak jak si to Bůh přál a stále přeje (viz 2.Mojžíšova 3:15).  Tato všeobecná známost a jistota se však v důsledku zavedení lidské tradice nahrazování Jména během mnoha staletí ztratila. Protože však je Božím vroucím přáním, aby Jeho opravdové svaté Jméno ( ne pouze jeho souhláskový zápis JHVH) bylo známo, milováno, chváleno a ctěno pomáhá On Sám najít pravdu o Jeho pravém Jménu těm, kteří po tom touží a hledají ji. Důvody proč já používám výslovnost Jehova (JeHoVaH - koncové H se v hebrejštině v tomto případě nevyslovuje)  najdete zde, zde, zde a zde. Nyní se však podívejme co říká Písmo o budoucnosti Božího svatého Jména.

 

2. Co říká Písmo o budoucnosti Božího jména?

 

    Mnozí křesťané mají dojem, že Boží Jméno je spojeno pouze s minulostí. Předkládám několik  proroctví, která ukazují, že bude celosvětově vzýváno, oslavováno a vyvyšováno. Zde jsou některá z nich:

Sofonjáš 3, 9:  tehdy však budu při národnostech měnit rty v očištěné k vzývání Jehovy jimi všemi v jeho jménu, ke službě jemu jedním ramenem.

Malachiáš 1,1: vždyť od vzcházení slunce až po jeho zajití bude mé jméno veliké mezi národy, a v každém místě bude mému jménu v kouř obráceno, obětováno, a bude to očištěný dar; ano, mé jméno bude veliké mezi národy, řekl Jehova zástupů.

Zjevení Janovo 3,12:  Kdo vítězí, učiním ho sloupem v chrámě mého Boha, i nevyjde již nikdy ven a napíši na něho jméno mého Boha a jméno města mého Boha, nového Jerúsaléma, - to je to, jež sestupuje z nebe od mého Boha, - a své nové 

Zacharjáš 14,7-9: ale nastane jeden den, - ten je Jehovovi znám, - ani den ani noc, ale stane se, že v čas večera bude světlo. A v onen den se stane, že z Jerúsaléma budou vycházet živé vody, polovice jich do moře východního a polovice jich do moře nejzazšího; bude se tak dít v létě i v zimě. A Jehova se stane Králem nade vší zemí, v onen den bude Jehova jediný a jeho jméno jediné,

Zjevení Janovo 14,1:  A uviděl jsem, a hle, na hoře Siónu stanul Beránek a s ním sto čtyřiačtyřicet tisíc majících na svých čelech napsané jeho jméno a jméno jeho Otce.

Zjevení Janovo 15,3,4:i zpívají píseň Mojžíše, Božího nevolníka, a píseň Beránkovu říkajíce: Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Jehovo, Bože, Všemocný, spravedlivé a důvěryhodné jsou tvé cesty, Králi národů. Kdožpak by se tě neulekl, PANE, a neoslavoval tvé jméno? Ano, jen ty jsi svatý; ano, všechny národy přijdou a před tebou se pokloní, protože tvé spravedlnosti vyšly najevo.

 

 

3. Jak mohu poznat, že vynechání jména JHVH Bohu opravdu vadí? 

 

           Mnohým se bude znovu a znovu vracet otázka: „Je to opravdu tak vážné? Pokud chce někdo z Bible vidět, jaký má Bůh vztah ke Jménu doporučuji projít všechna biblická místa obsahující slovní spojení 'mé jméno'  nebo ´já jsem Hospodin'  Pod uvedenými odkazy je mnoho veršů, díky nimž si každý může udělat poměrně jasnou představu o vztahu našeho nebeského Otce k Jeho svatému Jménu. Při studiu je však třeba mít stále na paměti, že všude tam kde je psáno Hospodin má být originální a svaté Boží Jméno Jehova. 

 

 

4. Připomínat nebo nepřipomínat Jméno Jehova – co na to Písmo?

 

             Odpověď na otázku zda je správné a důležité připomínat jméno Boží můžeme nalézt přímo v Písmu:„A ještě Bůh k Mojžíšovi řekl: Takto musíš říci k Isráélovým dětem: Poslal mě k vám Jehova, Bůh vašich otců, Bůh Abráhámův, Bůh Isákův a Bůh Jákóbův; toto je navždy mé jméno a toto je připomínka mne všem pokolením."  (Exodus 3,15)

             Připomínat jeho svaté Jméno NAVĚKY je svatou vůlí Stvořitele Nebes a Země. Je třeba brát vážně i proroctví Izajáše 12,4 o dni Božího zásahu do lidských dějin, kde je řečeno: ".. v onen den budete říkat: Přinášejte chválu Jehovovi, vzývejte jeho jméno, rozhlašujte mezi národnostmi jeho skutky, připomínejte, že jeho jméno je vyvýšeno" (je dobré si přečíst kontext předchzích veršů zvláště Izajáš 11,1-10). Podobně o používání a vyslovování Božího jména v době Boží záchrany Božího lidu svědčí i Izajáš 25,9: "A v onen den se bude říkat: Hle, toto je náš Bůh, čekali jsme na něho a uměl nás vysvobodit, toto je Jehova, čekali jsme na něho, jásejme a radujme se v jeho vysvobození! " 

 

 

5. Nepřipomínání něčího jména - v řeči Bible - znamená jeho vyhlazení

 

 "Odstraním z jejích úst jména baalů; jejich jména nebude už nikdo připomínat." (Ozeáš 2,19)

 "V onen den, je výrok Jehovy zástupů, vyhladím ze země jména modlářských stvůr, takže už nikdy nebudou připomínána...."  (Zacharjáš 13,2)

    Přímo z vyjádření samotného Jehovy Boha vidíme, že nepřípomínání jakéhokoli jména je v úzké souvislosti s jeho ostraněním a vyhlazením. Zatím je náš svět v situaci, kdy se proroctví o oslavení Božího svatého Jména ještě nenaplnila, ba právě naopak! Dnes jsou známa a milována jména tisíců bohů a bohyň, která měla být podle Boží zjevené vůle ze světa zcela vyhlazena. Zatím však jejich obliba a věhlas stále vzkvétají. A pravé a svaté Jméno Boží, které mělo a má být podle Boží vůle oslavováno a milováno navěky , je v současné době téměř vyhlazeno. Nemá ani místo ve většině Biblí světa! Nemá místo ani úctu ve většině lidských srdcí! Většině křesťanů zní cize, exoticky, nejsou na ně zvyklí. To je realita, kterou máme kolem sebe, a která na nás velmi silně působí. Mnozí křesťané mají dojem, že připomínat jméno Jehova není důležité, někteří říkají: „Já vím, že Bůh vyslýchá moje modlitby, tak mu asi nevadí, že nevyslovuji Jeho Jméno.“ To je velmi zavádějící úvaha, která vede k pocitu, že když nám Bůh pomáhá, tak je s námi spokojený a my nemusíme nic měnit. Pokud by však Bůh vyslýchal naše modlitby jenom tehdy, když děláme úplně všechno správně, nevyslyšel by žádnou lidskou motlitbu.

 

6. Chci–li připomínat pravé Otcovo Jméno – potřebuji znát jeho výslovnost

 

         Abychom mohli Boží svaté Jméno připomínat, musíme znát jeho správnou výslovnost. Tu však nelze zjistit se 100% jistotou z lidských zdrojů. Názory odborníků na hebrejštinu se rozcházejí. Jedni tvrdí, že správná výslovnost je Jahve (JaHVeH), jiní že je to Jehova (JeHoVaH) a jsou ještě mnohé jiné názory. Pro většinu lidí neexistuje žádný jiný způsob jak ji spolehlivě zjistit než poslechnout radu Pána Jehošuy:Proste, a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno.“ Nejvyšší Bůh, náš nebeský Otec, čeká kdy začneme brát Jeho pravé svaté Jméno vážně, čeká na skutečný zájem, čeká na ty, kteří se ho budou dotazovat celým svým srdcem i v této otázce. I zde platí Jehošuovo poučení: "... přichází hodina, a již je zde, kdy praví ctitelé se budou klanět Otci v duchu a pravdě; vždyť sám Otec hledá takové ctitele.“ Jan 4,24

 

 

7. Moje osobní zkušenost s vyslyšením motliteb za výslovnost jména JHVH

 

           Jsem si jistá, že Bůh velmi rád a jasně odpoví tomu, kdo bude vytrvale, upřímně a z celého srdce prosit o zjevení výslovnosti tetragramatonu JHVH. I já jsem ji po několika měsících modliteb dostala. Dlouhou dobu jsem četla na všech místech v Písmu, kde máme psáno Hospodin slovo Jahve. Jednou jsem si uvědomila, že jsem si tento tvar vybrala sama, aniž bych se Otce ptala, jak si to přeje On. Nechtěla jsem, aby mě někdo spojoval se Svědky Jehovovými, a proto jsem tetrgramaton JHVH vyslovovala Jahve. Pochopila jsem, že to není správné. Tak jsem se nebeskému Otci omluvila a začala se opakovaně ptát. Dnes jistě vím, že správná výslovnost je JEHOVA. K podobnému závěru došlo i 25 překladatelů popř. vydavatelů Bible, kteří ve svých překladech do národních jazyků uvádějí Boží Jméno ve tvaru Jehovah, Jehova, Jehová, Giê-hô-va, Ihowa. Uvádějí jej na několika tisíci místech svých překladů. (Žádný z nich není překladem společnosti Svědkové Jehovovi.) V každé z těchto Biblí si můžete prohlédnout všechna místa se Božím svatým Jménem. 

            Je mi jasné, že každý z nás potřebuje ve věci správné výslovnosti dostat své vlastní potvrzení přímo samotného Jehovy Boha. Povzbuzuji proto každého, kdo touží znát pravdu : „Sám(a) se z Písma přesvědčte, že Bůh si přeje posvětit a očistit své jméno a pak tlučte, proste a hledejte a bude Vám dáno. Každý sám za sebe stojíme před možností ptát se Boha celým srdcem a celou duší. Stále ještě máme příležitost ptát se přímo Boha Otce, jak tuto skutečnost prožívá On Sám. Boží slib: „ Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem.“ (Jeremjáš 29,13) platí i dnes stejně jako za dob Mojžíše, Jóšijáše, Jeremiáše i Davida. Přeji Vám, abyste i Vy byl(a) zapsán(a) v pamětní knize se jmény těch, kteří se bojí Jehovy a kdo si váží jeho jména.

 

Malachiáš 3,16-17...Tehdy se mající Jehovu v úctě jali navzájem umlouvat a Jehova se jal dávat pozor a uslyšel, i byla před jeho tváří psána kniha připomínky o majících Jehovu v úctě a o cenících si jeho jména, i stanou se mi, řekl Jehova zástupů, v den, jejž já připravuji, zvláštním pokladem, a budu se nad nimi slitovávat, jako se člověk slitovává nad svým synem obsluhujícím ho.

 

8. Znát správnou výslovnost tetragramatonu JHVH nestačí

 

       Jistěže potřebujeme znát mnohem více než výslovnost Božího Jména. Jehošua v motlitbě k Otci řekl: „A život věčný je v tom, když poznávají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. (Jan 17,3) Potřebujeme skutečně osobně poznávat toho, jenž si sám pro sebe vybral jméno JEHOVA, Boha Otce. Také potřebujeme poznávat jeho milovaného syna Pána Jehošuu, našeho Pána a Spasitele a potřebujeme být s nimi oběma "jedno".  Jan 17,21aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás.

Potřebujeme zachovávat celé Jehošuovo slovo, aby Otec se Synem přišli a učinili si u nás příbytek. Jan 14,23 Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek“.