Kniha Zjevení nepřiznává Duchu Svatému chválu, slávu, čest, království ani trůn  

 

 

        Zjevení, které bylo dáno apoštolu Janovi, přináší do nebeského dění mnohem podrobnější vhled než jakákoli jiná kniha Bible. Ukazuje nám i způsob, jakým nebeští tvorové a zachránění lidé přiznávají chválu, slávu, čest i moc Všemohoucímu Bohu Otci a jeho Synu, našemu Pánu a Spasiteli Jehošuovi. Jim OBĚMA přiznávají slávu za to kým jsou a za to, co udělali pro záchranu lidstva. Nebeští starci, čtyři nebeské bytosti, andělé i zachránění lidé oslavují vždy Otce i Syna, ale nikdy neoslavují Ducha Svatého. Z knihy Zjevení je mnohokrát vidět, kdo je 'svatyní' a 'světlem' Božího království, komu patří ´trůn, moc, čest, sláva´, komu je vzdávána vděčnost a dík za záchranu. Pro mnohé, v trojjediného Boha věřící křestany, bude velikým překvapením, že kniha Zjevení nikde nepřiznává slávu, chválu a čest Duchu Svatému, nemluví o něm ani v souvislosti s mocí, trůnem ani vládou nad  národy. Níže uvádím konkrétní verše knihy Zjevení. 

Dobrořečení, čest, sláva a moc, království, trůn, vláda nad národy, chrám a světlo, přimlouvání a přiznávání,jména, vykoupeni pro koho
 
Dobrořečení, čest, sláva a moc
Zjevení Janovo 5,13: Tomu, jenž sedí na trůnu, i Beránkovi dobrořečení, čest, sláva i moc …
Zjevení Janovo 7,10: .. Díky Spasiteli, Bohu našemu, sedícímu na trůnu, a Beránkovi
Dobrořečení, čest, sláva a moc jsou v nebi vzdávány Tomu, jenž sedí na trůnu a Beránkovi. Ale nikde nejsou vzdávány také Duch Svatému!
 
království
Zjevení Janovo 11,15: „Království světa se stalo královstvím našeho Pána a jeho Krista
Zjevení Janovo 12,10: ..Nyní přišla záchrana, moc a kralování našeho Boha a pravomoc jeho Krista,
Proč je království Pána Boha a jeho Krisra, proč není i královstvím Ducha Svatého?
 
trůn
Zjevení Janovo 3,21: ...já (Ježíš) jsem zvítězil a usedl se svým Otcem na jeho 
Zjevení Janovo 22,1:..... u trůnu Božího a Beránkova...
Zjevení Janovo 22,3: …. Bude tam trůn Boží a Beránkův...
Také trůn je dvou, Boží a Beránkův, proč nepatří trůn také Duchu Svatému?
Pán Ježíš neříká: "Usedl jsem s Otcem a Duchem Svatým na trůn", ale říká, že usedl se svým Otcem na Otcův trůn.
 
vláda nad národy
Zjevení Janovo 2,26,28: ...tomu dám (Jehošua) vládu nad národy.....jak jsem to i já přijal od svého Otce.
Pán Ježíš neříká, že přijal vládu od Otce a od Ducha Svatého, ale říká, že ji přijal od svého Otce.
 
vykoupeni pro koho
Zjevení Janovo 1,6 : ..učinil nás (Ježíš Kristus) královstvím, kněžími svému Bohu a Otci
Zjevení Janovo 14,1b: ... jako první z lidstva byli vykoupeni Bohu a Beránkovi.
Apoštol Jan píše, že Kristus učinil národ králů a kněží pro svého Boha a Otce. Neříká, že jej učinil pro Otce a pro Ducha Svatého.
 
chrám a světlo
Zjevení Janovo 21,22: ... chrámem je Pán Bůh všemohoucí a Beránek...
Zjevení Janovo 21,23: ...Ozářila ho Boží sláva a jeho lampou je Beránek..
Proč jsou chrámem dva, Pán Bůh všemohoucí a Beránek, a ne tři? Proč není chrámem a světlem i Duch Svatý?
 
jména
Zjevení Janovo 14,1a: ... mají na čele napsáno jméno jeho (Beránka) i jméno jeho Otce
Zjevení Janovo 3,12: Kdo vítězí, toho učiním ( Ježíš) sloupem ve svatyni svého Boha ...Napíšu na něj jméno svého Boha a jméno města svého Boha.
Proč Pán Ježíš nenapíše i jméno Ducha Svatého?
 
přimlouvání a přiznávání
Zjevení Janovo 3,5: …Kdo vítězí.... jeho jméno nevymažu (říká Ježíš) z knihy života, nýbrž vyznám je před svým Otcem a před jeho anděly.
Zjevení Janovo 6,16: ... před tváří toho, který sedí na trůnu, a před hněvem Beránka!
Proč se k těm,  kteří zvítězí vyzná Pán Ježíš před svým Otcem a před jeho anděly, a ne před Duchem Svatým?
 

 

Dobrořečení, čest, sláva a moc jsou v nebi vzdávány Tomu, jenž sedí na trůnu a Beránkovi, ale nikde nejsou vzdávány Duchu Svatému!

 Zjevení Janovo 5,13:  Tomu, jenž sedí na trůnu, i Beránkovi dobrořečení, čest, sláva i moc

Zjevení Janovo 7,10: .. Díky Spasiteli, Bohu našemu, sedícímu na trůnu, a Beránkovi

 

 

Ani v jedné zmínce o království není zmiňován Duch Svatý!

Zjevení Janovo 11,15: „Království světa se stalo královstvím našeho Pána a jeho Krista

Zjevení Janovo 12,10: ..Nyní přišla záchrana, moc a kralování našeho Boha a pravomoc jeho Krista,

 

Také trůn byl výhradně Otcův, než na něj usedl spolu s Otcem i Jehošua, náš Pán a Král. V závěru Zjevení je trůn v Novém Jeruzalémě nazýván trůnem Božím a Beránkovým, nikoli trůnem Duch Svatého. 

Zjevení Janovo 3,21: ...já (Jehošua) jsem zvítězil a usedl se svým Otcem na jeho (Otcův) trůn. 

 Zjevení Janovo 22,1: ..... u trůnu Božího a Beránkova...

Zjevení Janovo 22,3: …. Bude tam trůn Boží a Beránkův...

 

Co se týká vlády nad národy říká Jehošua, že ji přijal od svého Otce, ne od Ducha Svatého. 

 Zjevení Janovo 2,26,27:  ...tomu dám (Jehošua) pravomoc nad národy.....jak jsem to i já přijal od svého Otce.

 

Pro koho byli vykoupeni první z lidstva, aby byli Jeho národem králů a kněží? Nebeské Zjevení říká, že byli vykoupeni pro Boha Otce a pro Beránka, ne pro Ducha Svatého. 

Zjevení Janovo 1,6: ..učinil nás (Jehošua) královstvím, kněžími, tomu jenž je jeho Bůh a Otec

 Zjevení Janovo 14,4b:  ... jako první z lidstva byli vykoupeni Bohu a 

 

Chrámem a světlem Nového Jeruzaléma jsou opět dva - Všemohoucí Bůh a Beránek. Všemohoucí Bůh je jeho září a Beránek jeho lampou. Opět ani zmínka o Duchu Svatém!

Zjevení Janovo 21,22: ... chrámem je Pán Bůh všemohoucí a Beránek...

Zjevení Janovo 21,23: ...Ozářila ho Boží sláva a jeho lampou je 

 

Ti , kteří následují Beránka mají na svých čelech opět napsáno pouze jméno Beránka a jméno Jeho Otce. Opět žádná zmínka o jménu Ducha Svatého. 

Zjevení Janovo 14,1: ... mají na čele napsáno jméno jeho (Beránka) i jméno jeho Otce

Zjevení Janovo 3,12: Kdo vítězí, toho učiním (Jehošua) sloupem ve svatyni svého Boha ...Napíšu na něj jméno svého Boha a jméno města svého Boha.

 

 

K těm, kteří zvítězí se Boží Syn přiznává před svým Otcem a před Otcovými  anděly. Proč se k nim nepřiznává také před Duchem Svatým? 

Zjevení Janovo 3,5: …Kdo vítězí.... jeho jméno nevymažu (říká Jehošua) z knihy života, nýbrž vyznám je před svým Otcem a před jeho anděly.

 

I v šesti následujících verších jsou jmenováni Bůh a Jehošua Mesiáš, Boží Syn a Ducch Svatý není zmiňován ani zde.  

Zjevení Janovo 6,16: ... před tváří toho, který sedí na trůnu, a před hněvem beránkovým

Zjevení Janovo 7,15-17:... ten, který sedí na trůnu, nad nimi roztáhne svůj stan..... Beránek... je bude pást a povede je k pramenům vod života.

Zjevení Janovo 19,15: …. On (Pán Pánů a Král Králů) bude šlapat lis vína planoucího hněvu Všemohoucího Boha

Zjevení Janovo 22,18 ….Já (Jehošua) dosvědčuji každému... kdo by k nim něco přidal, tomu Bůh přidá ran.. a kdo by.. něco odejmul, tomu Bůh odejme jeho díl ze stromu života a ze svatého města

Zjevení Janovo 1,1: Zjevení Jehošuy Krista, jež mu Bůh dal, by ukázal svým otrokům věci, jež se musí vbrzku stát....

Zjevení Janovo 1:4,5 Milost vám a pokoj od Toho, který jest a který byl a který přichází, i od sedmi duchů, kteří jsou před jeho trůnem, a od Ježíše 

 

Shrnutí:

 

        Z výše uvedeného můžeme vidět, že tak zásadní věci jako ČEST, ÚCTA, SLÁVA, MOC, KRÁLOVSTVÍ, TRŮN  a DÍKY patří DVĚMA Bytostem a to našemu i Jehošuovu nebeskému Otci a Jejo milovanému Synovi. A právě Oni Dva jsou také SVĚTLEM a SVATYNÍ. Nebeští andělé i zachránění lidé oslavují Boha Otce i jeho Syna za to, co společně udělali pro záchranu světa (Zjevení 5, 12-14; 7, 10-12; 11:17). Nikde v knize Zjevení však neoslavují, neděkuji ani nechválí Ducha Svatého! Pravdu hledající, křesťané, kteří byli vyučováni nauce o Trojjediném Bohu si pravděpodobně položí otázky typu: Proč je vzdávana sláva a chvála výhradně Otci a Synovi? Proč není vzdávána také Duchu Svatému? Proč ani jednou v celém Zjevení není napsáno, že království patří našemu Pánu, jeho Kristu a také Duchu Svatému? Proč není trůn nazván trůnem Božím, Beránkovým a také trůnem Ducha Svatého? 

       A nejde jen o to, že kniha Zjevení tzv. "opomíjí Ducha Svatého", když se podíváme i do ostatních míst Písma vidíme např. že Pán Ježíš učil své učedníky modlit se k Otci, a ne k Duchu Svatému. V jedné ze svých posledních zaznamenaných modliteb svímu nebeskému Otci řekl: "A toto je život věčný: Aby poznávali tebe, jediného pravého Boha a toho, kterého jsi poslal, Jehošuu Krista." (Jan 17:3) Proč neuvedl, že věčný život je i v poznávání Ducha Svatého?

     Apoštol Pavel a Jan v začátcích 14 biblických dopisů systematicky přejí milost a pokoj od Boha Otce a Pána Ježíše Krista, tedy od DVOU Bytostí a ani zde neuvádějí také pokoj a milost od Ducha Svatého!  Proč je ve všech těchto výše uvedených závažných situacích  Duch Svatý systematicky opomíjen? Odpověď na  tuto otázku je právě v tom, kdo skutečně je Duch Svatý? To jsem se pokusila z Písma ukázat v kraťoučkém článku Duch Svatý.

 

Ještě uvádím znění těch 14 výše zmiňovaných začátků dopisů:

Římanům 1,7: ….. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

1. Korintským 1,3: ..Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a Pána Ježíše Krista

2. Korintským 1,2: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

Galatským 1,3: Milost vám a pokoj od Boha našeho Otce  a Pána Ježíše Krista,

Efezským 1,2: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

Filipským 1,2: Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce a Pána Ježíše Krista.

Koloským 1,2: .Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista

1. Tesalonickým 1,1  Pavel...církvi Tesaloničanů v Bohu Otci a Pánu Ježíši Kristu: Milost vám a pokoj

2. Tesalonickým 1,2: Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a Pána Ježíše Krista

1. Timoteovi 1,2: Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce našeho a Krista Ježíše, Pána našeho

2. Timoteovi 1,2: .Milost, milosrdenství, pokoj od Boha Otce a Krista Ježíše, našeho Pána

Titovi 1,4: ..Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a Krista Ježíše, našeho Zachránce

Filemonovi 1,3: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

2.Janův 1,3:......milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a od Pána Ježíše Krista, Syna Otcova, v pravdě a lásce.