Proroctví čekající na svá naplnění

 
„...nepomine jediné nejmenší písmenko ani jedna čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane. " (Matouš 5:18) 
 

      Toto je ujištění Božího Syna, našeho Spasitele, Pána a Krále. Dnes žijeme přibližně 2000 let poté, co je vyslovil a mnohá proroctví ze Zákona se stále ještě  nikdy nesplnila a musí se tedy teprve naplnit. Mnoho z nich se týká oslavení Božího svatého jména JHVH. 

      V tomto článku chci poukázat na nesplněná proroctví týkající se právě Božího svatého jména JHVH. Bible prorokuje, že jej budou vzývat, chválit a oslavovat všechny národy. V současné době je však mezi křesťany velmi rozšířen názor, že Boží svaté jméno JHVH nemusíme, a někteří dokonce věří, že ani nesmíme, vyslovovat. Že bylo důležité v období Starého Zákona a dodnes se prý týká hlavně Izraelitů. Opak je však pravdou! Předkládám biblická proroctví, která ukazují, že otázka Božího svatého jména JHVH je, a v budoucnu vždy bude, velmi zásadní pro všechny národy.

      Důležitá poznámka: V citacích Bible, kde překladatelé dali přednost tradici a nahradili Boží svaté jméno titulem Hospodin, jej vracím zpět, aby bylo možno zahlédnout původní smysl verše. Důvody proč používám výslovnost Božího jména 'Jehova' (JeHoVaH vyslovováno bez koncového H) najdete v mém článku Výslovnost Božího jména nebo v pojednání Libora Diviše zde. Pro náročnější badatele je k dispizici studie židovského karaity Nehemia Gordona nazvaná "Výslovnost Jména" a  také práce židovského učence Ašera Goldenberga "Metrum a jeho význam v Bibli" I oni jsou přesvědčeni, že správná výslovnost Božího svatého jména JHVH je 'Jehova' (JeHoVaH vyslovováno bez koncového H).

 

 

     Nyní tedy k ještě nikdy nesplněným proroctvím. Uvádím jich pouze pět, ale v Bibli je jich mnohem více. Každé z těchto proroctví mluví o používání a promlouvání Svatého jména Jehova v budoucí době jednoznačně, takže jako důkaz by stačilo pouze jedno jediné.  Bůh ale ve své laskavosti nechal do Písma zapsat mnoho míst, z nichž je patrné, že Jeho svaté jméno Jehova bude v budoucnu plně respektovat a chválit celá obydlená země. 

 

V Bibli je prorokováno, že:
1. V den, kdy Bůh odstraní smrt, budou lidé říkat: „Toto je Jehova, na něhož jsme očekávali.“
 (Izajáš 25:8,9)
2. Přijde doba, kdy bude každý jazyk přísahat: „Jenom v Jehovovi mám spravedlnost a sílu.“ (Izajáš 45:23-24)
3. Boží Syn bude vládnout v Jehovově jménu a v Jehovově moci. (Micheáš 5:1-3)
4. Jehovova jména se budou dovolávat všechny národy. (Sofonjáš 3:9)
5. Během vlády Božího Syna bude poznáním Jehovy naplněna celá země. (Izajáš 11:1-9)

 

1. V den, kdy Bůh navždy odstraní smrt, budou lidé říkat: „Toto je Jehova, na něhož jsme očekávali.“

Izajáš 25:8,9 Navždy pohltí smrt a Panovník Jehova setře slzy z každé tváře... A řeknou v onen den: Hle, toto je náš Bůh, očekávali jsme na něho a zachránil nás. Toto je Jehova, na něhož jsme očekávali, jásejme a radujme se v jeho záchraně!

Proroctví mluví o době, kdy bude odstraněna smrt a říká, že v onen den budou lidé nazývat Boha jménem Jehova. Toto proroctví se ještě nikdy nesplnilo, musí se tedy naplnit, i když je zapsáno v tzv. Starém Zákoně.

 


2. Každý jazyk bude přísahat: „Jenom v Jehovovi mám spravedlnost a sílu.“ 
 
Izajáš 45:23-24  Obraťte se ke mně a zachraňte se, všechny končiny země, protože já jsem Bůh a jiného není. Při sobě jsem přísahal..., že přede mnou klesne každé kolenokaždý jazyk bude přísahat: Jenom v Jehovovi, řekne, mám spravedlnost a sílu.

Ještě nikdy se nastalo, že by všichni lidé řekli: "Jenom v Jehovovi mám spravedlnost a sílu." Doba, kdy to každý jazyk vyzná, je teprve před námi.
 
 
 
3. Boží Syn bude vládnout v Jehovově jménu a v Jehovově moci. 
 

Micheáš 5:1-3   A ty, Betléme efratský, který jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, kdo bude vládnout nad Izraelem, ten, jehož původ je odedávna, ode dnů věčných..... Bude stát a pást své stádo v Jehovově síle, ve vznešenosti jména Jehovy, svého Boha. A budou pobývat v bezpečí, protože bude veliký až do končin země.

Micheášovo proroctví se zčásti splnilo při narození Pána Jehošuy (Ježíše), ale jeho významná část mluví o Mesiášově vládě nad Izraelem. Jak je všeobecně známo Mesiáš nad Izraelem ještě nikdy nevládl. Micheášovo proroctví oznamuje fakt, že až bude vládnout, bude vládnout v Jehovově síle a ve vznešenosti jména Jehovy, svého Boha.
 
 
 
4. Jehovova jména se budou dovolávat všechny národy.
 
Sofonjáš 3:9  Tehdy změním národům rty v čisté, všichni budou vzývat (qârâ') Jehovovo jméno a budou mu svorně sloužit.
 
Hebrejské slovo qârâ' zde překládané jako 'vzývat' se v Bibli vyskytuje více než 700 krát a většinou je překládáno jako 'volat', 'dovolávat se', 'nazývat', 'jmenovat'.
 
Toto Sofonjášovo proroctví se také ještě nikdy nesplnilo, a proto se teprve musí naplnit. Všechny národy Bohu ještě nikdy svorně nesloužily, ani se nedovolávaly Jehovova jména. Přijde doba, kdy se Jehovova svatého jména budou dovolávat úplně všechny národy na zemi. 
 
 
 
 
5. V době vlády Božího Syna bude celá země naplněna poznáním Jehovy.
 
Také prorok Izaijáš předpovídá, že v době Mesiášovy vlády bude země naplněna poznáním Jehovy a Mesiáš sám "bude mít zálibu v bázni před Jehovou".
 
Izaijáš 11:1-9  I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů ponese ovoce. A spočine na něm Duch Jehovův: Duch moudrosti a rozumnosti, Duch rady a udatnosti, Duch poznání a bázně před Jehovou. Bude mít zálibu v bázni před Jehovou a nebude soudit podle toho, co vidí svýma očima, ani rozhodovat podle toho, co slyší svýma ušima, ale bude spravedlivě soudit chudé a podle práva rozhodovat pro pokorné v zemi. Bude bít zemi holí svých úst a duchem svých rtů usmrtí ničemu. Spravedlnost bude pásem jeho boků a věrnost pásem jeho beder. Pak vlk bude pobývat s beránkem a leopard uléhat s kůzletem. Tele, mladý lev a krmný dobytek budou spolu a malý chlapec je povede. Kráva i medvědice se budou pást, i jejich mláďata budou uléhat spolu. Lev bude požírat píci jako skot. Kojenec si bude hrát nad hadí dírou a odstavené dítě strčí ruku do doupěte zmije. Nikdo nikomu neublíží ani neuškodí na celé mé svaté hoře, protože země bude naplněna poznáním Jehovy...
 
 
 
Shrnutí
 
     Z výše uvedených proroctví je vidět, že jednou budou VŠICHNI lidé znát, respektovat a dovolávat se Božího svatého jména. Aby člověk mohl opravdu ze srdce přísahat: "Jenom v Jehovovi mám spravedlnost a sílu", potřebuje mít 100% jistotu, že Boží svaté jméno opravdu zní 'Jehova'. Tuto jistotu dnes nemůžeme získat nijak jinak než Božím potvrzením. Také je třeba přestat věřit Biblí nepodloženému a proti biblicky působícímu tvrzení, že nevyslovovat Boží svaté jméno Jehova je projevem úcty k Bohu. Právě tato myšlenka brání mnoha upřímným věřícím lidem hledat pravdu přímo u Toho, o Jehož jméno jde. Rozhodnutí je na každém z nás, zda se budeme nebo nebudeme ptát Boha Otce samotného na Jeho svatou vůli i v této, pro Něho tak velmi důležité, otázce. 
 
 
Vyvýším se, posvětím se a dám se poznat před očima mnohých národů.
I poznají, že já jsem Jehova.  
 
 
Posvětím své velké jméno, znesvěcené mezi národy, které jste mezi nimi znesvětili.
 I poznají ty národy, že já jsem Jehova....