Písmo svědčí o nebeském postavení a pravomocích Pána Jehošuy takto:

 
 1. Pro jeho oběť Bůh vyvýšil Pána Jehošuu nade všechny; musí se před ním sklonit každé koleno (Fp 2:6-11; Sk 5:31)

 2. Za svoji oběť přijal ohromné uznání od statisíců duchovních tvorů nebi (Zj 5:9-13)

 3. Usedl se svým Otcem na Otcův trůn (Zj 3:21)

 4. Po pravici Všemohoucího Boha bude navěky (Žd 10:12; Mt 26:64; Mr 14:62; Lk 22:69; Sk 5:31; Sk 7:55; Sk 7:56; Ef 1:20; Žd 1:3; Žd 1:13; Žd 8:1;  Žd 12:2)

 5. Přimlouvá se u Otce za svaté podle Boží vůle (Ř 8:34; Žd 7:25)

 6. Před svým Otcem a před Otcovými anděly se přiznává ke svým věrným následovníkům (Mt 10:32; Lk 12:8; Zj 3:5)

 7.  Staví chrám pro svého Boha z věrných následovníků a hodnotí a varuje jednotlivé církve (Zj 3:1-5; Zj 2:3-6 ; Zj 2:19-25; Zj 3:12)

 8. Píše Jméno svého Boha na ty, kteří zvítězili (Zj 3:12; Zj 14:1)

 9. Dostává od Boha informace o budoucím dění, aby je mohl předat svým služebníkům (Zj 1:1; Mt 24:36; Mr 13:32)

 10. Čeká dokud mu Bůh nepoloží pod nohy nepřátele (Mt 22:44; Mk 12:36; Lk 20:43; Sk 2:35)

 11. Má sedmero Božích duchů a sedmero hvězd (Zj 3:1; Zj 5:6;   Zj 4:5)

 12. Má klíče od smrti i hrobu (Zj 1:18)

 13. Vidí do nitra i srdce člověka a každému odplatí podle jeho činů (Zj 2:23)

 14. Má titul Pán pánů a Král králů, ale nemá titul Bůh bohů (Zj 17:14; Zj 19:16; Dt 10:17; Joz 22:22; Da 2:47)

 15. Z jeho úst vychází ostrý meč, aby jím pobíjel národy, bude je pást železnou berlou (Zj 19:15)

 16. Vyhraje bitvu se šelmou, která má deset rohů (Zj 17:12-16)

 17. Spolu se Všemohoucím Bohem je chrámem a světlem nového Jeruzaléma (Zj 21:22-23)

 18. Bude tlačit lis hněvu Boha Všemohoucího (Zj 19:13-16)

 19. Zruší vládu všech mocností a sil (1.Kor 15:24-25; 1. Kor 15:28)

 20. Odevzdá království Bohu a Otci (1.Kor 15:24-25; 1. Kor 15:28)

 21. Po oslavení v nebi má Boha Otce i nadále za svého Boha i za svého Otce (Zj 1:1; Ef 1:3; Ef 1:17; 1. Kor 3:23; 2. Kor 1:3;  Zj 1:6; Zj 3:12)

  

1. Bůh Pána Jehošuu vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, protože se ponížil a v poslušnosti podstoupil i smrt. 

 Filipským 2,6-11 Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Jehošuovým sklonilo každé koleno - na nebi, na zemi i pod zemí - a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Jehošua Kristus jest Pán.

 Skutky apoštolské 5,31 toho (Jehošuu) Bůh vyvýšil jako vůdce a spasitele a dal mu místo po své pravici, aby přinesl Izraeli pokání a odpuštění hříchů.

 

 2. Za svoji oběť přijímá ohromné uznání statisíců duchovních tvorů v nebi. 

Zjevení Janovo 5,9-13 A zpívali novou píseň: "Jsi hoden přijmout tu knihu a rozlomit její pečetě, protože jsi byl obětován, svou krví jsi Bohu vykoupil lidi ze všech kmenů, jazyků, národů a ras a učinil je královským kněžstvem našeho Boha; a ujmou se vlády nad zemí." A viděl jsem, jak kolem trůnu a těch bytostí i starců stojí množství andělů - bylo jich na tisíce a na statisíce; slyšel jsem je mocným hlasem volat: "Hoden jest Beránek, ten obětovaný, přijmout moc, bohatství, moudrost, sílu, poctu, slávu i dobrořečení."

 

3. Usedl s Otcem na Otcův trůn.

Zjevení Janovo 3,21 Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s Otcem na jeho ( Otcův) trůn.

 

4. Je a bude po pravici Všemohoucího Boha navěky.

Pán Jehošua sám není všemohoucím Bohem, ale sedí po jeho pravici!!!

Židům 10,12 Kristus však přinesl za hříchy jedinou oběť, navěky usedl po pravici Boží 

Sám Pán Jehošua vyučuje, že bude sedět po pravici Všemohoucího Boha

Matouš 26,64 Jehošua odpověděl: "Ty sám jsi to řekl. Ale pravím vám, od nynějška uzříte Syna člověka sedět po pravici Všemohoucího a přicházet s oblaky nebeskými."

Marek 14,62 Jehošua řekl: "Já jsem. A uzříte Syna člověka sedět po pravici Všemohoucího a přicházet s oblaky nebeskými."

Lukáš 22,69  Ale od této chvíle bude Syn člověka sedět po pravici všemohoucího Boha." 

 

Slova jeho apoštolů nám potvrzují, že se to skutečně stalo 

Marek 16,19  Když jim to Pán řekl, byl vzat vzhůru do nebe a usedl po pravici Boží. 

Skutky apoštolské 5,31 toho ( Jehošuu) Bůh vyvýšil jako vůdce a spasitele a dal mu místo po své pravici, aby přinesl Izraeli pokání a odpuštění hříchů. 

Skutky apoštolské 7,55 Ale on, plný Ducha svatého, pohleděl k nebi a uzřel Boží slávu i Jehošuu, jak stojí po pravici Boží, 

Skutky apoštolské 7,56  a řekl: "Hle, vidím nebesa otevřená a Syna člověka, stojícího po pravici Boží." 

Efezským 1,20  Sílu svého mocného působení prokázal přece na Kristu: Vzkřísil ho z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, 

Židům 1,3  On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko svým mocným slovem. Když dokonal očištění od hříchů, usedl po pravici Božího majestátu na výsostech 

Židům 1,13  Kterému z andělů kdy řekl: `Usedni po mé pravici, dokud ti nedám nepřátele za podnož tvého trůnu!´ 

Židům 8,1  Z toho, co bylo řečeno, plyne: máme velekněze, který usedl po pravici Božího trůnu 

Židům 10,12  Kristus však přinesl za hříchy jedinou oběť, navěky usedl po pravici Boží 

Židům 12,2  s pohledem upřeným na Jehošuu, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu. 

 

  5. Přimlouvá se u Otce za svaté podle Boží vůle 

Římanùm 8,34 Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Jehošua, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás!

Židům 7,25 Proto přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho přistupují k Bohu; je stále živ a přimlouvá se za ně. 

 

 6. Již za svého pozemského života slibuje, že se přizná k věrným před svým Otcem a jeho anděly 

Matouš 10,32 Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi; 

Lukáš 12,8 Pravím vám: Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i Syn člověka přizná před Božími anděly. 

Zjevení Janovo 3,5 Kdo zvítězí, bude oděn bělostným rouchem a jeho jméno nevymažu z knihy života, nýbrž přiznám se k němu před svým Otcem a před jeho anděly.  

 

7. Chválí, napomíná, dává sliby i důrazná varování a výstrahy církvím.  

Zjevení Janovo 2. a 3. kapitola uvádí jak Pán Jehošua hodnotí církve. Je zde velmi zřetelně vidět čeho si cení a co zavrhuje na jednání těch, kteří se k němu hlásí. Poskytuje také vizi a slibuje odměny, ale dává i vážná varování. Jasně stanovuje i tresty jako důsledky neposlechnutí těchto varování.

Doporučuji k osobnímu studiu.

 

Jen pro ilustraci:

Takto hodnotí vzkříšený Pán Jehošua některé sbory:

 Zjevení Janovo 3,1-5 ...."Vím o tvých skutcích - podle jména jsi živ, ale jsi mrtev. Probuď se a posilni to, co ještě zůstává a je už na vymření! Neboť shledávám, že tvým skutkům mnoho chybí před Bohem; rozpomeň se tedy, jak jsi mé slovo přijal a slyšel, zachovávej je a čiň pokání. Nebudeš-li bdít, přijdu tak, jako přichází zloděj, a nebudeš vědět, v kterou hodinu na tebe přijdu. Přece však máš v Sardách několik osob, které svůj šat nepotřísnily; ti budou chodit se mnou v bílém rouchu, protože jsou toho hodni. Kdo zvítězí, bude oděn bělostným rouchem a jeho jméno nevymažu z knihy života, nýbrž přiznám se k němu před svým Otcem a před jeho anděly.

 

Zjevení Janovo 2,3-6 Máš vytrvalost a trpěl jsi pro mé jméno, a nepodlehls únavě. Ale to mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku. Rozpomeň se, odkud jsi klesl, navrať se a jednej jako dřív. Ne-li, přijdu na tebe a pohnu tvým svícnem z jeho místa, jestliže se neobrátíš. To však máš k dobru, že nenávidíš skutky Nikolaitů stejně jako já. 

 

Zjevení Janovo 2,19-25 "Vím o tvých skutcích, lásce a víře, službě a vytrvalosti; vím, že tvých skutků je čím dál více. Ale to mám proti tobě, že trpíš ženu Jezábel, která se vydává za prorokyni a svým učením svádí moje služebníky ke smilstvu a k účasti na modlářských hostinách. Dal jsem jí čas k pokání, ale ona se nechce odvrátit od svého smilstva.Hle, sešlu na ni nemoc a do velikého soužení uvrhnu ty, kdo s ní cizoloží, jestliže se od jejích činů neodvrátí; a její děti zahubím. Tu poznají všechny církve, že já vidím do nitra i srdce člověka, a každému z vás odplatím podle vašich činů. Vám ostatním v Thyatirech, kteří nepřijímáte toto učení, kteří jste nepoznali to, čemu říkají hlubiny satanovy, pravím: Nevkládám na vás jiné břemeno. Jenom se pevně držte toho, co máte, dokud nepřijdu. 

 

Ze svých věrných následovníků , kteří zvítězí staví pro svého Boha duchovní chrám. 

Zjevení Janovo 3,12  Kdo zvítězí, toho učiním sloupem v chrámě svého Boha a chrám již neopustí.. 

Pán Jehošua nadále, i po svém vzkříšení a oslavení v nebesích, nazývá svého nebeského Otce svým Bohem 

 

8. Píše jméno svého Boha i jméno své nové na své věrné

Zjevení Janovo 3,12  Kdo zvítězí..... napíšu na něj jméno svého Boha a jméno jeho města, nového Jeruzaléma, který sestupuje z nebe od mého Boha, i jméno své nové.

Zjevení Janovo 14,1  A viděl jsem, hle, Beránek stál na hoře Sión a s ním sto čtyřicet čtyři tisíce těch, kdo mají na čele napsáno jméno jeho i jméno jeho Otce. 

Beránkovi následovníci mají na čele napsáno jméno Beránkovo i jméno jeho Otce. 

 

9. Dostává od Boha informace o budoucím dění, aby je mohl předat svým služebníkům

Zjevení Janovo 1,1 Zjevení, které Bůh dal Jehošuovi Kristu, aby ukázal svým služebníkům, co se má brzo stát; 

Matouš 24,36 O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám. 

Marek 13,32 O onom dni či hodině neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, jenom Otec.   

 

10. Čeká dokud mu Bůh nepoloží pod nohy nepřátele

Matouš 22,44 `Řekl Jehova mému Pánu: Usedni po mé pravici, dokud ti nepoložím nepřátele pod nohy.´ 

Marek 12,36 Sám David řekl v Duchu svatém: `Řekl Jehova mému Pánu: usedni po mé pravici, dokud ti nepoložím nepřátele pod nohy. 

Lukáš 20,43 dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvých nohou.´ 

Skutky apoštolské 2,35 dokud ti nepoložím nepřátele pod nohy.´ 

 

11. Má má sedmero duchů Božích a sedmero hvězd

Zjevení Janovo 3,1 Andělu církve v Sardách piš: Toto praví ten, který má sedmero duchů Božích a sedmero hvězd: "Vím o tvých skutcích - podle jména jsi živ, ale jsi mrtev. 

Zjevení Janovo 5,6 Vtom jsem spatřil, že uprostřed mezi trůnem a těmi čtyřmi bytostmi a starci stojí Beránek, ten obětovaný; měl sedm rohů a sedm očí, což je sedmero duchů Božích vyslaných do celého světa. 

Zjevení Janovo 4,5 Od trůnu šlehaly blesky a dunělo hromobití; před trůnem hořelo sedm světel - to je sedmero duchů Božích; 

 

12. Má klíče od smrti i hrobu

Zjevení Janovo 1,18 ten živý; byl jsem mrtev - a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu. 

 

13. Vidí do nitra i srdce člověka, a každému odplatí podle jeho činů

Zjevení Janovo 2,23 …. Tu poznají všechny církve, že já vidím do nitra i srdce člověka, a každému z vás odplatím podle vašich činů. 

 

14. Má titul Pán pánů a Král králů

Zjevení Janovo 17,14  Ti budou bojovat s Beránkem, ale Beránek je přemůže, protože je Pán pánů a Král králů; ti, kdo jsou s ním, jsou povolaní a vyvolení a věrní." 

Zjevení Janovo 19,16  Na plášti a na boku má napsáno jméno: Král králů a Pán pánů. 

 

 

15. Z jeho úst vychází ostrý meč, aby jím pobíjel národy; bude je pást železnou berlou.

Zjevení Janovo 19,15  Z jeho úst vychází ostrý meč, aby jím pobíjel národy; bude je pást železnou berlou. On bude tlačit lis plný vína trestajícího hněvu Boha všemohoucího. 

 

16. Jako Beránek vyhraje bitvu se šelmou, která má deset rohů

Zjevení Janovo 17,12-14 Deset rohů, které jsi viděl, je deset králů, kteří se ještě vlády neujali, ale v jedinou hodinu přijmou královskou moc spolu se šelmou. Budou zajedno ve svých úmyslech a svou sílu i moc dají té šelmě. Ti budou bojovat s Beránkem, ale Beránek je přemůže, protože je Pán pánů a Král králů; ti, kdo jsou s ním, jsou povolaní a vyvolení a věrní." 

 

17. Spolu se Všemohoucím Bohem je Beránek chrámem a světlem nového Jeruzaléma

Zjevení Janovo 21,22-23 Avšak chrám jsem v něm nespatřil: Jeho chrámem je Pán Bůh všemohoucí a Beránek. To město nepotřebuje ani slunce ani měsíc, aby mělo světlo: září nad ním sláva Boží a jeho světlem je Beránek.  

 

18. Pán Jehošua bude tlačit lis hněvu Boha Všemohoucího

Zjevení Janovo 19,13- 16 Má na sobě plášť zbrocený krví a jeho jméno je Slovo Boží.  Za ním nebeská vojska na bílých koních, oblečená do bělostného čistého kmentu. Z jeho úst vychází ostrý meč, aby jím pobíjel národy; bude je pást železnou berlou. On bude tlačit lis plný vína trestajícího hněvu Boha všemohoucího. Na plášti a na boku má napsáno jméno: Král králů a Pán pánů. 

 

19. Kristus zruší vládu všech mocností a sil

1. Korintským 15,24-25Tu nastane konec, až Kristus zruší vládu všech mocností a sil a odevzdá království Bohu a Otci. Musí totiž kralovat, `dokud Bůh nepodmaní všechny nepřátele pod jeho nohy´. 

 

20. Až zruší vládu všech mocností a sil, odevzdá království Bohu a Otci 

1.Korintským 15,24-25Tu nastane konec, až Kristus zruší vládu všech mocností a sil a odevzdá království Bohu a Otci. Musí totiž kralovat, `dokud Bůh nepodmaní všechny nepřátele pod jeho nohy´. 

1. Korintským 15,28 Až mu bude podřízeno všecko, pak i sám Syn se podřídí tomu, kdo mu všecko podřídil, a tak bude Bůh všecko ve všem. 

 

21. Bůh Otec nadále zůstál a zůstává Bohem Pána Jehošuy i po Jeho nanebevstoupení

Potvrzuje to apoštol Pavel ve svých dopisech, a také samotné Zjevení, které dal Bůh Jehošuovi Kristu, aby ukázal svým služebníkům, co se má brzy stát.

Zjevení Janovo 1,1 Zjevení, které Bůh dal Jehošuovi Kristu, aby ukázal svým služebníkům, co se má brzo stát; 

Efezským 1,3 Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Jehošuy Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů;

Efezským 1,17  Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Jehošuy Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali… 

1. Korintským 11,3 Chci abyste věděli, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy její muž a hlavou Krista Bůh. 

1. Korintským 3,23 …vy pak jste Kristovi a Kristus je Boží. 

2. Korintským 1,3 Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Jehošuy Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy! 

2..Korintským 11,31 Bůh a Otec Pána Jehošuy, který je požehnaný na věky, ví, že nelžu 

Zjevení 1,6 Tomu (Kristu), jenž nás miluje a svou krví nás rozvázal z našich hříchů a učinil nás královstvím, kněžími svému Bohu a Otci – jemu sláva i moc na věky věků. Amen.

Zjevení 3,12 (Jehošua říká) Kdo vítězí, toho učiním sloupem ve svatyni svého Boha a již nikdy nevyjde ven. Napíšu na něj jméno svého Boha, nového Jeruzaléma, který sestupuje z nebe od mého Boha, i jméno své nové.