Kniha Zjevení nepřiznává Duchu Svatému chválu, slávu, čest, království ani trůn  

 

        Zjevení, které bylo dáno apoštolu Janovi, přinášívhled do nebeského dění podrobněji než jakákoli jiná kniha Bible. Ukazuje i způsob, jakým přiznávají nebeští tvorové a zachránění lidé, chválu, slávu, čest i moc Všemohoucímu Bohu, Otci a jeho Synu, našemu Pánu a spasiteli Ježíši Kristu. Jim OBĚMA přiznávají slávu za to, kým jsou a za to, co udělali pro záchranu světa. Kniha Zjevení však nikde nepřiznává slávu, chválu a čest Duchu Svatému.

        Nebeští starci, bytosti, andělé i zachránění lidé oslavují Otce i Syna, ale neoslavují Ducha Svatého. Chválí výhradně Boha Otce a jeho milovaného Syna Ježíše, ale ani jednou Ducha Svatého. Dokonce není v knize Zjevení ani jedno místo, kde by byli společně jmenováni všichni tři.  Zato jsem nalezla přes dvacet míst, která společně uvádějí osobu Boha a jeho Mesiáše. Z nich je mnohokrát vidět, kdo je 'svatyní' a 'světlem' Božího království, komu patří trůn, moc, čest, sláva a díky za záchranu. Při těchto důležitých situacích není ani jednou jmenován  Duch Svatý.

 

Pozn.: Pro větší přehlednost označuji červeně slova týkající se Boha, Otce a zeleně slova mluvící o Pánu Ježíši, Beránkovi, Kristu, Božím Synu.

Zjevení Janovo 3, 21: ...já ( Ježíš) jsem zvítězil a usedl se svým Otcem na jeho trůn.

Pán Ježíš neříká: "Usedl jsem s Otcem a Duchem Svatým na jejich trůn", ale říká, že usedl se svým Otcem na Otcův trůn.

 

Zjevení Janovo 2, 26, 28:...tomu dám ( Ježíš) vládu nad národy;..jak jsem to i já přijal od svého Otce.

Pán Ježíš neříká, že přijal vládu od Otce a od Ducha Svatého, ale říká, že ji přijal od svého Otce.

 

Zjevení Janovo 1, 6 : ..učinil nás ( Ježíš Kristus) královstvím, kněžími svému Bohu a Otci

Zjevení Janovo 14, 1b: ... jako první z lidstva byli vykoupeni Bohu a Beránkovi.

Apoštol Jan píše, že Kristus učinil národ králů a kněží pro svého Boha a Otce. Neříká pro Ducha Svatého.

 

Zjevení Janovo 5, 13: Tomu, jenž sedí na trůnu, i Beránkovi dobrořečení, čest, sláva i moc …

Zjevení Janovo 7, 10: .. Díky Spasiteli, Bohu našemu, sedícímu na trůnu, a Beránkovi

Dobrořečení, čest, sláva a moc jsou v nebi vzdávány Tomu, jenž sedí na trůnu a Beránkovi, proč není vzdáváno také Duchu Svatému?

 

Zjevení Janovo 11, 15: „Království světa se stalo královstvím našeho Pána a jeho Krista

Zjevení Janovo 12, 10: ..Nyní přišla záchrana, moc a kralování našeho Boha a pravomoc jeho Krista,

Proč je království Pána Boha a jeho Krisra, proč není i královstvím Ducha Svatého?

 

Zjevení Janovo 21, 22: ... chrámem je Pán Bůh všemohoucí a Beránek...

Zjevení Janovo 21, 23: ...Ozářila ho Boží sláva a jeho lampou je Beránek..

Proč jsou chrámem dva, Pán Bůh všemohoucí a Beránek, a ne tři? Proč není chrámem a světlem i Duch Svatý?

 

Zjevení Janovo 22, 1:..... u trůnu Božího a Beránkova...
Zjevení Janovo 22, 3: …. Bude tam trůn Boží a Beránkův...

Také trůn je dvou, Boží a Beránkův, proč nepatří trůn také Duchu Svatému?

 

Zjevení Janovo 14, 1a: ... mají na čele napsáno jméno jeho (Beránka) i jméno jeho Otce

Zjevení Janovo 3,12: Kdo vítězí, toho učiním ( Ježíš) sloupem ve svatyni svého Boha ...Napíšu na něj jméno svého Boha a jméno města svého Boha.

Proč Pán Ježíš nenapíše i jméno Ducha Svatého?

 

Zjevení Janovo 3, 5: …Kdo vítězí....  jeho jméno nevymažu (říká Ježíš) z knihy života, nýbrž vyznám je před svým Otcem a před jeho anděly.

Zjevení Janovo 6, 16: ... před tváří toho, který sedí na trůnu, a před hněvem Beránka!

Proč se k těm,, kteří zvítězí vyzná Pán Ježíš před svým Otcem a před jeho anděly, a ne před Duchem Svatým?

 

I v následujících verších jsou jmenováni Bůh a Ježíš Kristus, ale i v nich Duch Svatý chybí.:

Zjevení Janovo 7, 15-17:... ten, který sedí na trůnu, nad nimi roztáhne svůj stan..... Beránek...je bude pást a povede je k pramenům vod života.

Zjevení Janovo 19, 15: …. On (Pán Pánů a Král Králů) bude šlapat lis vína planoucího hněvu Všemohoucího Boha

Zjevení Janovo 22, 18 ….Já (Ježíš) dosvědčuji každému... kdo by k nim něco přidal, tomu Bůh přidá ran.. a kdo by.. něco odejmul, tomu Bůh odejme jeho díl ze stromu života a ze svatého města

Zjevení Janovo 1, 1: Zjevení Ježíše Krista, které mu dal Bůh, aby svým otrokům ukázal, co se má brzy stát.

Zjevení Janovo 1:4,5 Milost vám a pokoj od Toho, který jest a který byl a který přichází, i od sedmi duchů, kteří jsou před jeho trůnem, a od Ježíše Krista..

 

Shrnutí:

 

        Z výše uvedeného můžeme vidět, že ČEST, ÚCTA, SLÁVA I MOC patří oběma dvěma; KRÁLOVSTVÍ je obou dvou; TRŮN je obou dvou; DÍKY patří oběma dvěma,; SVĚTLEM jsou oba dva; SVATYNÍ jsou oba dva. Sláva, moc, království, vláda i trůn nyní patří dvěma Bytostem. Nebeští andělé i zachránění lidé oslavují Boha Otce i jeho Syna za to, co společně udělali pro záchranu světa (Zjevení 5, 12-14; 7, 10-12; 11:17). Nikde v knize Zjevení však neoslavují, neděkuji ani nechválí Ducha Svatého. Jak je toto možné? Proč je vzdávana sláva a chvála výhradně Bohu a Beránkovi? Proč není vzdávána také Duchu Svatému? Není to nespravedlivé? Proč ani jednou v celém Zjevení není napsáno, že království patří našemu Pánu, jeho Kristu a také Duchu Svatému? Proč není trůn nazván trůnem Božím, Beránkovým a také trůnem Ducha Svatého? 

       Proč Pán Ježíš  učil své učedníky  modlit se k Otci, a ne k Duchu Svatému? Proč řekl v motlitbě Otci: "A toto je život věčný: Aby poznávali tebe, jediného pravého Boha a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista." (Jan 17:3) Proč neuvedl, že věčný život je i v poznávání Ducha Svatého?

       Proč Ježíšovi apoštolové přejí na začátku 14 biblických dopisů milost a pokoj od Boha Otce a Pána Ježíše Krista, tedy od DVOU Bytostí, a nepřejí také pokoj a milost od Ducha Svatého?  Proč je ve všech těchto případech Duch Svatý opomíjen? Odpověď na  tyto otázky najdete v kraťoučkém článku na  https://bozijmeno.webnode.cz/clanky/duch-svaty-/

 

 P.S. Zde uvádím těch 14 zmiňovaných začátků dopisů:

Římanům 1,7: ….. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

1. Korintským 1,3: ..Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a Pána Ježíše Krista

2. Korintským 1,2: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

Galatským 1,3: Milost vám a pokoj od Boha našeho Otce a Pána Ježíše Krista,

Efezským 1,2: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

Filipským 1,2: Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce a Pána Ježíše Krista.

Koloským 1,2: .Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista

1. Tesalonickým 1,1  Pavel...církvi Tesaloničanů v Bohu Otci a Pánu Ježíši Kristu: Milost vám a pokoj

2. Tesalonickým 1,2: Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a Pána Ježíše Krista

1. Timoteovi 1,2: Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce našeho a Krista Ježíše, Pána našeho

2. Timoteovi 1,2: .Milost, milosrdenství, pokoj od Boha Otce a Krista Ježíše, našeho Pána

Titovi 1,4: ..Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a Krista Ježíše, našeho Zachránce

Filemonovi 1,3: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

2.Janův 1,3:......milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a od Pána Ježíše Krista, Syna Otcova, v pravdě a lásce.