Proroctví čekající na svá naplnění

 
„...nepomine jediné nejmenší písmenko ani jedna čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane" 
(Matouš 5:18) 
 

      Toto je ujištění Božího Syna, našeho Spasitele, Pána a Krále. Dnes žijeme přibližně 2000 let poté, co je vyslovil a mnohá proroctví zapsaná v Písmech se ještě  nikdy nesplnila a teprve se musí naplnit. Mnoho nesplněných proroctví se týká velkolepého oslavení Božího svatého Jména a v tomto článku na ně chci poukázat. 

 

      Bible prorokuje, že všechny národy budou vzývat, chválit a oslavovat Boží svaté Jméno navěky a navždy. V současné době je však mezi křesťany rozšířen názor, že Boží svaté Jméno nemusíme, a někteří dokonce věří, že ani nesmíme, vyslovovat, že bylo důležité v období Starého Zákona a dodnes se prý týká hlavně Izraelitů. Opak je však pravdou! Již král Šalomou zapsal ohledně známosti Božího svatého Jména mezi národy tato jednoznačná slova: "..kéž ty v nebesích, trvalém místě svého usídlení, slyšíš a jednáš podle všeho, oč bude ten cizozemec k tobě volat, aby všechny národnosti země poznávaly tvé jméno, aby tě měly v úctě jako tvůj lid, Isráél, a aby věděly, že nad tímto domem... je vzýváno tvé jméno." (1.Kr 8:43) 

 

Nyní tedy konkrétně k ještě nikdy nesplněným proroctvím. Uvádím jich pouze několik, ale náš milosrdný Bůh a Otec nám ve své laskavosti nechal do Písma zapsat mnoho dalších míst z nichž je patrné, že Jeho svaté Jméno bude v budoucnu plně respektovat a chválit celá obydlená Země. 

 

      Důležitá poznámka:  Důvody proč používám výslovnost Božího jména 'Jehova' ( v hebrejštině je Jehovah vyslovováno bez koncového h) najdete v mém článku Výslovnost Božího jména nebo v pojednání Libora Diviše zde. Pro náročnější badatele je k dispizici studie židovského karaity Nehemia Gordona nazvaná "Výslovnost Jména" a  také práce židovského učence Ašera Goldenberga "Metrum a jeho význam v Bibli" I oni jsou přesvědčeni, že správná výslovnost Božího svatého jména  je Jehova. 

 

 

 V Bibli je prorokováno, že:

1. V posledních dnech se Jehova nechá poznat před očima mnohých národů a Sám oslaví své veliké Jméno (Ez 38:23; Ez 36:23)

2. Mnohé národy si řeknou: " Pojďte a vystupme na Jehovovu horu.... Bude nás učit svým cestám." (Mi 4:1-7; Iz 2:2-4)

   I velké a mocné národy se budou vybízet: " Pojďme, vydejme se udobřit si Jehovovu tvář ... a budou hledat Jehovovu tvář v Jeruzalémě."    (Za 8:20-23) 

3. V určitou dobu se budou všichni usilovně dovolávat Jehovova jména  ( Joel 2:32; Ž 102:15; Iz 59:19; Sf 3:9; Sf 3:11-13; Ž 102:18-21; Ž 86:8-12)

4. Po "onom dni" se pozůstávající z národů budou rok co rok chodit klanět Jehovovi do Jeruzaléma (Za 14:16-17)

5. Boží svaté město ponese jméno: " Jehova tam přebývá ", doslovně přeloženo: "Je tam Jehova." (Ez 48:35)

6. Boží Syn, Král, Vykupitel a Zachránce Jehošua bude vládnout v Jehovově jménu a v Jehovově moci (Mi 5:2-4)

7. Až Bůh odstraní smrt, budou lidé říkat: „..toto je Jehova, čekali jsme na něho, radujme se a jásejme v jeho vysvobození!“ (Iz 25:6-9)

8. Ti, kteří zvítězí budou zpívat píseň Mojžíše a píseň Beránkovu: " Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Jehovo, Bože, Všemocný, spravedlivé a důvěryhodné jsou tvé cesty, Králi národů. Kdožpak by se tě neulekl, Jehovo, a neoslavoval tvé jméno? Ano, jen ty jsi svatý; ano, všechny národy přijdou a před tebou se pokloní, protože tvé spravedlnosti vyšly najevo." (Zj 15:3,4)

9. K chválení Boha jménem Jáh také opakovaně vyzývá ohromný dav spolu s mocnými bytostmi v nebesích v době po odsouzení veliké nevěsky ve Zj 19:1; Zj 19:3; Zj 19:4; Zj 19:6 

10. Otcovo svaté Jméno spolu se jménem Beránkovým budou mít na svých čelech napsáno ti, kteří zvítězí!(Zj 3:12, 14:1, Zj 22:4) 

 

Pozn.: Řečtinou používané slovo HALLÉLÚJA, hebrejsky „Halelú Jáh!“ doslovně znamená "Chvalte (velebte) Jáha!" Poetická zkratka Božího svatého jména "Jáh" je používána spolu s plným tvarem Božího svatého Jména i na desítkách míst hebrejských Písem například: Ž 106:1; Ž 106:48; Ž 111:1; Ž 112:1; Ž 113:1; Ž 135:1; Ž 135:3; Ž 149:1; Ž 117:2; Ž 146:10.  Četnosti biblického používání nezkráceného (Jehova) a zkráceného (Jáh) tvaru Božího jména v Hebrejských písmech (SZ)  je to přibližně 140:1. Z textu tzv. Nového Zákona však byl plný tvar Božího svatého Jména odstraněn úplně a nahrazen slovem Pán popř. Bůh. Byl v něm ponechán pouze zkrácený tvar Jáh a to ještě schovaný v běžně nepřekládaném a pro mnoho křesťanů nesrozumitelném výrazu HALLÉLÚJA! Více uvádím v článku Boží jméno v Novém Zákoně. 

 
     Z výše uvedených proroctví je vidět, že v budoucnu budou VŠICHNI LIDÉ znát, respektovat a dovolávat se Božího svatého Jména. Ten, kdo Jej nechce nadále opomíjet a komolit potřebuje mít o Jeho správné výslovnosti 100% jistotu. Vzhledem k různorodosti názorů, které okolo výslovnosti Božího Jména panují, nemůžeme tuto jistotu získat z lidských zdrojů. Můžeme ji však dostat potvrzenou přímo od samotného Otce, který je v nebesích.  Je jen na nás jestli Ho budeme z celého srdce prosit, aby nám On Sám potvrdil zda Jeho pravé, svaté a jedinečné Jméno zní, nebo nezní, JEHOVA.
 
 
 
 "Velebte Jáha! Velebte, nevolníci Jehovovi,
 velebte jméno Jehovovo, 
nechť je jméno Jehovovo oslavováno od nynějška a navždy,
od vzcházení slunce až po jeho zajití 
budiž jméno Jehovovo velebeno!
 
 
 
"Tak se budu dokazovat velikým
 a dávat se za svatého uznat
 a budu poznáván v očích mnohých národů,
 ano, budou poznávat, 
že já jsem Jehova"
 
 
 
I stane se v posledních dnech, že hora Jehovova domu bude pevně stát jako přední z hor a bude vyvýšena nade všechna návrší. Budou k ní proudit všechny národy  3a mnozí lidé přijdou a řeknou: Pojďte a vystupme na horu Jehovovu, do domu Boha Jákobova. Bude nás vyučovat podle svých cest a budeme chodit po jeho stezkách. Neboť ze Sijónu vyjde zákon a Jehovovo slovo z Jeruzaléma.  4A bude soudit mezi těmi národy a domlouvat mnohým lidem. I překují své meče v radlice a svá kopí ve vinařské nože; národ proti národu nepozdvihne meč a už se nebudou učit boji.