Svědectví knihy Zjevení o postavení Boha a jeho Mesiáše

 

V dnešní době se velmi rozšířil trend, který chválí a vyvyšuje výhradně Pána Ježíše (Jehošuu) Krista. Na Boha Otce je masivně zapomínáno. Chci ukázat, že kniha Zjevení na mnoha místech oslavuje a chválí osobu Boha, i osobu jeho milovaného Syna, Pána Jehošuy, ale v naprosté většině případů jmenuje Božího Syna (resp. Mesiáše, Beránka, Pána Jehošuu) jako druhého v pořadí. Navíc o něm systematicky píše jako o tom, kdo od Boha dostal veliké věci např. moc nad národy, trůn a slávu. Píše o Něm jako o Tom, kdo je Božím Mesiášem, Božím Synem, Božím Beránkem. Zjevení zřetelně ukazuje, že po vystoupení do nebe se Jehošua nestal Všemohoucím Bohem! Díky knize Zjevení můžeme jasněji uvidět kým Jehošua, Boží Syn a náš Pán, Král a Spasitel v nebi opravdu je. Podívejme se nyní přímo do Bible na místa, kde jsou Bůh i Jeho Mesiáš zmiňováni společně.

 

1.Oba dva se ujímají se vlády nad světem. 

... Vlády nad světem se ujal náš Pán a jeho Mesiáš ....Zjevení 11:15

Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše ...“ Zjevení 12:10

2. Dobrořečení, čest, sláva i moc patří Jim oběma.

..Tomu, jenž sedí na trůnu, i Beránkovi (oběma) dobrořečení, čest, sláva i moc na věky věků!“ Zjevení 5:13

3. Oba dva budou chrámem v Novém Jeruzalémě, který sestoupí od Boha z nebe.

 „...Jeho chrámem je Pán Bůh všemohoucí a Beránek...Zjevení 21:22

4. Oba budou světlem pro Nový Jeruzalém.

... Ozářila ho Boží sláva a jeho lampou je Beránek.“ Zjevení 21:23

5. Trůn v Novém Jeruzalémě bude patřit jim oběma.

. ... u trůnu Božího a Beránkova..  Zjevení 22:1 

.... trůn Boží a Beránkův.... “ Zjevení 22:3

6. První z lidstva byli vykoupeni pro Oba dva.

...Ti jako první z lidstva byli vykoupeni Bohu a Beránkovi...“ Zjevení 14:4

7. Jména Obou budou na čelech těch, kteří zvítězili.

..mají na čele napsáno jméno jeho (Beránka) i jméno jeho Otce...“ Zjevení 14:1

8. Oba dva se budou starat o ty z lidí, kteří zvítězí. 

..Ten, který sedí na trůnu, jim bude záštitou.....Beránek, který je před trůnem, je bude pást a povede je k pramenům vod života...  Zjevení 7:15-17 

9. V úvodu knihy Zjevení přeje apoštol Jan milost od Obou.  

milost vám a pokoj od toho, který jest a který byl a který přichází …..a od Jehošuy Krista “ Zjevení 1:4,5

10. Na trůnu sedí Oba dva, ale trůn je Otcův!

... já (Jehošua) jsem zvítězil a usedl s Otcem na jeho trůn.“ Zjevení 3:21

11. "...učinil ( Jehošua) nás královským kněžstvem Boha, svého Otce....Zjevení 1:6

12. „Zjevení, které Bůh dal Jehošuovi Kristu...“ Zjevení 1:1

 

V tabulce níže najdete výpis všech označení (resp. titulů) použitých pro Otce a Syna ve výše uvedených biblických verších:  

 

 

Pán

a

jeho Mesiáš

Bůh

a

jeho Mesiáš

Ten, který sedí na trůnu

a

Beránek

Pán Bůh všemohoucí

a

Beránek

Bůh

a

Beránek

Bůh

a

Beránek

Bůh

a

Beránek

Beránkův Otec

a

Beránek

Ten, který sedí na trůnu

a

Beránek

Ten, který je a který byl a který přichází

a

Jehošua Kristus

Otec Jehošuův

a

Jehošua

Bůh, Otec Jehošuův

a

Jehošua  Kristus

Bůh

a

Jehošua Kristus

Jehošuův Otec, Bůh

a

Jehošua Kristus

Bůh

a

Beránek

Bůh

a

Jehošua Kristus

 

 

Všemohoucím Bohem je výhradně Bůh Otec

 

Když Zjevení 21:22 píše, že: „..chrámem je Pán Bůh všemohoucí a Beránek.“ je jasné, že Beránka nepovažuje za všemohoucího Boha, protože ho jmenuje spolu s ním. Přestože je Pán Jehošua nazýván Pánem Pánů a Králem Králů, není Bohem všemohoucím. Během svého pozemského života Pán Jehošua nikdy neučil, že je, byl nebo bude všemohoucím Bohem. Naopak. Svědčil: „...od této chvíle bude Syn člověka sedět po pravici všemohoucího Boha.(Lukáš 22:69) Sedět po pravici všemohoucího Boha, naprosto vylučuje možnost jím být!! Všemohoucím Bohem je výhradně Bůh Otec, s nímž Pán Jehošua usedl na jeho trůn. („..já jsem...usedl s Otcem na jeho trůn. Zjevení 3:21)

 

Navzdory těmto biblickým faktům jsou v současné době velmi rozšířené chvály, které nazývají Pána Ježíše Nejvyšším nebo Všemohoucím např. Mu zpívají: „ Jenom Tobě patří chvála, jenom Ty jsi navěky Bůh, Ty jsi jediný zdroj...“. Jsou velmi rozšířené i přesto, že Pán Jehošua učil: „..já jsem tu moc přijal od svého Otce.“ Zjevení 2:27 „...já mám život z Otce...“ Jan 6:57, „.. Můj Otec.. je větší nade všecky (Jan 10:29) a nebo„..Otec je větší než já...“  (Jan 14:28) . Rovněž i Jehošuovi apoštolové svědčili o naprosto výjimečném postavení Boha Otce. Apoštol Pavel píše: „... je jediný Bůh Otec, od něhož je všecko...“, „.. jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi..“ (1.Korintským 8:6, Efezským 4:6)

Každé vyučování a chvály, které Pána Jehošuue povyšují do postavení všemohoucího Boha, a prokazují Mu všechnu slávu a čest, jsou nebiblické, a jdou proti učení samotného Pána Jehošuy a celého Písma Svatého.

 

Pán Jehošua je Bůh, který má svého Boha

 

I přesto, že byla Pánu Jehošuovi dána veškerá moc na nebi i na zemi, má i On stále svého Boha, jímž je Bůh Otec. On Sám mluví o Otci jako o svém Bohu ve Zjevení dokonce pětkrát. Říká: 

" ... Kdo vítězí, učiním ho sloupem v chrámě mého Boha, i nevyjde již nikdy ven a napíši na něho jméno mého Boha a jméno města mého Boha, nového Jerúsaléma, - to je to, jež sestupuje z nebe od mého Boha, - a své nové jméno." Zjevení 3:12 a dále ve Zjevení 3:2 při hodnocení církvi oznamuje: "nenalezl jsem tvé skutky úplné před mým Bohem....".

 V Písmu je několik míst, která i Pána Jehošuu nazývají Bohem. Z některých z nich je zřetelně vidět, že On je Bůh, který má svého Boha. Např.: Miluješ spravedlnost a nenávidíš nepravost, proto pomazal tě, Bože, Bůh tvůj olejem radosti nad všechny tvé druhy.“ ( Židům 1:9)  Ten, který pomazává olejem, je větší než ten, který je pomazáván. Bůh Otec je Bohem, který nad sebou už žádného Boha nemá Je tím Bohem, jehož „...nikdo z lidí neviděl...“ (1.Timoteovi 6:16) Pána Jehošuu viděly na vlastní oči tisíce lidí, a je prorokováno, že až znovu přijde „..uzří ho každé oko..“(Zjevení 1:7, Skutky 1:11 ). Takže je jasné, že nemůže být tím, o němž je psáno: „ On jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle; jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže uvidět.( 1 Timoteovi 6:16) Tímto Bohem je právě a jenom Bůh Otec.

 

Shrnutí:

 

Kniha Zjevení ani ostatní Písmo rozhodně neučí, že Pán Bůh všemohoucí, Bůh Otec je jedním Bohem spolu s Pánem Jehošuou, naším Mesiášem. Neučí ani to, že jsou si rovni. Samotným Pánem Ježíšem jsme několikrát informováni, že vše, co kdy měl nebo má, dostal od svého nebeského Otce. Od Otce dostal svůj život, od Otce dostal veškerou moc, od Otce dostal pověření konat soud  (Jan :25; Matouš 28:18, Jan 5:26). Skrze dopis apoštola Pavla také víme to, že: „...až Kristus zruší vládu všech mocností a sil.. odevzdá království Bohu a Otci...Až mu bude podřízeno všecko, pak i sám Syn se podřídí tomu, kdo mu všecko podřídil..1.Korintským 15:24,28

 

Biblické programy zdarma – nová možnost poznávání Písma

 

V historii lidstva bylo mnoho desítek staletí, kdy naprostá většina lidí neměla k Bibli žádný přístup. Dnes máme díky Biblickým programům příležitost dostat se k informacím, o kterých se našim předkům ani nesnilo. Ty dokáží během několik sekund vyhledat všechna místa v Bibli, v nichž je hledané slovo obsaženo. Můžeme mít k dispozici za několik sekund to, co by odborníkům na Písmo dříve trvalo roky. Tyto programy jsou pro nás skvělou příležitostí ověřit si, zda je celá naše víra postavena na Božím slově, Bibli. Když např. napíšeme do vyhledávače biblického programu slovo 'Všemocn', máme během necelé sekundy k dispozici 58 veršů, které toto slovo obsahují. 

 

Mnoho křesťanů je velmi překvapeno, že když do vyhledávače zadají slova: 'Trojice' (s velkým T), 'Trojjediný Bůh', 'Bůh Syn' nebo 'Bůh Duch svatý' žádný biblický program nenalezne nic. Opravdu vůbec nic. Z toho je vidět, že něco není v pořádku. Učení o Trojjediném Bohu v Bibli skutečně není. Pán Jehošua ani jeho apoštolové v Trojjediného Boha nevěřili, a tak o něm nemohli ani psát. Naši předkové neměli možnost se přesvědčit, zda je jim skutečně předkládána biblická pravda. Tak byla Boží pravda po staletí zamořena závažnými lžemi. Na rozdíl od našich předků se my můžeme přesvědčit velice rychle. Můžeme si být jisti, která učení v Bibli opravdu obsažena jsou, a která tam naopak vůbec nejsou.

 

Velmi záleží na tom, zda známe skutečnou pravdu, protože jedině tak můžeme Boha Otce uctívat způsobem jaký si sám přeje. Pán Jehošua řekl: „..přichází hodina, ano již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili." Jan 4:23 Náš nebeský Otec touží po tom, abychom Ho ctili duchem a pravdou. Touží po tom, abychom Mu podle pravdy přiznávali slávu a čest, která Mu jako všemohoucímu Bohu a Otci, právem náleží. Touží po tom, abychom na Něj přestali zapomínat. Touží po tom, abychom milovali, oceňovali, chválili a také poslouchali, jeho milovaného Syna, našeho Krále a Spasitele. Touží po tom, aby se všechno v našem uctívání i v našich životech dělo v pravdě a v lásce. Z celého srdce Vám přeji „milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce i od Jehošuy, Božího Mesiáše, Syna Otcova, v pravdě a lásce.“(2. Janův 1:3) A také hodně vytrvalosti a Boží pevné vedení na této cestě.

 

P.S. Podrobný návod jak si můžete stáhnout některé biblické programy a jak s nimi pracovat, můžete najít na https://www.obohu.cz/biblicke-programy/theophilos-navod nebo https://www.obohu.cz/biblicke-programy/davar-navod