Slavení Večeře Páně aneb připomínka Jehošuovy oběti
 
O večeři, při které Jehošua láme chléb a pije z kalichu, je v Bibli několik záznamů v evangeliích Matouše, Marka a Lukáše.
 
[Jméno Ježíš je pořečtěný tvar hebrejsky Ješua, což je zkrácené Jehošua … viz. Slovník A.Novotný, heslo: Ježíš Kristus, bod 2.]  (Biblický slovník Adolf Novotný )
 
 
 
„Když jedli, vzal Jehošua chléb, požehnal, rozlomil ho, dal učedníkům a řekl: „Vezměte, jezte. Toto je mé tělo.“Pak vzal kalich, vzdal díky a dal jim ho se slovy: „Napijte se z něho všichni. Neboť toto je má krev nové smlouvy, která se vylévá za mnohé na odpuštění hříchů. Pravím vám, že od této chvíle již nebudu pít z tohoto plodu vinné révy až do toho dne, kdy jej budu pít s vámi nový v království svého Otce.“   Matouš 26:26-29  (CSP)
 
 
„A když jedli, vzal Jehošua chléb, požehnal a rozlomil, dal jim a řekl: „Vezměte, toto je mé tělo.“ Pak vzal kalich, vzdal díky a dal jim; a napili se z něj všichni. A řekl jim: „Toto je má krev nové smlouvy, která se vylévá za mnohé. Amen, pravím vám, že se již více nenapiji z plodu vinné révy až do onoho dne, kdy jej budu pít nový v Božím království.“   Marek 14:22-25  (CSP)
 
 
„A vzal kalich, vzdal díky a řekl: „Vezměte to a rozdělte mezi sebe. Neboť vám pravím, že od této chvíle již nebudu pít z plodu vinné révy, dokud nepřijde Boží království.“
Pak vzal chléb, vzdal díky, rozlomil a dal jim se slovy: „Toto je mé tělo, které se za vás dává. To čiňte na mou památku.“A právě tak vzal po večeři kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva v mé krvi, která se za vás vylévá.“  Lukáš 22:17-20   (CSP)
 
 
 
Kolika učedníkům Jehošua tyto pokyny dává?
 
V evangeliích Matouše, Marka a Lukáše dává Jehošua pokyny k lámání a pití všem svým vybraným dvanácti učedníkům:
 
 
„ A učedníci učinili, jak jim Jehošua nařídil, a připravili velikonočního beránka. Když nastal večer, stoloval s dvanácti učedníky.“   Matouš 26:19-20   (CSP)
 
 
„ Učedníci vyšli, přišli do města a nalezli vše, jak jim řekl, i připravili velikonočního beránka.  Když nastal večer, přišel s dvanácti.“   Marek 14:16-17  (CSP)
 
 
V evangeliu Lukáše se neudává počet učedníků, ale při večeři Jehošua říká, že ho jeden z nich zradí. To tedy znamená, že jsou učedníci při památné večeři a při vydáváni Jehošuových pokynů i včetně Jidáše Iškariotského, který už se chystal Jehošuu zradit. O té zradě Jehošua věděl, proto o ní při večeři mluvil.
 
 
„ A právě tak vzal po večeři kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva v mé krvi, která se za vás vylévá.  Avšak hle, ruka toho, který mne zrazuje, je se mnou na stole.“  Lukáš 22:20-21  (CSP)
 
O památné večeři svědčí i apoštol Pavel
 
 Pavel napomíná křesťany sboru v Korintu a nabádá je všechny, aby neznevažovali připomínku Jehošuovy oběti lámáním chleba a pitím kalicha nehodným způsobem.
 
 
„Především slyším, že jsou mezi vámi roztržky, když se scházíte ve sboru, a zčásti tomu věřím.  Neboť musí být mezi vámi i různé skupiny, aby se ti osvědčení stali mezi vámi známými. Když vy se společně scházíte, není to slavení Večeře Páně. Když totiž jíte, každý si bere napřed svou večeři, jeden má hlad a druhý je opilý. Což nemáte domy, kde můžete jíst a pít? Anebo opovrhujete Boží církví a zahanbujete ty, kteří nic nemají? Co vám mám říci? Mám vás snad pochválit? Za to vás nechválím. Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také předal, že Pán Jehošua v tu noc, kdy byl zrazován, vzal chléb, vzdal díky, rozlomil jej a řekl: ‚Vezměte, jezte. Toto je mé tělo, které se za vás láme. Toto čiňte na mou památku. ‘Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: ‚Tento kalich je nová smlouva v mé krvi; toto čiňte, kdykoliv byste pili, na mou památku.‘Neboť kdykoliv byste jedli tento chléb a pili tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde. Kdo by tedy jedl ten chléb nebo pil kalich Páně nehodně, bude vinen proti tělu a krvi Páně. Ať člověk zkoumá sám sebe, a takto ať z toho chleba jí a z toho kalicha pije. Neboť kdo jí a pije nehodně, jí a pije sobě odsouzení, neboť nerozsuzuje tělo Páně. Proto jsou mezi vámi mnozí slabí a neduživí a mnozí usínají. Kdybychom rozsuzovali sami sebe, nebyli bychom souzeni. Když jsme však souzeni od Pána, jsme vychováváni, abychom nebyli odsouzeni spolu se světem. Proto, moji bratři, když se scházíte k jídlu, čekejte jeden na druhého. Je-li někdo hladový, ať jí doma, abyste se nescházeli k odsouzení…“ 
1.Korintským 11:18-34  (CSP)
 
Slova Jehošuy Krista k učedníkům i výzva apoštola Pavla věřícím v Korintu nás vybízí k následování a připomínání si Jehošuovy oběti, kterou nás osvobodil ze zajetí hříchu. 
 
„Mluvím jako k rozumným; sami rozsuďte, co říkám. Což není kalich požehnání, který žehnáme, společenstvím krve Kristovy? A což není chléb, který lámeme, společenstvím těla Kristova? Protože je jeden chléb, jsme jedno tělo, ač jsme mnozí, neboť všichni jsme toho jednoho chleba účastni.“  1.Korintským 10:15-17  (CSP)
 
Jehošua láme chléb a podává kalich všem učedníkům, tedy i Jidášovi.  
Ani Pavel nerozděluje věřící na ty, kteří mohou a kteří nemohou jíst a pít na Jehošuovu památku. Naopak je varuje, aby se nepřejídali a rozdělili se s těmi kteří jsou chudí a aby nebrali památnou večeři jako běžnou hostinu, při které se budou přejídat a opíjet. 
„... abyste se nescházeli k odsouzení…“ 
Pavel Korintským říká, že podstata památné večeře je v připomenutí si Jehošuy Mesiáše a jeho významu pro náš život a spasení.
 
Kdo si má Jehošuovu smrt připomínat a proč?
 
„Napijte se z něho všichni. Neboť toto je má krev nové smlouvy, která se vylévá za mnohé na odpuštění hříchů.“ Matouš 26:27-28  (CSP)
 
Jehošua nás tímto příkladem nabádá, abychom si všichni, kdo v něho věříme, lámáním a jezením nekvašeného chleba a pitím z poháru připomněli, že se pro naši záchranu obětoval.
 Kristus jako dokonalý člověk bez hříchu a poskvrny zemřel mučednickou smrtí pro nastolení naděje pro nás, kteří věříme, že Bůh Otec Jehova poslal na zem pro naše spasení svého Syna Jehošuu Mesiáše. 
 
 „ano, tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby se, kdokoli v něho věří, neztratil, nýbrž měl věčný život.“  Jan 3:16  (MPCZ)
Jehošua je ten chléb z nebe!
 
 „Naši otcové jedli v pustině manu, jak je napsáno: „Dal jim jíst chléb z nebe.“ Jehošua jim řekl: „Amen, amen, pravím vám, ne Mojžíš vám dal chléb z nebe, nýbrž můj Otec vám dává ten pravý chléb z nebe.  Neboť chléb Boží je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu.“Řekli mu tedy: „Pane, dávej nám tento chléb stále.“Jehošua jim řekl: „Já jsem ten chléb života. Kdo přichází ke mně, jistě nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.“  Jan 6:31-35 (ČSP)
 
 „Já jsem chléb života. Vaši otcové jedli v pustině manu, a zemřeli. Toto je chléb, který sestupuje z nebe, aby ten, kdo z něho jí, nezemřel. Já jsem ten živý chléb, který sestoupil z nebe. Kdo jí z tohoto chleba, bude žít na věčnost. A chléb, který já dám za život světa, je mé tělo.“  Jan 6:48-51 (ČSP)
 
 „Jehošua jim tedy řekl: „Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a nebudete-li pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev je pravý nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Jako mne poslal živý Otec a já žiji skrze Otce, tak i ten, kdo mne jí, bude žít skrze mne. Toto je ten chléb, který sestoupil z nebe; ne jako vaši otcové jedli manu, a zemřeli. Kdo jí tento chléb, bude žít na věčnost.“  Jan 6:53-58 (ČSP)
 
„ Duch je ten, který obživuje, tělo nic neznamená. Slova, která jsem vám pověděl já, jsou duch a jsou život.  Ale jsou někteří z vás, kteří nevěří.“ Jehošua totiž od počátku věděl, kteří jsou nevěřící a kdo je ten, který ho vydá. A říkal: „Proto jsem vám řekl, že nikdo ke mně nemůže přijít, pokud mu to není dáno od Otce.“   Jan 6:63-65 (ČSP)
 
Použijme k lámání nekvašený chléb! 
 
„Prvního dne svátku nekvašených chlebů přistoupili učedníci k Jehošuovi a řekli: „Kde chceš, abychom ti připravili k jídlu velikonočního beránka?„  Matouš 26:17  (ČSP)
 
„Slavme tedy svátek ne se starým kvasem, ani s kvasem špatnosti a zloby, ale s nekvašenými chleby upřímnosti a pravdy.„  1Korintským 5:6-8  (ČSP)
 
Jak často si máme Jehošuovu památku připomínat?  Kdykoliv...
 
 „Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: ‚Tento kalich je nová smlouva v mé krvi; toto čiňte, kdykoliv byste pili, na mou památku.‘  Neboť kdykoliv byste jedli tento chléb a pili tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde.“   1.Korintským 11:25-26   (ČSP)
 
 
Do kdy si máme Jehošuovu památku připomínat?
 
„ Neboť kdykoliv byste jedli tento chléb a pili tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde.“    1.Korintským 11:26  (ČSP)
 
 
Připomínejme si proto Kristovu oběť, která nám skrze Kristovo tělo a Kristovu krev dává šanci na vzkříšení k věčnému životu.
 
Jehošua nám touto symbolikou dává možnost, kdykoli si jeho oběť připomenout ve společenství, doma i veřejně. 
 
„Já jsem ten živý chléb, který sestoupil z nebe. Kdo jí z tohoto chleba, bude žít na věčnost. A chléb, který já dám za život světa, je mé tělo.“ Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den.“   Jan 6:51  Jan  6:54  (ČSP)
                                                                                                                                                               Leoš Duchoslav  prosinec 2019
 
Slavení Večeře Páně aneb připomínka Jehošuovy oběti
 
 
O večeři, při které Jehošua láme chléb a pije z kalichu, je v Bibli několik záznamů v evangeliích Matouše, Marka a Lukáše.
 
[Jméno Ježíš je pořečtěný tvar hebrejsky Ješua, což je zkrácené Jehošua … viz. Biblický slovník A.Novotného, heslo: Ježíš Kristus, bod 2.] 
 
 
„Když jedli, vzal Jehošua chléb, požehnal, rozlomil ho, dal učedníkům a řekl: „Vezměte, jezte. Toto je mé tělo.“Pak vzal kalich, vzdal díky a dal jim ho se slovy: „Napijte se z něho všichni. Neboť toto je má krev nové smlouvy, která se vylévá za mnohé na odpuštění hříchů. Pravím vám, že od této chvíle již nebudu pít z tohoto plodu vinné révy až do toho dne, kdy jej budu pít s vámi nový v království svého Otce.“   Matouš 26:26-29  (CSP)
 
 
„A když jedli, vzal Jehošua chléb, požehnal a rozlomil, dal jim a řekl: „Vezměte, toto je mé tělo.“ Pak vzal kalich, vzdal díky a dal jim; a napili se z něj všichni. A řekl jim: „Toto je má krev nové smlouvy, která se vylévá za mnohé. Amen, pravím vám, že se již více nenapiji z plodu vinné révy až do onoho dne, kdy jej budu pít nový v Božím království.“   Marek 14:22-25  (CSP)
 
 
„A vzal kalich, vzdal díky a řekl: „Vezměte to a rozdělte mezi sebe. Neboť vám pravím, že od této chvíle již nebudu pít z plodu vinné révy, dokud nepřijde Boží království.“
Pak vzal chléb, vzdal díky, rozlomil a dal jim se slovy: „Toto je mé tělo, které se za vás dává. To čiňte na mou památku.“A právě tak vzal po večeři kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva v mé krvi, která se za vás vylévá.“  Lukáš 22:17-20   (CSP)
 
 
 
Kolika učedníkům Jehošua tyto pokyny dává?
 
V evangeliích Matouše, Marka a Lukáše dává Jehošua pokyny k lámání a pití všem svým vybraným dvanácti učedníkům:
 
 
„ A učedníci učinili, jak jim Jehošua nařídil, a připravili velikonočního beránka. Když nastal večer, stoloval s dvanácti učedníky.“   Matouš 26:19-20   (CSP)
 
 
„ Učedníci vyšli, přišli do města a nalezli vše, jak jim řekl, i připravili velikonočního beránka.  Když nastal večer, přišel s dvanácti.“   Marek 14:16-17  (CSP)
 
 
V evangeliu Lukáše se neudává počet učedníků, ale při večeři Jehošua říká, že ho jeden z nich zradí. To tedy znamená, že jsou učedníci při památné večeři a při vydáváni Jehošuových pokynů i včetně Jidáše Iškariotského, který už se chystal Jehošuu zradit. O té zradě Jehošua věděl, proto o ní při večeři mluvil.
 
 
„ A právě tak vzal po večeři kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva v mé krvi, která se za vás vylévá.  Avšak hle, ruka toho, který mne zrazuje, je se mnou na stole.“  Lukáš 22:20-21  (CSP)
 
 
O památné večeři svědčí i apoštol Pavel
 
 Pavel napomíná křesťany sboru v Korintu a nabádá je všechny, aby neznevažovali připomínku Jehošuovy oběti lámáním chleba a pitím kalicha nehodným způsobem.
 
 
„Především slyším, že jsou mezi vámi roztržky, když se scházíte ve sboru, a zčásti tomu věřím.  Neboť musí být mezi vámi i různé skupiny, aby se ti osvědčení stali mezi vámi známými. Když vy se společně scházíte, není to slavení Večeře Páně. Když totiž jíte, každý si bere napřed svou večeři, jeden má hlad a druhý je opilý. Což nemáte domy, kde můžete jíst a pít? Anebo opovrhujete Boží církví a zahanbujete ty, kteří nic nemají? Co vám mám říci? Mám vás snad pochválit? Za to vás nechválím. Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také předal, že Pán Jehošua v tu noc, kdy byl zrazován, vzal chléb, vzdal díky, rozlomil jej a řekl: ‚Vezměte, jezte. Toto je mé tělo, které se za vás láme. Toto čiňte na mou památku. ‘Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: ‚Tento kalich je nová smlouva v mé krvi; toto čiňte, kdykoliv byste pili, na mou památku.‘Neboť kdykoliv byste jedli tento chléb a pili tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde. Kdo by tedy jedl ten chléb nebo pil kalich Páně nehodně, bude vinen proti tělu a krvi Páně. Ať člověk zkoumá sám sebe, a takto ať z toho chleba jí a z toho kalicha pije. Neboť kdo jí a pije nehodně, jí a pije sobě odsouzení, neboť nerozsuzuje tělo Páně. Proto jsou mezi vámi mnozí slabí a neduživí a mnozí usínají. Kdybychom rozsuzovali sami sebe, nebyli bychom souzeni. Když jsme však souzeni od Pána, jsme vychováváni, abychom nebyli odsouzeni spolu se světem. Proto, moji bratři, když se scházíte k jídlu, čekejte jeden na druhého. Je-li někdo hladový, ať jí doma, abyste se nescházeli k odsouzení…“ 
 
Slova Jehošuy Krista k učedníkům i výzva apoštola Pavla věřícím v Korintu nás vybízí k následování a připomínání si Jehošuovy oběti, kterou nás osvobodil ze zajetí hříchu. 
 
„Mluvím jako k rozumným; sami rozsuďte, co říkám. Což není kalich požehnání, který žehnáme, společenstvím krve Kristovy? A což není chléb, který lámeme, společenstvím těla Kristova? Protože je jeden chléb, jsme jedno tělo, ač jsme mnozí, neboť všichni jsme toho jednoho chleba účastni.“  1.Korintským 10:15-17  (CSP)
 
Jehošua láme chléb a podává kalich všem učedníkům, tedy i Jidášovi.  
Ani Pavel nerozděluje věřící na ty, kteří mohou a kteří nemohou jíst a pít na Jehošuovu památku. Naopak je varuje, aby se nepřejídali a rozdělili se s těmi kteří jsou chudí a aby nebrali památnou večeři jako běžnou hostinu, při které se budou přejídat a opíjet. 
„... abyste se nescházeli k odsouzení…“ 
Pavel Korintským říká, že podstata památné večeře je v připomenutí si Jehošuy Mesiáše a jeho významu pro náš život a spasení.
 
Kdo si má Jehošuovu smrt připomínat a proč?
 
„Napijte se z něho všichni. Neboť toto je má krev nové smlouvy, která se vylévá za mnohé na odpuštění hříchů.“ Matouš 26:27-28  (CSP)
 
Jehošua nás tímto příkladem nabádá, abychom si všichni, kdo v něho věříme, lámáním a jezením nekvašeného chleba a pitím z poháru připomněli, že se pro naši záchranu obětoval.
 Kristus jako dokonalý člověk bez hříchu a poskvrny zemřel mučednickou smrtí pro nastolení naděje pro nás, kteří věříme, že Bůh Otec Jehova poslal na zem pro naše spasení svého Syna Jehošuu Mesiáše. 
 
 „ano, tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby se, kdokoli v něho věří, neztratil, nýbrž měl věčný život.“  Jan 3:16  (MPCZ)
Jehošua je ten chléb z nebe!
 
 „Naši otcové jedli v pustině manu, jak je napsáno: „Dal jim jíst chléb z nebe.“ Jehošua jim řekl: „Amen, amen, pravím vám, ne Mojžíš vám dal chléb z nebe, nýbrž můj Otec vám dává ten pravý chléb z nebe.  Neboť chléb Boží je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu.“Řekli mu tedy: „Pane, dávej nám tento chléb stále.“Jehošua jim řekl: „Já jsem ten chléb života. Kdo přichází ke mně, jistě nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.“  Jan 6:31-35 (ČSP)
 
 „Já jsem chléb života. Vaši otcové jedli v pustině manu, a zemřeli. Toto je chléb, který sestupuje z nebe, aby ten, kdo z něho jí, nezemřel. Já jsem ten živý chléb, který sestoupil z nebe. Kdo jí z tohoto chleba, bude žít na věčnost. A chléb, který já dám za život světa, je mé tělo.“  Jan 6:48-51 (ČSP)
 
 „Jehošua jim tedy řekl: „Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a nebudete-li pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev je pravý nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Jako mne poslal živý Otec a já žiji skrze Otce, tak i ten, kdo mne jí, bude žít skrze mne. Toto je ten chléb, který sestoupil z nebe; ne jako vaši otcové jedli manu, a zemřeli. Kdo jí tento chléb, bude žít na věčnost.“  Jan 6:53-58 (ČSP)
 
„ Duch je ten, který obživuje, tělo nic neznamená. Slova, která jsem vám pověděl já, jsou duch a jsou život.  Ale jsou někteří z vás, kteří nevěří.“ Jehošua totiž od počátku věděl, kteří jsou nevěřící a kdo je ten, který ho vydá. A říkal: „Proto jsem vám řekl, že nikdo ke mně nemůže přijít, pokud mu to není dáno od Otce.“   Jan 6:63-65 (ČSP)
 
 
Použijme k lámání nekvašený chléb! 
 
„Prvního dne svátku nekvašených chlebů přistoupili učedníci k Jehošuovi a řekli: „Kde chceš, abychom ti připravili k jídlu velikonočního beránka? „ Matouš 26:17  (ČSP)
 
„Slavme tedy svátek ne se starým kvasem, ani s kvasem špatnosti a zloby, ale s nekvašenými chleby upřímnosti a pravdy...  1Korintským 5:6-8  (ČSP)
 
 
Jak často si máme Jehošuovu památku připomínat?  Kdykoliv...
 
 „Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: ‚Tento kalich je nová smlouva v mé krvi; toto čiňte, kdykoliv byste pili, na mou památku.‘  Neboť kdykoliv byste jedli tento chléb a pili tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde.“    1.Korintským 11:25-26   (ČSP) 
 
 
 
Do kdy si máme Jehošuovu památku připomínat?
 
„ Neboť kdykoliv byste jedli tento chléb a pili tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde.    1.Korintským 11:26  (ČSP)
 
 
Připomínejme si proto Kristovu oběť, která nám skrze Kristovo tělo a Kristovu krev dává šanci na vzkříšení k věčnému životu.
 
Jehošua nám touto symbolikou dává možnost, kdykoli si jeho oběť připomenout ve společenství, doma i veřejně. 
 
„Já jsem ten živý chléb, který sestoupil z nebe. Kdo jí z tohoto chleba, bude žít na věčnost. A chléb, který já dám za život světa, je mé tělo.“ Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den.“   Jan 6:51  Jan  6:54  (ČSP)
 
Leoš Duchoslav - prosinec 2019