Proroctví čekající na svá naplnění

 
„...nepomine jediné nejmenší písmenko ani jedna čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane. " (Matouš 5:18) 
 

      Toto je ujištění Božího Syna, našeho Spasitele, Pána a Krále. Dnes žijeme přibližně 2000 let poté, co je vyslovil a mnohá proroctví ze Zákona se stále ještě  nikdy nesplnila a musí se tedy teprve naplnit. Mnoho z nich se týká oslavení Božího svatého jména JHVH. 

      V tomto článku chci poukázat na nesplněná proroctví týkající se právě Božího svatého jména JHVH. Bible prorokuje, že jej budou vzývat, chválit a oslavovat všechny národy. V současné době je však mezi křesťany velmi rozšířen názor, že Boží svaté jméno JHVH nemusíme, a někteří dokonce věří, že ani nesmíme, vyslovovat. Že bylo důležité v období Starého Zákona a dodnes se prý týká hlavně Izraelitů. Opak je však pravdou! Předkládám biblická proroctví, která ukazují, že otázka Božího svatého jména JHVH je, a v budoucnu vždy bude, velmi zásadní pro všechny národy.

      Důležitá poznámka: V citacích Bible, kde překladatelé dali přednost tradici a nahradili Boží svaté jméno titulem Hospodin, jej vracím zpět, aby bylo možno zahlédnout původní smysl verše. Důvody proč používám výslovnost Božího jména 'Jehova' (JeHoVaH vyslovováno bez koncového H) najdete v mém článku Výslovnost Božího jména nebo v pojednání Libora Diviše zde. Pro náročnější badatele je k dispizici studie židovského karaity Nehemia Gordona nazvaná "Výslovnost Jména" a  také práce židovského učence Ašera Goldenberga "Metrum a jeho význam v Bibli" I oni jsou přesvědčeni, že správná výslovnost Božího svatého jména JHVH je 'Jehova' (JeHoVaH vyslovováno bez koncového H).

 

 

     Nyní tedy k ještě nikdy nesplněným proroctvím. Uvádím jich pouze pět, ale v Bibli je jich mnohem více. Každé z těchto proroctví mluví o používání a promlouvání Svatého jména Jehova v budoucí době jednoznačně, takže jako důkaz by stačilo pouze jedno jediné.  Bůh ale ve své laskavosti nechal do Písma zapsat mnoho míst, z nichž je patrné, že Jeho svaté jméno Jehova bude v budoucnu plně respektovat a chválit celá obydlená země. 

 

V Bibli je prorokováno, že:
1. V čase, kdy Bůh odstraní smrt, budou lidé říkat: „Toto je Jehova, na něhož jsme očekávali.“
 (Izajáš 25:6-9)
2. Boží Syn bude vládnout v Jehovově jménu a v Jehovově moci. (Micheáš 5:1-3)

3. V posledních dnech přijdou mnohé národy a řeknou: " Pojďte a vystupme na Jehovovu horu.... Bude nás učit svýnm cestám. "(Micheáš 4:1-7)

4. Jehovova jména se budou dovolávat a vzývat Jej všechny národy. (Sofonjáš 3:9)

5. Za vlády Božího Syna bude celá země naplněna poznáním Jehovy. (Izajáš 11:1-9)

 

1. V čase, kdy Bůh navždy odstraní smrt, budou lidé říkat: „Toto je Jehova, na něhož jsme očekávali.“

Izajáš 25:6-9 Jehova zástupů uspořádá pro všechny národy na této hoře hostinu z tučných jídel, hostinu z vyzrálých vín; z jídel tučných, dužnatých, a z přečištěných vyzrálých vín.  A pohltí na této hoře zahalení, které zahaluje všechny lidi, a přikrývku, která přikrývá všechny národy. Navždy pohltí smrt a Panovník Jehova setře slzy z každé tváře; potupu svého lidu odstraní na celé zemi, neboť Jehova promluvil. A řeknou v onen den: Hle, toto je náš Bůh, očekávali jsme na něho a zachránil nás. Toto je Jehova, na něhož jsme očekávali, jásejme a radujme se v jeho záchraně! 

 

Proroctví mluví o době, kdy bude odstraněna smrt a říká, že v onen den budou lidé nazývat Boha jménem Jehova. Toto proroctví se ještě nikdy nesplnilo, musí se tedy podle uijištění Pána Jehošui ( Ježíše) Syna Božího beze zbytku naplnit

Matouš 5:18 Neboť amen, pravím vám: ....nepomine jediné nejmenší písmenko ani jedna čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane.


 
2. Boží Syn bude vládnout v Jehovově jménu a v Jehovově moci. 
 

Micheáš 5:1-3   A ty, Betléme efratský, který jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, kdo bude vládnout nad Izraelem, ten, jehož původ je odedávna, ode dnů věčných..... Bude stát a pást své stádo v Jehovově síle, ve vznešenosti jména Jehovy, svého Boha. A budou pobývat v bezpečí, protože bude veliký až do končin země.

Micheášovo proroctví se zčásti splnilo při narození Pána Jehošui (Ježíše), ale jeho významná část mluví o Jeho vládě nad Izraelem. Jak je všeobecně známo  nad Izraelem ještě nikdy nevládl. Micheášovo proroctví oznamuje fakt, že až bude vládnout, bude vládnout v Jehovově síle a ve vznešenosti jména Jehovy, svého Boha.
 
3. V posledních dnech přijdou mnohé národy a řeknou: "Pojďte a vystupme na Jehovovu horu, do domu Boha Jákobova. Bude nás učit svým cestám..."
 
Micheáš 4:1-4 I stane se v posledních dnech, že hora Jehovova domu bude stát pevně jako přední z hor a bude vyvýšena nad návrší. Budou k ní proudit lidéa mnohé národy přijdou a řeknou: Pojďte a vystupme na Jehovovu horu, do domu Boha Jákobova. Bude nás učit svým cestám a my budeme chodit po jeho stezkách. Vždyť ze Sijónu vyjde zákon a Jehovovo slovo z Jeruzaléma.Bude soudit mezi mnohými národy, kárat mocné a vzdálené národy. I překují své meče v radlice a svá kopí ve vinařské nože; národ proti národu nepozdvihne meč a nebudou se již učit boji.Každý bude pobývat pod svou révou a pod svým fíkovníkem a nikdo ho nevyděsí. Vždyť promluvila ústa Jehovy zástupů.Každý národ chodí ve jménu svého boha, ale my budeme chodit ve jménu Jehovy, našeho Boha, navěky a navždy. V onen den, je Jehovův výrok, posbírám kulhavou a shromáždím zapuzenou, tu, s níž jsem jednal zle.Proměním kulhavou v ostatek, vyhnanou v mocný národ. A Jehova nad nimi bude kralovat na hoře Sijón od nynějška až navěky. 
 
Z Micheášova proroctví vidíme, že mnohé národy budou vyslovovat Jehovovo jméno 
 
4. Jehovova jména se budou dovolávat všechny národy.
 
Sofoniáš 3:9  Tehdy změním národům rty v čisté, všichni budou vzývat (qârâ') Jehovovo jméno a budou mu svorně sloužit.
 
Hebrejské slovo qârâ' zde překládané jako 'vzývat' se v Bibli vyskytuje více než 700 krát a většinou je překládáno jako 'volat', 'dovolávat se', 'nazývat', 'jmenovat'.
Sofoniášovo proroctví by také mohlo být přeloženo takto: "Tehdy změním národům rty v čisté, všichni se budou dovolávat Jehovova jména a budou mu svorně sloužit."
 
Uvedené poroctví mluví o době, kdy bude odstraněna smrt a říká, že tehdy budou lidé nazývat Boha jménem Jehova. Toto proroctví se ještě nikdy nesplnilo! Ještě nikdy nebyla navždy odstraněna smrt, ještě nikdy se všechny národy nedovolávaly jména Jehova, ještě nikdy Mu všechny národy svorně nesloužily. 
 
Sofoniášovo proroctví se tedy teprve musí naplnit, i když je zapsáno v tzv. Starém Zákoně. Slib našeho Pána Jehošuy (Ježíše) to potvrzuje: "nepomine jediné nejmenší písmenko ani jedna čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane." (Mt 5:18) 
 
 
 
5. V době vlády Božího Syna bude celá země naplněna poznáním Jehovy.
 
Také prorok Izaijáš předpovídá, že v době Mesiášovy vlády bude země naplněna poznáním Jehovy a Mesiáš sám "bude mít zálibu v bázni před Jehovou".
 
Izaijáš 11:1-9  I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů ponese ovoce. A spočine na něm Duch Jehovův: Duch moudrosti a rozumnosti, Duch rady a udatnosti, Duch poznání a bázně před Jehovou. Bude mít zálibu v bázni před Jehovou a nebude soudit podle toho, co vidí svýma očima, ani rozhodovat podle toho, co slyší svýma ušima, ale bude spravedlivě soudit chudé a podle práva rozhodovat pro pokorné v zemi. Bude bít zemi holí svých úst a duchem svých rtů usmrtí ničemu. Spravedlnost bude pásem jeho boků a věrnost pásem jeho beder. Pak vlk bude pobývat s beránkem a leopard uléhat s kůzletem. Tele, mladý lev a krmný dobytek budou spolu a malý chlapec je povede. Kráva i medvědice se budou pást, i jejich mláďata budou uléhat spolu. Lev bude požírat píci jako skot. Kojenec si bude hrát nad hadí dírou a odstavené dítě strčí ruku do doupěte zmije. Nikdo nikomu neublíží ani neuškodí na celé mé svaté hoře, protože země bude naplněna poznáním Jehovy...
 
 
 
Shrnutí
 
     Z výše uvedených proroctví je vidět, že jednou budou VŠICHNI lidé znát, respektovat a dovolávat se Božího svatého jména. Ten, kdo nechce nadále opomíjet Boží jediné pravé Jméno potřebuje mít 100% jistotu, že opravdu zní 'Jehova'. Tuto jistotu dnes nemůžeme získat nijak jinak než Božím osobním potvrzením. Všichni máme možnost prosit našeho nebeského Otce, aby nám On Sám potvrdil, zda Jeho svaté jméno zní, nebo nezní, Jehova. 
 
Také je třeba přestat věřit Písmem nepodloženému a proti biblicky působícímu tvrzení, že nevyslovovat Boží svaté jméno Jehova je projevem úcty k Bohu. Právě tato myšlenka brání mnoha upřímným věřícím lidem hledat pravdu přímo u Toho, o Jehož jméno jde. Rozhodnutí je na každém z nás, zda se budeme nebo nebudeme ptát Boha Otce samotného na Jeho svatou vůli i v této, pro Něho tak velmi důležité, otázce. 
 
 
Vyvýším se, posvětím se a dám se poznat před očima mnohých národů.
I poznají, že já jsem Jehova.  
 
 
Posvětím své velké jméno, znesvěcené mezi národy, které jste mezi nimi znesvětili.
 I poznají ty národy, že já jsem Jehova....