Boží jméno JHVH má být téměř na 7 000 místech Bible - proč tam není?

Z obsahu:

1. Proč je z většiny českých Biblí Boží jméno JHVH odstraněno?

2. Co říká Písmo o budoucnosti jména JHVH?

3. Jak mohu poznat, že vynechávání jména JHVH Bohu opravdu vadí?

4. Připomínat nebo nepřipomínat jméno JHVH? – co na to Písmo?

5. Nepřipomínání něčího jména v řeči Bible znamená jeho vyhlazení

6. Chci – li připomínat jméno JHVH – potřebuji znát jeho výslovnost

7. Moje osobní zkušenost s vyslyšením motliteb za výslovnost jména JHVH

8. Znát správnou výslovnost jména JHVH samozřejmě nestačí

 

1. Proč je z naprosté většiny českých Biblí odstraněno Boží jméno JHVH?

          Vzkříšený a oslavený Pán Ježíš říká: "Já dosvědčuji každému, kdo slyší slova proroctví této knihy: Kdo k nim něco přidá, tomu přidá Bůh ran popsaných v této knize. A jestliže kdo ubere ze slov knihy tohoto proroctví, tomu Bůh odejme podíl na stromu života a místo ve svatém městě..." (Zjevení 22, 18-19).

           I přes toto Ježíšovo důrazné varování je v současné době proveden do většiny českých Biblí ohromný zásah. Svědectvím o něm jsou například poznámky překladatelů Českého ekumenického překladu Bible, kde je oddíle „Vysvětlivky“ v bodě č. 3 „JMÉNA“ je uvedeno: " ..... v navázání na starou českou tradici nahrazujeme (Boží jméno) slovem Hospodin." Čtenáři je zde jedinou větou oznámeno, že při překládání Písma bylo z Bible ubíráno Boží jméno a místo Něj bylo přidáváno slovo Hospodin. A kolikrát překladatelé v Písmu takovou změnu provedli? 

           Nejde ani o10, ani o 100, ani o 1000 míst Písma, ale změněno jich bylo více než 6 800!! Tolik je totiž míst, kam Bůh dovolil své Svaté Jméno do Bible zapsat. Jde o více než 6 800 míst Bible z nichž je tímto způsobem odstaněmo Boží svaté jméno a místo Něj je vložen staročeský titul Hospdin (dříve běžně používaný pro jakéhokoli pána, hospodáře, majitele). Jde o více než 6 800 míst, v nichž byl nahrazením Jména zásadně změněn původní smysl Božího sdělení. 

 Uvedu konkrétní příklad: V našich překladech máme v Iz 42:8 psán Boží výrok: "Já jsem Hospodin. To je mé jméno. " Ale to není pravda! Toto Bůh nikdy neřekl! Jeho jméno není Hospodin! Podobně máme asi na 130 místech českých překladů Bible napsáno Boží tvrzení : "Poznají, že já jsem Hospodin."  A opět, není to pravda! Ani toto Bůh nikdy neřekl! 

Tato tvrzení, přestože jsou klamná a zavádějící, již po stovky let zůstávají v našich Biblích. A důvod? Důvodem je podle překladatelů respektování staré české tradice. Tato tradice je u nás v Čechách prozatím mocnější než výše citované varování Pána Ježíše Krista a než přikázání, který dal Bůh lidem skrze Mojžíše: “Všechno, co vám přikazuji, budete bedlivě dodržovat. Nic k tomu nepřidáš a nic z toho neubereš.“ (5.Mojžíš. 13,1). Jednoduše řečeno: Kdekoli v Bibli vidíme slovo Hospodin, můžeme si být jisti, že tam místo něj má správně být napsáno Boží svaté a jedinečné Jméno JHVH. ( Přesněji řečeno, Jeho plný a správný zápis i se samohláskami). 

 

2. Co říká Písmo o budoucnosti jména JHVH?

 

        Mnozí křesťané mají dojem, že jméno JHVH je spojeno pouze s minulostí. Předkládám proroctví, která ukazují, že Boží jméno JHVH bude celosvětově vzýváno, oslavováno a vyvyšováno. Zde jsou některá z nich:

Sofonjáš 3, 9: Tehdy očistím rty každého lidu a všichni budou vzývat JHVH jméno a sloužit mu...

Malachiáš 1, 1: Od východu slunce až na západ bude mé jméno veliké mezi pronárody..... Zajisté bude mé jméno veliké mezi pronárody, praví JHVH zástupů.

Zjevení Janovo 3, 12: Kdo zvítězí, toho učiním (říká Pán Ježíš) sloupem v chrámě svého Boha ...napíšu na něj jméno svého Boha ….. i jméno své nové.

Zacharjáš 14, 7-9: A nastane den jediný, známý jen JHVH, ….... JHVH bude Králem nad celou zemí; v onen den bude JHVH jediný a jeho jméno jediné.

Zjevení Janovo 14,1: A viděl jsem, hle, Beránek stál na hoře Sión a s ním sto čtyřicet čtyři tisíce těch, kdo mají na čele napsáno jméno jeho i jméno jeho Otce

Zjevení Janovo 15,3,4: …. "Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane Bože všemohoucí; spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, Králi národů. Kdo by se nebál tebe, Pane, a nevzdal slávu tvému jménu, neboť ty jediný jsi Svatý...

 

3. Jak mohu poznat, že vynechání jména JHVH Bohu opravdu vadí?

 

           Mnohým se bude znovu a znovu vracet otázka: „Je to opravdu tak vážné? Pokud chce někdo z Bible vidět, jaký má Bůh vztah ke jménu JHVH, doporučuji do vyhledávače nějakého biblického programu (např. Theophilos) zadat slovní spojení 'mé* jmén*¨' nebo 'pozna*' nebo 'vzýva*' nebo 'pozn*, že já jsem'. Vyběhne mnoho veršů, díky nimž si můžeme udělat poměrně jasnou představu o vztahu našeho nebeského Otce ke jménu JHVH. Musíme mít ,ovšem. neustále na paměti, že všude tam, kde je psáno Hospodin, má být originální jméno Boží, JHVH. Pokud někdo ještě nemá k dispozici biblický program můžete se podívat na https://www.obohu.cz/biblicke-programy/theophilos-navod nebo na https://www.obohu.cz/biblicke-programy/davar-navod

 

4. Připomínat nebo nepřipomínat jméno JHVH? – co na to Písmo?

             Odpověď na otázku zda je správné a důležité připomínat jméno Boží můžeme nalézt v Písmu. „Bůh dále Mojžíšovi poručil: "Řekni Izraelcům toto: »Posílá mě k vám JHVH, Bůh vašich otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův.“ To je navěky mé jméno, jím si mě budou připomínat od pokolení do pokolení. (Exodus 3,15) Připomínat jméno JHVH navěky je svatou vůlí Stvořitele vesmíru. Je třeba brát vážně i proroctví Izajáše 12,4 o dni Božího zásahu do lidských dějin, kde je řečeno: V onen den řeknete: "Chválu vzdejte JHVH a vzývejte jeho jméno! ….Připomínejte, že jeho jméno je vyvýšené ( je dobré si přečíst kontext celé Izajášovy 11. kapitoly). Podobně  o používání a vyslovování Božího jměna v době Boží záchrany svědčí i Izajáš i ve verši 25:9: "A řeknou v onen den: Hle toto je náš Bůh, očekávali jsme na něho a zachránil nás. Toto je JHVH, na něhož jsme očekávali. " 

 

5. Nepřipomínání něčího jména - v řeči Bible - znamená vyhlazení jeho jména

 

       " Odstraním z jejích úst jména baalů; jejich jména nebude už nikdo připomínat."  (Ozeáš 2:19) "V onen den, je výrok JHVH zástupů, vyhladím ze země jména modlářských stvůr, takže už nikdy nebudou připomínána...."  (Zacharjáš 13,2)

          Z výše uvedených výroků samotného JHVH Boha vidíme, že nepřípomínání jakéhokoli jména je v úzké souvislosti s jeho ostraněním a vyhlazením. Zatím je svět je v situaci, kdy se tato proroctví ještě nesplnila. Ba naopak! Dnes jsou známa a milována jména tisíců bohů a bohyň, která měla být podle vůle Boží za světa vyhlazena. Zatím však jejich obliba a věhlas vzkvétají. Pravé jméno Boží, které mělo být podle Boží vůle oslavováno a milováno, je v současné době téměř vyhlazeno. Nemá místo ve většině Biblí světa. Nemá místo ani úctu ve většině lidských srdcí. Většině lidí zní cize, exoticky, nejsou na ně zvyklí. To je realita, kterou máme kolem sebe, a která na nás silně působí. Také většina křesťanů má dojem, že připomínat jméno JHVH není důležité. Mnozí říkají: „Já vím, že Bůh vyslýchá moje modlitby, tak mu asi nevadí, že nepoužívám jméno JHVH.“ To je velmi zavádějící úvaha! Vede nás k pocitu, že když nám Bůh pomáhá, tak je s námi spokojený a my nemusíme nic měnit. Pokud by Bůh vyslýchal naše modlitby, jenom tehdy, když děláme úplně všechno správně, nevyslyšel by žádnou lidskou motlitbu. Nikdo z nás není úplně v pořádku, nikdo z nás nezná celou pravdu.

 

6. Chci – li připomínat jméno JHVH – potřebuji znát jeho výslovnost

 

         Abychom mohli jméno JHVH připomínat, musíme znát jeho správnou výslovnost. Tu však nelze s jistotou z historie zjistit. I názory odborníků se rozcházejí. Jedni tvrdí JaHVeH, jiní JeHoVaH a jsou ještě mnohé jiné možné výslovnosti. Pro většinu lidí neexistuje žádný jiný způsob jak ji spolehlivě zjistit než poslechnout radu Pána Ježíše:Proste, a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno.“ Nejvyšší Bůh, náš nebeský Otec, čeká kdy začneme brát Jeho pravé svaté Jméno vážně, čeká na skutečný zájem, čeká na ty, kteří se Ho budou dotazovat celým svým srdcem i v otázce Jeho Jména. 

 

7. Moje osobní zkušenost s vyslyšením motliteb za výslovnost jména JHVH

 

           Jsem si jistá, že Bůh velmi rád a jasně odpoví tomu, kdo bude vytrvale, upřímně a z celého srdce prosit o zjevení výslovnosti jména JHVH. Já jsem ji skutečně, po několika měsících modliteb, dostala. Dlouhou dobu jsem četla na všech místech v Písmu, kde máme psáno Hospodin slovo Jahve. Jednou jsem si uvědomila, že jsem si tento tvar vybrala vlastně sama, aniž bych se Otce ptala, jak si to přeje On. Nechtěla jsem, aby mě někdo spojoval se Svědky Jehovovými, a proto jsem jméno JHVH vyslovovala Jahve. Došlo mi, že to není správné. Tak jsem se Otci omluvila a začala se opakovaně ptát. Dnes jistě vím, že správně je JEHOVAH ( vyslovuji Jehova).

         Tvar Jehovah uvádějí také tyto překlady: V angličtině to jsou např. American Standard Version 1901 , Darby Bible 1889 ,Young's Literal Translation 1898 , Literal Translation of the Holy Bible, 1976-2000, Modern King James Version, copyright © 1962-1998 by JayP. Green, ACV (A Conservative Version), Green's Literal Translation. Ve španělštině je to Reina-Valera 1909 a Reina Valera Gomez 2004, oba uvádějí tvar Jehová. Německé překlady German Elber Felder 1871 a překlad German Darby Unrevidierte Elberfelder 1905 píší tvar Jehova a German Tafel Bibel 1911 Jehovah.

           Máme svědectví mnoha fragmentů Písma, které jméno JHVH nezvratně dokládají. Je mi jasné, že každý z nás potřebuje ve věci správné výslovnosti dostat své potvrzení přímo od Boha Otce nebo od Pána Ježíše Krista. Povzbuzuji proto každého, kdo touží znát pravdu : „Sám(a) se z Písma přesvědč, že Bůh si přeje posvětit a očistit své jméno a pak tluč, pros a hledej a bude Ti dáno. Každý sám za sebe stojíme před možností ptát se Boha celým srdcem a celou duší na důležitost a také na výslovnost jména JHVH. Stále ještě máme příležitost ptát se přímo Boha Otce, jak tuto skutečnost prožívá On sám. Boží slib: Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem.“ (Jeremjáš 29,13) platí i dnes stejně jako za dob Mojžíše, Jóšijáše, Jeremiáše i Davida. Přeji Ti, abys i Ty byl(a) zapsán(a) v pamětní knize se jmény těch, kteří se bojí JHVH a kdo si váží jeho jména.

Malachiáš 3,16 -20:...16 ... Pamětní kniha byla před ním sepsána pro ty, kdo se bojí JHVH a kdo si váží jeho jména. Budou mým vlastnictvím -- praví JHVH zástupů -- v den, který učiním. Budu mít s nimi soucit, jako má člověk soucit se svým synem, který mu slouží. Znovu budete vidět rozdíl mezi spravedlivým a ničemou, mezi tím, kdo Bohu slouží, a tím, kdo mu neslouží. Neboť hle, přichází den planoucí jako pec a všichni domýšlivci i všichni, kdo páchají ničemnost, se stanou strništěm. Ten přicházející den je spálí, praví JHVH zástupů, nezanechá z nich kořen ani větev. Avšak vám, kdo se bojíte mého jména, vzejde slunce spravedlnosti a na jeho paprscích bude uzdravení.

 

8. Znát správnou výslovnost jména JHVH nestačí

 

       Jistěže potřebujeme znát mnohem více než výslovnost jména JHVH. Ježíš v motlitbě k Otci řekl: „A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. (Jan 17,3) Potřebujeme skutečně osobně poznávat Toho, jenž si sám pro sebe vybral jméno JHVH, Boha Otce. Také potřebujeme poznávat jeho milovaného syna Pána Ježíše Krista, našeho Pána a Sopasitele a potřebujeme být s nimi oběma jedno. (Jan 17,21: aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás.) Potřebujeme zachovávat celé Ježíšovo slovo, aby Otec i Syn přišli a učinili si u nás příbytek (Jan 14,23 „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek“. ). Potřebujeme toho mnohem, mnohem více, ale to je již mimo rozsah této práce.