Napravit škody způsobené tradicí našich předků

 
 
    Již po staletí je při překládání Bible do národních jazyků zvykem nahrazovat Boží svaté jméno JHVH obecnými tituly majícími význam Pán, popř. Bůh (např. LORD, HERR, SEŇOR, L´ÉTERNEL, Hospodin, Bůh, GOOD, GOTT apod.) Díky tomuto zvyku jsou v překladech Biblí do národních jazyků místo tisíců výskytů Božího svatého jména JHVH, tisíce výskytů výše uvedených titulů. 
 
   Ale díky Bohu, byli v dějinách i takoví překladatelé, kteří se odhodlali nechat ve svých překladech Boží svaté jméno všude tam, kde se v hebrejských textech opravdu nachází! Zde si  můžete prohlédnout 25 překladů Bible v různých jazycích, jejichž překladatelé se rozhodli dát přednost slovu Božímu před lidmi zavedenou tradicí. Tyto překlady mají Boží jméno v několika tisíci verších. V odkazech si můžete prohlédnout všechna místa, v nichž se Boží jméno v daném překladu vyskytuje. Kdo tímto způsobem prokázali svoji věrnost a odvahu kvůli Božímu jménu, jistě nepřijdou o svoji odměnu. 
 
      Na druhou stranu ale také věřím, že překladatelé, kteří dali přednost tradici před původním textem Božího slova a Boží svaté jméno nahradili titulem a tím jej odstranili ze svého překladu Bible, nechtěli nikomu uškodit. Nebyli si jistě vědomi toho, že nahrazováním škodí sobě, Bohu, pravdivosti Bible i těm, kteří budou jejich překlad používat. Na odstraňování Božího jména z Bible jsou totiž křesťané již tak zvyklí, že jen málokdo dokáže uvidět jeho škodlivost. Cílem tohoto mého článku je předložit důkazy o závadnosti této tradice a poukázat na nutnost a možnost nápravy. 
 
 
Nahrazení Božího jména JHVH titulem v překladech Bible škodlivé, protože:
 
1. Opakovaně porušuje Boží příkaz: „NIC k tomu NEPŘIDÁVEJ ani z toho NIC NEUBÍREJ.“(5.Mojžíšova 13:1; Zjevení 22:18,19).  Z textu Bible je více než 6 800 krát ubráno Boží jméno JHVH a namísto něj je vložen pouhý titul. 
 
2. V důsledku po staletí trvajícího nahrazování byla z lidského světa ZTRACENA JISTOTA všeobecného povědomí správné výslovnosti Božího jména JHVH. Bůh ale chce, aby Jeho svaté jméno bylo známé mezi národy a rozhlášené po celé zemi. Chce, aby se ho mohly dovolávat všechny národy. (Sofonjáš 3:9 , (Joel 3:3,4) , Izajáš 45:22 -25,  Zacharjáš 14:6-9   )
 
3. Nahrazováním je NARUŠENA PRAVDIVOST překladů Bible na několika tisíci místech.
Hebrejské texty píší: JHVH je jeho jméno, Já jsem JHVH, Toto praví JHVH....ale v důsledku nahrazování vznikají v našich překladech Biblí nepravdivá tvrzení typu: „Hospodin je jeho jméno; Já jsem Hospodin, Toto praví Hospodin.“... tak je šířena nepravdivá informace o tom, jak se jmenuje Bůh. Toto Boží slovo je zrušeno kvůli lidské tradici. (Marek 7:6-9)
 
4. Nahrazováním je JMÉNO AUTORA dokonale ODSTRANĚNO Z JEHO KNIHY. Tím jsou opakovaně porušována Boží autorská práva v rozsahu, který nemá jinde obdoby. Pokud by se totéž stalo nějakému člověku s jeho jménem a s jeho knihou všichni bychom jistě věděli, že odstranění jeho jména není projevem úcty k autorovi, ale hrubý přestupek proti jeho autorským právům. Jak to, že totéž nevíme ani necítíme v případě Božích autorských práv? Jak to, že si necháváme namluvit, že odstranit Boží svaté jméno z tisíců míst Bible je projevem úcty k Bohu? 
 
 
Shrnutí: 
Tradice nahrazování jména JHVH ignoruje Boží příkaz do Božího Slova nic nepřidáš a nic neubereš. Šíří nepravdivou informaci o tom, jak se jmenuje Bůh a hrubým způsobem porušuje Boží autorská práva a ničí pravdivost překladů Bible. V jejím důsledku byla ztracena jistota všeobecného povědomí správné výslovnosti Božího jména JHVH a proto se mnoho křesťanů potýká s nejistotou jak vlastně jméno JHVH správně vyslovovat. 
 
 
Co s tím může každý z nás udělat? 
 
1. Prosit Boha o ukázání pravdy v této otázce a vytrvale hledat odpovědi v Bibli.
2. Prosit Boha za odpuštění pro všechny, kdo, nevěda co činí, odstraňovali jeho Svaté jméno JHVH z několika tisíců míst Bible. 
3. Prosit Boha o ukázání správné výslovnosti jeho Svatého jména. 
4. Odpovědi a poznání, které nabudu, šířit dál, aby Boží svaté jméno mohlo být rozhlášeno, ctěno a posvěceno po celé zemi. (Žalmy 86:9, 66:4, 135:13, Matouš 6:9)

       Naši předkové si oblíbili tradici, která zapříčinila odstranění Božího svatého jména z Bible a po staletí šířila falešné informace o tom, jak se Bůh jmenje. Tato tradice je respektována až dodnes a své zhoubné a zavádějící ovoce přináší i nadále. Jde o tradici 'nahrazování Božího jména JHVH titulem', která poškozuje pravdivost překladů Bible na více než 6800 místech a více než 13 600 krát ignoruje Boží příkaz do Božího slova nic nepřidáš, ani z něj nic neubereš ( 5.Mojžíšova 13:1 , Zjevení 22:18). Právě tato tradice způsobila, že byla ztracena jistota správné výslovnosti skutečného jména Božího JHVH. A že skutečné a pravé Boží jméno není v současné době milováno, chváleno a uctíváno tak, jak si Nejvyšší Bůh vždy přál a stále přeje.  (1. Paralipomenon 16:31, Žalm 105:1-4,  Izajáš 12:4-5,  Žalm 30:5, 83:19, 86:9-12, 135:13) Ale přesně naopak! O pravém Božím jménu jsou rozhlašovány lži, že již není důležité, že je to výhradně jméno Starého zákona a Boha Izraelitů, ale že nás, křesťanů, se již netýká. O jménu Jehovah je často prohlašováno, že je to patvar nebo zkomolenina skutečného jména Božího. Někteří zase učí, že je tak moc svaté, že se nesmí ani vyslovit, protože ani židé jej nevyslovují. Tvrzení, že všichni židé jej nevyslovují je lež, stejně jako ostatní vyjmenované argumenty. 

    Mezi křesťany jsou o Božím jménu rozšiřována různá mnohdy protichůdná tvrzení, která je však překvapivě vedou ke shodném závěru,  že Boží jméno se nemá vyslovovat, ani jinak používat a je prý úplně zbytečné zjišťovat Jeho správnou výslovnost. Dokonce je rozšířeno tvrzení, že původní výslovnost se již nedá zjistit. (jako by Bůh nebyl živý a nebyl schopen nebo ochoten se k tomuto Jeho vlastnímu velkému tématu vyjádřit). Tímto způsobem tradice nahrazování Božího jména vytlačila, a nadále vytlačuje, Boží svaté jméno z překladů Bible a tím také z myslí a srdcí upřímně hledajících lidí.

 

Škodlivostí toho všeobecně rozšířeného zvyku se podrobněji zabývám v článku Nahrazování Božího jména JHVH titulem. Nyní bych ráda poukázala na některé možnosti nápravy této velké nespravedlnosti vůči Svatému Jménu Boha Otce. Chci ukázat, co může udělat každý z nás. 

 

Co může udělat každý z nás? 

1. Každý z nás může celým svým srdcem prosit Boha o ukázání pravdy v této otázce a vytrvale hledat odpovědi v Bibli. (Matouš 7:7,8; Jan 4:23,24; Marek 7:13;  7:8)

2. Každý kdo pochopí, že nahrazování Jeho svatého Jména je špatné, může prosit Boha za odpuštění pro sebe i všechny kdo, nevěda co činí, odstranili Svaté jméno JHVH z Bible (Levitikus 5:17)

3. Každý, kdo nechce o Božím jméně šířit lež, nutně potřebuje znát správnou výslovnost jména JHVH a být si jí 100% jistý. Vzhledem k mnoha rozporuplným informacím každý z nás potřebuje dostat od Boha své vlastní  potvrzení. (Matouš 7:8)  Existují však i faktické informace podporující výslovnost Jehova a svědectví několika lidí, kterým ji Bůh již osobně potvrdil. (Viz  můj článek Výslovnost Božího jména nebo poznání a zkušenosti dalších tří lidí zde ,  zdezde  a zde a moje osobní zkušenost tady v bodě 7.)

4. Ten, kdo dostane od Boha své osobní potvrzení, že Jehova je Jeho skutečné a pravé Jméno, může tuto informaci šířit dál, aby Jeho svaté Jméno mohlo být rozhlášeno, ctěno, posvěceno a chváleno po celé zemi, tak jak si Nejvyšší Bůh, Otec, přeje a po právu zaslouží! (Žalmy 6:9,  66:4, 135:13,  145:21, 148:13,  Izaijáš 12:4, Matouš 6:9)

 
Ti, co velký kus křivdy již napravili
 

     V dějinách však byli, a dokonce i dnes jsou, překladatelé Bible, kteří Boží svaté Jméno nenahradili titulem, ale ve svých překladech Bible jej zachovali všude tam, kde se v hebrejských textech nachází. Zde najdete 25 různých překladů Bible, jejichž překladatelé uvádí Boží Jméno v několika tisíci verších. Píší jej ve tvarech: Jehova, Jehovah, Jehová, Giê-hô-va, YEHOVAH, Ihowa. (Pozn. Ani jeden z nich není překladem Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi.)


      Věřím, že ti, kdo takto prokázali svoji věrnost Božímu Jménu, nepřijdou o svoji odměnu. Zároveň však také věřím, že překladatelé, kteří dali přednost tradici a Boží svaté Jméno nahradili titulem a tak jej ze svého překladu Bible odstranili, nechtěli nikomu uškodit. Jsem přesvědčena, že si nebyli ani nejsou vědomi, že škodí sobě, Bohu, pravdivosti Bible i těm, kteří budou jejich překlad používat. 

 

Pro ty, kteří nevědomky haněli Boží jméno Jehova

 

      Kdysi Boží jméno znali a mohli vyslovovat nejen všichni izraelité, ale i všechny okolní národy. (Jozue 2:9-12, 2. Paralipomenon 36:3 Exodus 9:16)  Dokonce to byl Boží svatý záměr, aby bylo rozhlášeno po celé zemi. Což potvrzuje i apoštol Pavel v dopise Římanům: "Písmo praví faraonovi: ‚Právě proto jsem tě vzbudil, abych na tobě ukázal svou moc a aby mé jméno bylo rozhlášeno po celé zemi.‘"(Římanům 9:17)  Po staletí uplatňovaná tradice nahrazování však způsobila ztrátu všeobecného povědomí správné výslovnosti  a vznik nejistoty, jak se vlastně Boží Jméno správně vyslovuje. Tím také vznikl prostor pro šíření názoru, že slovo Jehovah je patvar popř. zkomolenina Božího jména. A tak je nyní na pravé, svaté a jedinečné Jméno nejvyššího Boha pohlíženo s neúctou jako na něco špatného, nereálného, neexistujícího, nepodstatného a zavádějícího. Což je ale zcela jistě HANĚNÍM JMÉNA BOŽÍHO! 

     Doporučuji každému, aby si dobře rozmyslel, co o jménu Jehova bude tvrdit a šířit a aby důkladně přezkoumal informace, kterým uvěřil.  Aby si například představil, co konkrétně Bohu odpoví, až se ho Sám Bůh Otec jednou zeptá: " Proč jsi haněl Mé svaté jméno JEHOVA a šířil o Něm MNOU nepotvrzené informace?" (5.Mojžíšova 5:11)

 

    Přestože v současné době není Boží jméno Jehova milováno, chváleno, opěvováno ani vzýváno, tak jak by Jméno Stvořitele mělo být, v budoucnu zcela jistě bude, a to v celosvětovém měřítku. (Ezechiel 39:7,  Žalm 64:4, 145:21)  Boží milovaný Syn, náš Pán a Král se ve vzorové modlitbě "Otče náš" modlil v první řadě o posvěcení jména Otcova. Jistě znáte Jeho slova: " Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno Tvé jméno...." (Lukáš 11:2)  I my dnes můžeme k posvěcení Božího jména Jehova přispět tím, že nám nebude lhostejné, a že se vytrvale budeme snažit poznat pravdu o něm. Ještě je pořád čas ptát se na tuto otázku přímo Boha Otce samotného! (Izajáš 55:6)