Boží jméno JHVH je v originálech téměř na 7 000 místech – proč ve většině dnešních Biblí není vůbec?

29.12.2011 11:45

 

  Z obsahu:

 

1. Ztracení jména JHVH z Biblí.

2. Mluví Bible o budoucnosti jména JHVH?

3. Jak mohu poznat, že vynechávání Jména Bohu opravdu vadí?

4. Jméno JHVH - jediné ze všech jmen, které je z Písma úplně odstraněno.

5. Nepřipomínání něčího jména v řeči Bible znamená jeho vyhlazení

6. Připomínat nebo nepřipomínat jméno JHVH? – co na to Písmo?

7. Chci – li připomínat jméno JHVH – potřebuji znát jeho správnou výslovnost

 

1. Ztracení Božího jména JHVH z Bible – část dědictví po našich otcích

Naši předkové nerespektovali důrazné varování Pána Ježíše Krista před přidáváním a ubíráním slov z Písma svatého. Nejčastější slovo Bible, Boží vlastní jméno JHVH, z naprosté většiny Biblí odstranili a na jeho místo dali staročeské slovo Hospodin. Tuto výměnu provedli na jejích více než 6 700 místech. Vzkříšený a oslavený Pán Ježíš říká: "Já dosvědčuji každému, kdo slyší slova proroctví této knihy: Kdo k nim něco přidá, tomu přidá Bůh ran popsaných v této knize. A jestliže kdo ubere ze slov knihy tohoto proroctví, tomu Bůh odejme podíl na stromu života a místo ve svatém městě..." (Zjevení 22, 18-19).

I přes toto Ježíšovo důrazné upozornění je proveden do našich Biblí takový ohromný zásah. Kdo chce může si najít v Ekumenickém překladu Písma v oddíle „Vysvětlivky“ (většinou na str. 12), v bodě č. 3 „JMÉNA“ (2. řádek odstavce) je uveden důvod, proč je v tomto překladu nahrazeno pravé a originální jméno Boží slovem Hospodin. Cituji: „Obojí je stažen z jména Božího jahvé, jež v navázání na starou českou tradici nahrazujeme slovem Hospodin. Je nám zde jedinou větou oznámen fakt, že při překládání Písma bylo ubráno pravé jméno Boží a místo něj bylo přidáno člověkem vymyšlené slovo Hospodin. Důvodem k tomuto zásahu byla a stále je stará česká tradice. Ta tradice je tak mocná, že zatím donutila téměř všechny překladatelské týmy více než 6 700 krát odmítnout pravé jméno Boží. Tato tradice je zatím v Čechách mocnější než varování oslaveného Pána Ježíše Krista. Je také zatím mocnější než přikázání Boha Otce, který dal zapsat skrze Mojžíše: “Všechno, co vám přikazuji, budete bedlivě dodržovat. Nic k tomu nepřidáš a nic z toho neubereš.“ (5.Mojžíš. 13,1). Ať otevřete Bibli kdekoli, jakmile vidíte slovo Hospodin, vězte, že v originálních textech je pravé a svaté Boží jméno JHVH.

 

2. Co říká Písmo o budoucnosti jména JHVH?

Mnozí křesťané mají dojem, že jméno JHVH je spojeno pouze s minulostí. Předkládám k úvaze proroctví, která prozrazují, že jméno Boží JHVH bude celosvětově vzýváno, oslavováno a vyvyšováno. Jak řekl náš Pán a Král Ježíš Kristus: "Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane. " (Matouš 5:18) Zde jsou tedy některá proroctví oznamující, že Boží svaté jméno JHVH bude ctěno, respektováno  a vzýváno všemi národy. 

Sofonjáš 3, 9: Tehdy očistím rty každého lidu a všichni budou vzývat JHVH jméno a sloužit mu...

Malachiáš 1, 1: Od východu slunce až na západ bude mé jméno veliké mezi pronárody..... Zajisté bude mé jméno veliké mezi pronárody, praví JHVH zástupů.

Zjevení Janovo 3, 12: Kdo zvítězí, toho učiním sloupem v chrámě svého Boha ...napíšu na něj jméno svého Boha ….. i jméno své nové. - Tato slova říká oslavený Pán Ježíš.

Zacharjáš 14, 7-9: A nastane den jediný, známý jen JHVH, ….... JHVH bude Králem nad celou zemí; v onen den bude JHVH jediný a jeho jméno jediné.

Zjevení Janovo 14,1: A viděl jsem, hle, Beránek stál na hoře Sión a s ním sto čtyřicet čtyři tisíce těch, kdo mají na čele napsáno jméno jeho i jméno jeho Otce

Zjevení Janovo 15,3,4: …. "Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane Bože všemohoucí; spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, Králi národů. Kdo by se nebál tebe, Pane, a nevzdal slávu tvému jménu, neboť ty jediný jsi Svatý; všechny národy přijdou a skloní se před tebou, neboť tvé spravedlivé soudy vyšly najevo."

 

3. Jak mohu poznat, že vynechání jména JHVH Bohu opravdu vadí?

Mnohým se bude znovu a znovu vracet otázka: „Je to opravdu tak vážné? Pokud chce někdo z Bible vidět, jaký má Bůh vztah ke jménu JHVH, doporučuji do vyhledávače nějakého biblického programu (např. Theophilos) zadat slovní spojení mé* jmén* nebo pozna* nebo vzýva* nebo pozn*, že já jsem. Vyběhne mnoho veršů, díky nimž si můžeme udělat poměrně jasnou představu o vztahu našeho nebeského Otce ke jménu JHVH. Musíme mít ,ovšem. neustále na paměti, že všude tam, kde je psáno Hospodin, má být originální jméno Boží, JHVH.

 

4. Jméno JHVH - jediné ze všech jmen, které je z Písma úplně odstraněno

V Ekumenickém překladu Bible, v oddíle „Vysvětlivky“ (většinou na str. 12), v bodě č. 3 „JMÉNA“ (v posledním odstavci) je překladateli uvedeno: ´Jména méně známá, případně vůbec neznámá, jsou podána ve fonetickém přepisu své původní podoby ...´Jinými slovy řečeno: Neznámá jména zůstala zachována, ale jméno JHVH bylo nahrazením důsledně odstraněno, protože český národ už má takovou téměř tisíciletou tradici.. Lidé jsou na Hospodina zvyklí, oblíbili si ho. Nahrazeno nebylo však pouze v Čechách., je to celosvětový trend. Pokud je mi známo, různé varianty jména JHVH si uchovaly některé španělsky mluvící země. Ty zatím mají v mnoha svých Biblích jméno Boží na většině míst, která mu náleží. Ale i u nich se projevuje celosvětový trend jméno JHVH nahrazovat titulem Pán nebo Bůh. Tím se jméno JHVH stále více stává prázdným, teoretickým, okrajovým, ba cizím a neznámým pojmem. Jak se potom může naplnit: "Haleluja. Chvalte, JHVH služebníci, chvalte jméno JHVH! Jméno JHVH buď požehnáno nyní i navěky. Od východu slunce až na západ chváleno buď jméno JHVH." (Žalm 113,1-3)?

 

5. Nepřipomínání něčího jména - v řeči Bible - znamená vyhlazení jeho jména

Deuteronomium 12,3: Jejich oltáře zbořte, jejich posvátné sloupy roztříštěte, jejich posvátné kůly spalte, sochy jejich bohů zporážejte a jejich jméno odtamtud vyhlaďte.

Zacharjáš 13,2: "V onen den, je výrok JHVH zástupů, vyhladím ze země jména modlářských stvůr, takže už nikdy nebudou připomínána. Vypudím ze země rovněž proroky a ducha nečistoty."

Ozeáš 2:19 Odstraním z jejích úst jména baalů; jejich jména nebude už nikdo připomínat.

 

Současnou realitou ale je, že jméno Boží JHVH dnes nemá místo, které mu právem patří. Nemá místo ve většině Biblí světa. Nemá místo ani úctu ve většině lidských srdcí. Ale i přesto přijde den, kdy jméno JHVH bude plně oslavené a jak předpovídá prorok Zachariáš, bude jediné. 

Zacharjáš 14:9: JHVH bude Králem nad celou zemí; v onen den bude JHVH jediný a jeho jméno jediné. 

Zatím je svět v situaci, kdy jsou známa a milována jména tisíců bohů a bohyň, která měla být podle vůle Boží za světa vyhlazena. Zatím jejich obliba a věhlas vzkvétají. Pravé jméno Boží, které mělo být oslavováno a milováno, je v současné době téměř vyhlazeno. To je realita, kterou vidíme kolem sebe, a která na nás silně působí. Většina křesťanů má dojem, že to není zase až tak důležité připomínat jméno JHVH. Mnozí říkají: „Já vím, že Bůh vyslýchá moje modlitby, tak mu asi nevadí, že nepoužívám jeho pravé jméno.“ To je velmi zavádějící a nebezpečná úvaha. Vede nás k pocitu, že když nám Bůh pomáhá, tak je s námi spokojený a my nemusíme nic měnit.

 

Pokud by náš nebeský Otec vyslýchal modlitby, jenom tehdy, když děláme úplně všechno správně, neměl by s vyslýcháním motliteb mnoho práce. Odpověď na otázku zda je správné a důležité připomínat nebo nepřipomínat jméno Boží můžeme nalézt pouze v Písmu, nikde jinde.

 

 

6. Připomínat nebo nepřipomínat jméno JHVH? – co na to Písmo?

Exodus 3,15: Bůh dále Mojžíšovi poručil: "Řekni Izraelcům toto: »Posílá mě k vám JHVH, Bůh vašich otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův.« To je navěky mé jméno, jím si mě budou připomínat od pokolení do pokolení.

Připomínat jméno JHVH navěky je svatou vůlí Stvořitele vesmíru. Kdo chce, může vzít vážně i tyto verše: Izajáš 12,4: V onen den řeknete: "Chválu vzdejte JHVH a vzývejte jeho jméno! Uvádějte národům ve známost jeho skutky. Připomínejte, že jeho jméno je vyvýšené; Ozeáš 12,6: JHVH je Bůh zástupů, jménem JHVH je připomínán.

 

Abychom mohli jméno JHVH připomínat, musíme znát jeho správnou výslovnost. Na první pohled se může zdát situace neřešitelná. Pokud si však z Písma ověříme pravdu o Božím postoji ke jménu JHVH a uvěříme jí, otevírají se nám vskutku úžasné možnosti.Můžeme vidět jednání živého Boha v otázce, na které Mu velmi záleží. Můžeme mít jistotu, že na hledání pravdy o Božím jménu, uvidíme Jeho zřetelné odpovědi. A to je opravdu nádhera .

 

7. Chci – li připomínat jméno JHVH – potřebuji znát jeho výslovnost

Není žádný jiný způsob jak ji spolehlivě zjistit než poslechnout radu Pána Ježíše:Proste, a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno.“ Nejvyšší Bůh čeká, na to, že začneme brát jeho pravé jméno vážně. Čeká na skutečný zájem o své Jméno. Čeká na lidi, kteří se Ho budou dotazovat opravdu celým svým srdcem i na jeho pravé Jméno. Malachiáš 3,16 -20: ..JHVH to pozoroval a slyšel. A byla před ním sepsána pamětní kniha se jmény těch, kteří se bojí JHVH a mají na mysli jeho jméno."Ti budou, praví JHVH zástupů, v den, který připravuji, mým zvláštním vlastnictvím, budu k nim shovívavý, jako bývá shovívavý otec k synu, jenž mu slouží."Potom uvidíte rozdíl mezi spravedlivým a svévolníkem, mezi tím, kdo Bohu slouží, a tím, kdo mu sloužit nechce..Ale vám, kdo se bojíte mého jména, vzejde slunce spravedlnosti se zdravím na paprscích. I pro nás dnes stále platí: „ Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem.“(Jeremjáš 29,13)

 

Moje osobní zkušenost s vyslyšením motliteb za výslovnost jména JHVH

Jsem si jistá, že Bůh velmi rád a jasně odpoví tomu, kdo bude vytrvale, upřímně a z celého srdce prosit o zjevení výslovnosti jména JHVH. Já jsem ji skutečně, po několika měsících modliteb, dostala. Dlouhou dobu jsem četla na všech místech v Písmu, kde máme psáno Hospodin slovo Jahve. Jednou jsem si uvědomila, že jsem si tento tvar vybrala vlastně sama, aniž bych se Otce ptala, jak si to přeje On. Nechtěla jsem, aby mě někdo spojoval se Svědky Jehovovými, a proto jsem jméno JHVH vyslovovala Jahve. Došlo mi, že to není správné. Tak jsem se Otci omluvila a začala se opakovaně ptát. Dnes jistě vím, že správně je JeHoVaH ( vyslovuji Jehova, protože v hebreštině se h na konci slova vevyslovuje).

Tvar Jehovah uvádějí také tyto překlady: V angličtině to jsou např. American Standard Version 1901 , Darby Bible 1889 ,Young's Literal Translation 1898 , Literal Translation of the Holy Bible, 1976-2000, Modern King James Version, copyright © 1962-1998 by JayP. Green, ACV (A Conservative Version), Green's Literal Translation. Ve španělštině je to Reina-Valera 1909 a Reina Valera Gomez 2004, oba uvádějí tvar Jehová. Německé překlady German Elber Felder 1871 a překlad German Darby Unrevidierte Elberfelder 1905 píší tvar Jehova a German Tafel Bibel 1911 Jehovah.

Je mi jasné, že každý z nás potřebuje v této věci dostat své potvrzení přímo od Boha Otce nebo od Pána Ježíše Krista. Povzbuzuji proto každého, kdo touží znát pravdu : „Tluč, pros, hledej a  z Písma přesvědč, že Bůh si přeje posvětit a očistit své jméno. Přesně tak, jak nás učil modlit se, náš Pán a Král Ježíš Kristus: „ Otče, buď posvěceno Tvé jméno, přijď Tvé království...“

 

Znát správnou výslovnost jména JHVH nestačí

Jistě, že potřebujeme znát mnohem více než výslovnost jména JHVH. Ježíš v motlitbě k Otci řekl: A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. (Jan 17,3) Potřebujeme skutečně osobně poznávat Toho, jenž si sám vybral jméno JHVH, Boha Otce, a také jeho milovaného syna Pána Ježíše Krista. Potřebujeme být s nimi jedno. (Jan 17,21: aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás.. Potřebujeme zachovávat celé Ježíšovo slovo, aby mohlo i o nás platit:Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek“. (Jan 14,23)

Máme svědectví mnoha fragmentů Písma, které jméno JHVH  dokládají téměř 7000 krát. Každý sám za sebe stojíme před možností ptát se Boha celým srdcem a celou duší na důležitost, a také na výslovnost jména JHVH. Stále ještě máme příležitost ptát se přímo Boha Otce, jak tuto skutečnost prožívá On sám. Boží slib: Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem.“ (Jeremjáš 29,13) platí i dnes stejně jako za dob Mojžíše, Jóšijáše, Jeremiáše i Davida. Přeji Ti, abys i Ty byl(a) zapsán(a) v pamětní knize se jmény těch, kteří se bojí JHVH a kdo si váží jeho jména o nich píše Malachiáš 3, 16,17:

 

"Tehdy ti, kdo se bojí JHVH, mluvili jeden s druhým a JHVH dával pozor a slyšel. Pamětní kniha byla před ním sepsána pro ty, kdo se bojí JHVH a kdo si váží jeho jména. Budou mým vlastnictvím -- praví JHVH zástupů -- v den, který učiním. Budu mít s nimi soucit, jako má člověk soucit se svým synem, který mu slouží".