Koho Bible nazývá Bohem? 

 

Bible nepoužívá slovo Bůh výhradně na nejvyššího Boha, ale jsou jím v Bibli nazvány i jiné mocné bytosti. Základ hebrejského slova 'ĕlôhîym' překládaného jako Bůh má totiž v hebrejštině význam: MOCNÝ, SILNÝ.

 

1. Bohem je nazván Mojžíš.

 Sám Nejvyšší Bůh Mojžíšovi říká: „.dal jsem tě faraonovi za Boha (ĕlôhîym) a tvůj bratr Áron bude tvým prorokem“  (Exodus 7:1) 

a jinde mu říká „On (Áron) bude tobě ústy a ty budeš jemu Bohem (ĕlôhîym) (Exodus 4:16)  

Mojžíš měl být Bohem pro faraona i pro Árona. Titul Bůh dává Mojšíšovi Sám Nejvyšší.

 

Upozornění: HEBREJŠTINA A ŘEČTINA, jimiž je zapsáno Písmo, NEROZLIŠUJÍ VELKÁ A MALÁ PÍSMENA. To zda bude v české Bibli napsáno Bůh nebo bůh rozhodují překladatelé.

 

2. Bohem (ĕlôhîym) jsou nazváni andělé.

Genesis 32:2, 25-31 I Jákob šel svou cestou. Tu se s ním potkali Boží andělé... Pak Jákob zůstal sám a zápasil s ním nějaký muž až do východu jitřenky. Když viděl, že ho nepřemůže, udeřil ho do kyčelního kloubu, a Jákobovi se vykloubil kyčelní kloub, když s ním zápasil. Pak muž řekl: Pusť mě, neboť vyšla jitřenka. Jákob odpověděl: Nepustím tě, pokud mi nepožehnáš. I řekl mu: Jaké je tvé jméno? Odpověděl: Jákob. Nato řekl: Tvé jméno již nebude Jákob, ale Izrael. Protože jsi zápasil s Bohem (ĕlôhîym) i s lidmi a obstál jsi....Jákob to místo pojmenoval Peníel, neboť řekl: Viděl jsem Boha (ĕlôhîym) tváří v tvář a můj život byl zachráněn.


Soudců 13:21,22  Více se už Jehovův anděl Manóachovi a jeho ženě neukazoval. Tehdy Manóach poznal, že to byl Jehovův anděl. Tu Manóach řekl své ženě: Jistě zemřeme, protože jsme viděli Boha.

Jákob i Samsonův otec nazvali Bohem Božího anděla. 

 

3. Bohy jsou nazvýni také někteří synové Nejvyššího

Žalm 82:6 mluví o blíže neurčeném počtu Božích synů, které sám Nejvyšší Bůh nazývá Bohy (v originále opět použito slovo ĕlôhîym)

Žalm 82:6  Řekl jsem: Jste bohové (ĕlôhîym), všichni jste synové Nejvyššího...

 

4. Bohem je nazván i Boží Syn.

V Žalmu 45:6,7 se píše o Bohu, který má svého Boha. Apoštol Pavel jej cituje v Židům 1:8, 9 a tohoto Boha ztotožnil s Božím Synem. Boží Syn je tedy Bohem, který má svého Boha. Pro Nejvyššího Boha i pro Božího Syna je použito stejné ĕlôhîym jako ve výše uvedených příkladech pro Božího anděla a Mojžíše.

Žalm 45:6,7  Tvůj trůn, Bože (ĕlôhîym), je věčnost a trvání, žezlem tvého kralování je žezlo upřímnosti, miluješ spravedlnost a nenávidíš zlovůli, proto tě pomazal Bůh (ĕlôhîym), tvůj Bůh (ĕlôhîym), olejem veselí nad tvé společníky. 

 

Židům 1:8,9 zato o Synu však: Tvůj trůn, Bože, je do věčného věku a žezlem tvého království je žezlo přímosti; zamiloval sis spravedlnost a v nenávist jsi pojal bezzákonnost - pro tuto příčinu tě Bůh, tvůj Bůh, pomazal olejem jásotu nad tvé druhy;

 

5. Bohem jsou nazývání i falešní bohové. 

Stejným hebrejským slovem ĕlôhîym je označen i falešný bůh, který měl jméno Baal a také jiní falešní bohové.

Soudců 6:31 ... Cožpak vy povedete při za Baala? .....Jestliže on je bůh (ĕlôhîym), povede při za sebe...

Exodus 23:32,33 Neuzavřeš smlouvu s nimi ani s jejich bohy (ĕlôhîym).... Když bys sloužil jejich bohům (ĕlôhîym), stalo by se ti to léčkou.

 

Podobné je to i v Novém zákoně. Bohem je označován nečastěji Bůh Otec, několikrát Boží Syn, několikrát také bůh tohoto světa, satan ďábel. V Novém zákoně je Bohem nazváno dokonce i břicho a běžně také falešní bohové a bohové udělaní lidskýma rukama. 

 

Filipským 3:19 ....jejich koncem je zahynutí, jejich bohem je břicho....

1.Korintským 8:5 ... Neboť i když jsou takzvaní ‚bohové‘, ať už v nebi nebo na zemi -- jakože jsou mnozí ‚bohové‘ a mnozí ‚páni‘...

Skutky 19:26 ...vidíte a slyšíte, že tento Pavel nejen v Efesu, nýbrž téměř v celé Asii přesvědčil a svedl značný zástup. Říká, že bohové, kteří jsou děláni rukama, nejsou bohové.

 

Závěr: Termín Bůh (hebrejsky 'ĕlôhîym' a řecky 'theos') není Biblí používán jako výhradní označení Nejvyššího Boha, ale je třeba pozorně sledovat kontext, abychom rozlišili zda dané místo Písma opravdu mluví o Nejvyšším Bohu, nebo o někom úplně jiném.

 

Pozn.: Slovo Bůh (ĕlôhîym a theos) je Biblí velmi používané slovo, vyskytuje na více než 3 200 místech. Boží svaté jméno JHVH (yehôvâh) je však mnohem častější. Vyskytuje se v Bibli více než 6 800 krát. Pro toho, kdo by si sám chtěl ověřit všechny výskyty slov 'ĕlôhîym', 'theos' nebo 'yehôvâh' v Bibli připojuji tyto odkazy:  ĕlôhîym (H 430), theos (G 2316), yehôvâh ( H 3068).