Napravit škody způsobené tradicí našich předků

 
 
    Již po staletí je při překládání Bible do národních jazyků zvykem nahrazovat Boží svaté jméno JHVH obecnými tituly majícími význam Pán, popř. Bůh (např. LORD, HERR, SEŇOR, L´ÉTERNEL, Hospodin, Bůh, GOOD, GOTT apod.) Díky tomuto zvyku jsou v překladech Biblí do národních jazyků místo tisíců výskytů Božího svatého jména JHVH, tisíce výskytů výše uvedených titulů. 
 
   Ale díky Bohu, byli v dějinách i takoví překladatelé, kteří se odhodlali nechat ve svých překladech Boží svaté jméno všude tam, kde se v hebrejských textech opravdu nachází! Zde si  můžete prohlédnout 25 překladů Bible v různých jazycích, jejichž překladatelé se rozhodli dát přednost slovu Božímu před lidmi zavedenou tradicí. Tyto překlady mají Boží jméno v několika tisíci verších. V odkazech si můžete prohlédnout všechna místa, v nichž se Boží jméno v daném překladu vyskytuje. Kdo tímto způsobem prokázali svoji věrnost a odvahu kvůli Božímu jménu, jistě nepřijdou o svoji odměnu. 
 
      Na druhou stranu ale také věřím, že překladatelé, kteří dali přednost tradici před původním textem Božího slova a Boží svaté jméno nahradili titulem a tím jej odstranili ze svého překladu Bible, nechtěli nikomu uškodit. Nebyli si jistě vědomi toho, že nahrazováním škodí sobě, Bohu, pravdivosti Bible i těm, kteří budou jejich překlad používat. Na odstraňování Božího jména z Bible jsou totiž křesťané již tak zvyklí, že jen málokdo dokáže uvidět jeho škodlivost. Cílem tohoto mého článku je předložit důkazy o závadnosti této tradice a poukázat na nutnost a možnost nápravy. 
 
 
Nahrazení Božího jména JHVH titulem v překladech Bible škodlivé, protože:
 
1. Opakovaně porušuje Boží příkaz: „NIC k tomu NEPŘIDÁVEJ ani z toho NIC NEUBÍREJ.“(5.Mojžíšova 13:1; Zjevení 22:18,19).  Z textu Bible je více než 6 800 krát ubráno Boží jméno JHVH a namísto něj je vložen pouhý titul. 
 
2. V důsledku po staletí trvajícího nahrazování byla z lidského světa ZTRACENA JISTOTA všeobecného povědomí správné výslovnosti Božího jména JHVH. Bůh ale chce, aby Jeho svaté jméno bylo známé mezi národy a rozhlášené po celé zemi. Chce, aby se ho mohly dovolávat všechny národy. (Sofonjáš 3:9 , (Joel 3:3,4) , Izajáš 45:22 -25,  Zacharjáš 14:6-9   )
 
3. Nahrazováním je NARUŠENA PRAVDIVOST překladů Bible na několika tisíci místech.
Hebrejské texty píší: JHVH je jeho jméno, Já jsem JHVH, Toto praví JHVH....ale v důsledku nahrazování vznikají v našich překladech Biblí nepravdivá tvrzení typu: „Hospodin je jeho jméno; Já jsem Hospodin, Toto praví Hospodin.“... tak je šířena nepravdivá informace o tom, jak se jmenuje Bůh. Toto Boží slovo je zrušeno kvůli lidské tradici. (Marek 7:6-9)
 
4. Nahrazováním je JMÉNO AUTORA dokonale ODSTRANĚNO Z JEHO KNIHY. Tím jsou opakovaně porušována Boží autorská práva v rozsahu, který nemá jinde obdoby. Pokud by se totéž stalo nějakému člověku s jeho jménem a s jeho knihou všichni bychom jistě věděli, že odstranění jeho jména není projevem úcty k autorovi, ale hrubý přestupek proti jeho autorským právům. Jak to, že totéž nevíme ani necítíme v případě Božích autorských práv? Jak to, že si necháváme namluvit, že odstranit Boží svaté jméno z tisíců míst Bible je projevem úcty k Bohu? 
 
 
Shrnutí: 
Tradice nahrazování jména JHVH ignoruje Boží příkaz do Božího Slova nic nepřidáš a nic neubereš. Šíří nepravdivou informaci o tom, jak se jmenuje Bůh a hrubým způsobem porušuje Boží autorská práva a ničí pravdivost překladů Bible. V jejím důsledku byla ztracena jistota všeobecného povědomí správné výslovnosti Božího jména JHVH a proto se mnoho křesťanů potýká s nejistotou jak vlastně jméno JHVH správně vyslovovat. 
 
 
Co s tím může každý z nás udělat? 
 
1. Prosit Boha o ukázání pravdy v této otázce a vytrvale hledat odpovědi v Bibli.
2. Prosit Boha za odpuštění pro všechny, kdo, nevěda co činí, odstraňovali jeho Svaté jméno JHVH z několika tisíců míst Bible. 
3. Prosit Boha o ukázání správné výslovnosti jeho Svatého jména. 
4. Odpovědi a poznání, které nabudu, šířit dál, aby Boží svaté jméno mohlo být rozhlášeno, ctěno a posvěceno po celé zemi. (Žalmy 86:9, 66:4, 135:13, Matouš 6:9)

       Naši předkové si oblíbili tradici, která zapříčinila odstranění Božího svatého Jména z Bible. Tato tradice bohužel působí až dodnes a její důsledky jsou zhoubné. Jde o tradici nahrazování Božího svatého Jména titulem, která poškozuje pravdivost překladů Bible na více než 6800 místech a více než 13 600 krát ignoruje Boží příkaz do Božího slova nic nepřidáš, ani z něj nic neubereš ( 5.Mojžíšova 12:32, Zjevení 22:18).  Tato tradice způsobila, že byla ze všeobecného povědomí ztracena jistota správné výslovnosti skutečného Jména Božího (jeho samohláskový zápis je JHVH). Největší a nejdůležitější Jméno Nebes i Vesmíru  není následkem této tradice v současné době lidmi milováno ani chváleno jak si Jeho Majitel, Nejvyšší Bůh, vždy přál a stále přeje.  (1.Paralipomenon 16:31, Žalm 105:1-4,  Izajáš 12:4-5,  Žalm 83:18, 86:9-12, 135:13) Ale je to právě naopak! Jsou o Něm rozhlašovány lži, že již není důležité, že je to výhradně jméno Starého zákona a Boha Izraelitů, a že nás křesťanů se již netýká. O jménu JeHoVaH (čteno Jehova) je často prohlašováno, že je to patvar, zkomolenina skutečného Jména Božího. Někteří křesťané naopak zase věří, že Ono samo je tak moc svaté, že se nesmí ani vyslovit a odkazují se a to, že ani židé Jej nevyslovují. Tvrzení, že  všichni židé Jej nevyslovují je lež, stejně jako ostatní výše vyjmenované argumenty. 

 

    V současné době jsou o Božím svatém Jménu mezi křesťany rozšiřována různá, mnohdy protichůdná, tvrzení, která však ´překvapivě´ docházejí ke stejnému závěru a totiž, že se Boží Jméno nemá vyslovovat, ani jinak používat a že prý je úplně zbytečné zjišťovat Jeho správnou výslovnost. Dokonce je rozšířeno tvrzení, že původní výslovnost se již nedá zjistitt. Z toho je vidět, že z Písma nevidí jak moc důležité pro našeho Otce Jeho vlastní svaté Jméno je. Uvažují tak, jako by Bůh nebyl živý a nebyl schopen lidmi ztracenou výslovnost svého svatého Jména opět zjevit. Ignorují jednoznačné Boží přání, že chce být tímto Jménem připomínán po všechna pokolení, a to navždy! Tradice ´nahrazování´ odstranila Boží svaté Jméno z překladů Bible a tím také z myslí a srdcí upřímně hledajících lidí.

 

Škodlivostí toho všeobecně rozšířeného zvyku se podrobněji zabývám v článku Nahrazování Božího Jména titulem. Nyní bych ale ráda poukázala na některé možnosti nápravy této velké nespravedlnosti, která je proti Božímu svatému Jménu po mnoho staletí páchána,  a chtěla bych naznačit jaké možnosti má každý z nás. 

 

Co může udělat každý z nás? 

1. Každý z nás může celým svým srdcem prosit Boha o ukázání pravdy v této otázce a vytrvale hledat odpovědi v Bibli. (Matouš 7:7,8; Jan 4:23,24; Marek 7:13; 7:8)

2. Každý kdo pochopí, že nahrazování Jeho svatého Jména je špatné, může prosit Boha za odpuštění pro sebe i všechny, kdo odstranili Svaté Jméno z Bible  (Levitikus 5:17) 

3. Každý, kdo nechce o Božím Jméně šířit lež, nutně potřebuje znát správnou výslovnost slova JHVH, potřebuje si jí být 100% jistý. Vzhledem k mnoha rozporuplným informacím každý z nás potřebuje dostat od Boha své vlastní  potvrzení. (Matouš 7:8)  Existují však i faktické informace podporující výslovnost "Jehova" a svědectví několika lidí, kterým ji Bůh již osobně potvrdil. (Viz  můj článek Výslovnost Božího jména nebo poznání a zkušenosti dalších tří lidí zde ,  zdezde  a zde a moje osobní zkušenost tady v bodě 7.)

4. Ten, kdo dostane od Boha své osobní potvrzení může tuto informaci šířit dál, aby Jeho svaté Jméno mohlo být rozhlášeno, ctěno, posvěceno a chváleno po celé zemi, tak jak si Nejvyšší Bůh, náš nebeský Otec, přeje a po právu zaslouží!  (Žalmy 66:4, 135:13, 145:21,148:13, Izajáš 12:4, Matouš 6:9) 

 
Ti, co velký kus křivdy již napravili
 

     V dějinách však byli, a dokonce i dnes jsou, překladatelé Bible, kteří Boží svaté Jméno nenahradili titulem, ale ve svých překladech Bible jej zachovali všude tam, kde se v hebrejských textech nachází. Zde najdete 26 různých překladů Bible, jejichž překladatelé uvádí Boží Jméno v několika tisíci verších. Píší jej ve tvarech: Jehova, Jehovah, Jehová, Giê-hô-va, YEHOVAH, Ihowa. Ani jeden z nich není překladem Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi.


      Věřím, že ti, kdo takto prokázali svoji věrnost Božímu Jménu, nepřijdou o svoji odměnu. Zároveň však také věřím, že překladatelé, kteří dali přednost tradici a Boží svaté Jméno nahradili titulem a tak jej ze svého překladu Bible odstranili, nechtěli nikomu uškodit. Jsem přesvědčena, že si nebyli, a ti ještě žijící, ani nejsou vědomi, že škodí sobě, Bohu, pravdivosti Bible i těm, kteří budou jejich překlad ve svých životech používat. 

 

Pro ty, kteří nevědomky haněli Boží svaté Jméno Jehova

 

      Kdysi Boží jméno znali a mohli vyslovovat nejen všichni izraelité, ale i okolní národy. (Jozue 2:9-12, 2. Paralipomenon 36:3, Exodus 9:16)  Dokonce to byl Boží záměr, aby bylo rozhlášeno po celé zemi, aby všechny národy viděly jaká moc za jménem Boha Izraele stojí. Potvrzuje to i apoštol Pavel v dopise Římanům: "Písmo praví faraonovi: ‚Právě proto jsem tě vzbudil, abych na tobě ukázal svou moc a aby mé jméno bylo rozhlášeno po celé zemi.‘"(Římanům 9:17)  Jak jsem již zmínila výše po staletí uplatňovaná tradice nahrazování Jména způsobila ztrátu všeobecného povědomí Jeho správné výslovnosti  a dala vzniknout velké nejistotě. Tím také vznikl otevřený prostor pro šíření názoru, že slovo Jehovah je zkomolenina Božího jména. A tak je nyní bohužel na pravé, svaté a jedinečné Jméno nejvyššího Boha ´Jehova´ pohlíženo s neúctou jako na něco nereálného, neexistujícího, nepodstatného a zavádějícího. A tím je Boží svaté Jméno mezi lidmi haněno, znesvěcováno a zneuctíváno. Děje se přesně to, před čím Bůh důrazně varuje ve svém třetím příkázání Desatera: "Jméno Jehovy, svého Boha, nesmíš pronést pro daremnost, neboť Jehova toho, kdo jeho jméno bude pronášet pro daremnost, nebude nechávat bez trestu." (5.Mojžíšova 5:11)

 

     Doporučuji každému, aby si dobře rozmyslel, co o jménu Jehova bude tvrdit a šířit, a aby důkladně přezkoumal informace, kterým uvěřil.  Aby si například konkrétně představil, co odpoví Bohu, až se ho On Sám jednou zeptá: "Proč jsi se mne na Mé svaté Jméno neptal?" nebo  "Proč jsi Mé svaté Jméno haněl?"  

 

    Přestože v současné době není Boží jméno Jehova milováno, chváleno, opěvováno ani vzýváno, tak jak by Jméno Tvůrce všeho mělo být, v budoucnu však 100% chváleno bude, a to v celosvětovém měřítku  ( Ezechiel 39:7,  Žalm 64:4, 145:21)! Boží milovaný Syn, náš Pán a Král, se v modlitbě "Otče náš" modlil na prvním místě o posvěcení jména Otcova: "Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno Tvé jméno...." (Lukáš 11:2)  I my dnes můžeme k posvěcení Božího svatého Jména přispět tak, že nám nebude lhostejné, že se budeme snažit poznat pravdu o Něm. Ještě je stále čas ptát se na tuto otázku přímo Boha Otce samotného! (Izajáš 55:6)