Svědectví knihy Zjevení o postavení Pána Boha a jeho Mesiáše

 

V dnešní době se velmi rozšířil trend, který chválí a vyvyšuje výhradně Pána Ježíše Krista. Na Boha Otce je masivně zapomínáno. Chci ukázat, že kniha Zjevení nezapomíná ani na jednoho z nich,. Na mnoha místech rozlišuje, oslavuje a chválí osobu Boha, i osobu jeho milovaného Syna, Pána Ježíše Krista, ale v naprosté většině případů jmenuje Mesiáše resp. Beránka, resp. Pána Ježíše jako druhého v pořadí, nebo jako toho, kdo od Boha něco dostal. Díky Zjevení můžeme jasněji uvidět kým, kdo z nich v nebi je. Podívejme se přímo do Bible na ta místa, kde jsou zmiňováni společně.

 

1.Ujímají se vlády nad světem. 

... Vlády nad světem se ujal náš Pán a jeho Mesiáš (oba dva)....Zjevení 11:15

Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše (obou dvou)...“ Zjevení 12:10

Biblí použité tituly: Náš Pán, náš Bůh a jeho Mesiáš.  

 

2. Patří jim dobrořečení, čest, sláva i moc

..Tomu, jenž sedí na trůnu, i Beránkovi (oběma) dobrořečení, čest, sláva i moc na věky věků!“ Zjevení 5:13

Biblí použité tituly: Ten, který sedí na trůnu a Beránek.

 

3. Oba budou chrámem v Novém Jeruzalémě, který sestoupí od Boha z nebe.

 „...Jeho chrámem je Pán Bůh všemohoucí a Beránek...(oba)“ Zjevení 21:22

Biblí použité tituly: Pán Bůh všemohoucí a Beránek. 

 

4. Oba budou světlem pro Nový Jeruzalém.

... Ozářila ho Boží sláva a jeho lampou je Beránek.“ Zjevení 21:23 KMS

Biblí použité tituly: Bůh a Beránek. Přičemž Boží světlo je přirovnáno k záři a Beránkovo pouze k lampě.

 

5. Trůn v Novém Jeruzalémě bude patřit jim oběma.

. ... u trůnu Božího a Beránkova.. Zjevení 22:1

.... trůn Boží a Beránkův...(obou) “ Zjevení 22:3

Biblí použité tituly: Bůh a Beránek.

 

6. První z lidstva byli vykoupeni pro oba dva.

...Ti jako první z lidstva byli vykoupeni Bohu a Beránkovi...(oběma)“ Zjevení 14:4

Biblí použité tituly: Bůh a Beránek.

 

7. Jména obou budou na čelech těch, kteří zvítězili.

..mají na čele napsáno jméno jeho ( Beránka) i jméno jeho Otce...(OBOU)“ Zjevení 14:1

Biblí použité tituly: Beránek a jeho Otec. 

 

8. Oba dva se budou starat o ty z lidí, kteří zvítězí. 

..Ten, který sedí na trůnu, jim bude záštitou.....Beránek, který je před trůnem, je bude pást a povede je k pramenům vod života... Zjevení 7:15- 17

Biblí použité tituly: Ten, který sedí na trůnu a Beránek.

 

9. Apoštol Jan přeje milost od obou dvou. 

milost vám a pokoj od toho, který jest a který byl a který přichází …..a od Ježíše Krista “ Zjevení 1:4,5

Biblí použitý titul a jméno: - Ten, který jest, byl a přichází a Ježíš Kristus.

 

10. Na Otcově trůnu sedí oba dva. 

... já (Ježíš) jsem zvítězil a usedl s Otcem na jeho trůn.“ Zjevení 3:21

Biblí použité jméno a titul: Ježíš a jeho Otec. Trůn je ale Otcův!!

 

11.  „.. učinil nás královským kněžstvem Boha, svého Otce..“ Zjevení 1:6.

Biblí použitý titul a jméno: Bůh (Otec Ježíšův) a Ježíš.  

 

12. „Zjevení, které Bůh dal Ježíši Kristu...“ Zjevení 1:1

Biblí použité tituly: Bůh a Ježíš Kristus. Přičemž Bůh dal zjevení Ježíši Kristu. 

Výpis označení (titulů) použitých ve výše uvedených biblických verších:  

 

 

Pán

a

jeho Mesiáš

Bůh

a

jeho Mesiáš

Ten, který sedí na trůnu

a

Beránek

Pán Bůh všemohoucí

a

Beránek

Bůh

a

Beránek

Bůh

a

Beránek

Bůh

a

Beránek

Beránkův Otec

a

Beránek

Ten, který sedí na trůnu

a

Beránek

Ten, který je a který byl a který přichází

a

Ježíš Kristus

Otec Ježíšův

a

Ježíš

Bůh, Otec Ježíšův

a

Ježíš Kristus

Bůh

a

Ježíš Kristus

Ježíšův Otec, Bůh

a

Ježíš Kristus

Bůh

a

Beránek

Bůh

a

Ježíš Kristus

 

 

Pánem Bohem všemohoucím je výhradně Bůh Otec

 

Když Zjevení 21:22 píše, že: „..chrámem je Pán Bůh všemohoucí a Beránek.“ je jasné, že Beránka nepovažuje za všemohoucího Boha, protože ho jmenuje spolu s ním. Přestože je Pán Ježíš nazýván Pánem Pánů a Králem Králů, není Bohem všemohoucím. Během svého pozemského života Pán Ježíš nikdy neučil, že je, byl nebo bude všemohoucím Bohem. Naopak. Svědčil: „...od této chvíle bude Syn člověka sedět po pravici všemohoucího Boha.“(Lukáš 22:69) Sedět po pravici všemohoucího Boha, naprosto vylučuje možnost jím být!! Všemohoucím Bohem je výhradně Bůh Otec, s nímž Pán Ježíš usedl na jeho trůn. („..já jsem...usedl s Otcem na jeho trůn. Zjevení 3:21)

 

Navzdory těmto biblickým faktům jsou v současné době velmi rozšířené chvály, které nazývají Pána Ježíše Nejvyšším nebo Všemohoucím. Pánu Ježíšovi např. zpívají: „ Jenom Tobě patří chvála, jenom Ty jsi navěky Bůh, Ty jsi jediný zdroj...“. Jsou velmi rozšířené i přesto, že Pán Ježíš učil: „..já jsem tu moc přijal od svého Otce.“ Zjevení 2:28...já mám život z Otce...“ Jan 6:57, „.. Můj Otec.. je větší nade všecky (Jan 10:29) a nebo..Otec je větší než já...“ ( Jan 14:28). Rovněž i Ježíšovi apoštolové svědčili o naprosto výjimečném postavení Boha Otce. Apoštol Pavel píše: „... je jediný Bůh Otec, od něhož je všecko...“, „.. jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi..“ (1.Korintským 8:6, Efezským 4:6)

Každé vyučování, které Pána Ježíše povyšuje do postavení všemohoucího Boha, a prokazuje Mu všechnu slávu a čest, je nebiblické, a jde proti učení samotného Pána Ježíše a celého Písma svatého.

 

Pán Ježíš je Bůh, který má svého Boha

 

I přesto, že byla Pánu Ježíšovi dána veškerá moc na nebi i na zemi, má i on stále svého Boha, jímž je Bůh Otec. Oslavený Pán Ježíš mluví o Otci jako o svém Bohu ve Zjevení dokonce třikrát. Říká:Kdo zvítězí, toho učiním sloupem v chrámě svého (mého) Boha ... napíšu na něj jméno svého (mého) Boha a jméno jeho města, nového Jeruzaléma, který sestupuje z nebe od mého Boha...“ Zjevení 3:12 (Pozn. V originále je slovo znamenající opravdu mého. Zájmeno svého je česká specialita.) V Písmu je několik míst, která i Pána Ježíše nazývají Bohem. Z některých z nich je zřetelně vidět, že Pán Ježíš je Bůh, který má svého Boha. Např.: Miluješ spravedlnost a nenávidíš nepravost, proto pomazal tě, Bože, Bůh tvůj olejem radosti nad všechny tvé druhy.“( Židům 1:9) Ten, který pomazává olejem, je větší než ten, který je pomazáván. Bůh Otec je Bohem, který nad sebou už žádného Boha nemá Je tím Bohem, jehož „...nikdo z lidí neviděl...“ (1.Timoteovi 6:16). Pána Ježíše viděly na vlastní oči tisíce lidí, a je prorokováno, že až znovu přijde „..uzří ho každé oko..“(Zjevení 1:7, Skutky 1:11 ). Takže je jasné, že nemůže být tím, o němž je psáno: „ On jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle; jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže uvidět.“( 1 Timoteovi 6:16) Tímto Bohem je právě a jenom Bůh Otec.

 

Shrnutí:

 

Kniha Zjevení ani ostatní Písmo rozhodně neučí, že Pán Bůh všemohoucí, Bůh Otec je jedním Bohem spolu s Pánem Ježíšem Kristem. Neučí ani to, že jsou si rovni. Samotným Pánem Ježíšem jsme několikrát informováni, že vše, co kdy měl nebo má, dostal od svého nebeského Otce. Od Otce dostal svůj život, od Otce dostal veškerou moc, od Otce dostal pověření konat soud ( Jan 5:25, Matouš 28:18, Jan 5:26). Díky apoštolu Pavlovi také víme to, že: „...až Kristus zruší vládu všech mocností a sil.. odevzdá království Bohu a Otci...Až mu bude podřízeno všecko, pak i sám Syn se podřídí tomu, kdo mu všecko podřídil..“1.Korintským 15:24,28

 

Biblické programy zdarma – nová možnost poznávání Písma

 

V historii lidstva bylo mnoho desítek staletí, kdy naprostá většina lidí neměla k Bibli žádný přístup. Dnes máme díky Biblickým programům příležitost dostat se k informacím, o kterých se našim předkům ani nesnilo. Ty dokáží během několik sekund vyhledat všechna místa v Bibli, v nichž je hledané slovo obsaženo. Můžeme mít k dispozici za několik sekund to, co by odborníkům na Písmo dříve trvalo roky. Tyto programy jsou pro nás skvělou příležitostí ověřit si, zda je celá naše víra postavena na Božím slově, Bibli. Když např. napíšeme do vyhledávače biblického programu Theophilos slovo 'všemohoucí*', máme během necelé sekundy k dispozici 23 veršů, které toto slovo obsahují. Vypadadá to následovně. Kvůli úspoře místa kopíruji pouze několik vyhledaných veršů.

Matouš 26:64  Ježíš odpověděl: "Ty sám jsi to řekl. Ale pravím vám, od nynějška uzříte Syna člověka sedět po pravici všemohoucího a přicházet s oblaky nebeskými."

Marek 14:62  Ježíš řekl: "Já jsem. A uzříte Syna člověka sedět po pravici všemohoucího a přicházet s oblaky nebeskými."

Lukáš 22:69  Ale od této chvíle bude Syn člověka sedět po pravici všemohoucího Boha."

Zjevení Janovo 1:8  Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, ten, který jest a který byl a který přichází, všemohoucí.

 

Mnoho křesťanů je velmi překvapeno, že když do vyhledávače zadají slova: 'Trojice' (s velkým T), 'Trojjediný Bůh', 'Bůh Syn' nebo 'Bůh Duch svatý' biblický program nenalezne nic. Opravdu vůbec nic. Z toho je vidět, že něco není v pořádku. Učení o Trojjediném Bohu v Bibli skutečně není. Pán Ježíš ani jeho apoštolové v Trojjediného Boha nevěřili, a tak o něm nemohli ani psát. Naši předkové neměli možnost se přesvědčit, zda je jim skutečně předkládána biblická pravda. Tak byly po staletí spolu s pravdu šířeny i lži. Na rozdíl od našich předků se můžeme přesvědčit velice rychle. Můžeme si být jisti, která učení v Bibli opravdu obsažena jsou a která tam naopak nejsou.

 

Velmi záleží na tom, zda známe skutečnou pravdu, protože jedině tak můžeme Boha Otce uctívat způsobem jaký si sám přeje. Pán Ježíš řekl: „..přichází hodina, ano již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili." Jan 4:23 Náš nebeský Otec touží po tom, abychom ho ctili duchem a pravdou. Touží po tom, abychom mu podle pravdy přiznávali slávu a čest, která mu jako všemohoucímu Bohu a Otci, právem náleží. Touží po tom, abychom na něho přestali zapomínat. Touží po tom, abychom milovali, oceňovali, chválili a také poslouchali, jeho milovaného Syna, našeho Krále a Spasitele. Touží po tom, aby se všechno v našem uctívání i v našich životech dělo v pravdě a v lásce. Z celého srdce Vám přeji „milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce i od Ježíše Krista, Syna Otcova, v pravdě a lásce.“(2. Janův 1:3) A také hodně vytrvalosti a Boží vedení na této cestě.

 

P.S. Podrobný návod jak si můžete stáhnout některé biblické programy a jak s nimi pracovat, můžete najít na https://www.obohu.cz/biblicke-programy/theophilos-navod nebo https://www.obohu.cz/biblicke-programy/davar-navod