Vítejte, 
 

    na stránkách, které by rády přispěly k poznávání jediného pravého Boha, Otce a jeho svatého Syna, našeho Spasitele, Pána a Krále Jehošuy (Ježíše Krista). Mým přáním je přinášet argumenty na základě Božího slova, Bible. 

    Významná část mých článků se bude zabývat Božím svatým jménem יהוה (JHVH), Božím vztahem k němu, proroctvími, která se o něm musí v celosvětovém měřítku naplnit, otázkou jeho správné výslovnosti a také tím, zda Boží Syn, náš Spasitel, Pán a Král jméno JHVH ve svých citacích Písem vyslovoval, nebo nahrazoval titulem. 

    O Božím svatém jménu  יהוה (JHVH) koluje mezi křesťany mnoho biblicky nepodložených, a mnohdy protichůdných, názorů, jež je vedou k víře, že téma Božího jména  יהוה (JHVH) dnes již není aktuální. Nebo naopak, že je pro nás příliš posvátnou záležitostí, že ani židé si nedovolují Boží svaté jméno JHVH vyslovovat. Tím je mnoha upřímně hledajícím lidem vzata motivace k jakémukoli dalšímu zkoumání a poznávání pravdy o Božím jménu přímo z Písma a také na modlitbách přímo u Toho, o jehož jméno se zde jedná! Tedy u samotného Všemohoucího Boha, Otce. V biblicky podložených článcích ukáži, že otázka jména Božího je, a v budoucnu vždy bude, velmi, velmi aktuální!! 

 

Bůh totiž slíbil, že Jeho svaté jméno יהוה (JHVH) bude vzývat každý člověk na zemi. Slíbil, že ti, kdo se ho budou ve víře dovolávat, budou zachráněni v onom dni, který přijde na celý obydlený svět! Toto jsou některá jeho zaslíbení: 

 

Joel 3:4,5  .....každý, kdo bude vzývat יהוה jméno, se zachrání....

Izajáš 45:23,24 "...každý jazyk bude přísahat: Jenom v יהוה, řekne, mám spravedlnost a sílu." 

Sofoniáš 3:9  "...změním národům rty v čisté, všichni budou vzývat יהוה jméno a budou mu svorně sloužit. 

Exodus 3:15  "......יהוה .... Toto je mé jméno navěky, toto je mé připomenutí z generace na generaci.

 

Každého, kdo touží po pravdě a je ochoten ji hledat, chci ubezpečit, že slib našeho Pána a Spasitele: "...každý, kdo žádá, dostává, a kdo hledá, nalézá, a tomu, kdo tluče, bude otevřeno" (Lukáš 11:10) platí i v otázce hledání pravdy Božího svatého jména JHVH. 

 

 

 

Články

Boží jméno JeHoVaH v překladech Bible a internetové odkazy na ně

31.07.2016 13:33
  Pod níže uvedenými odkazy naleznete biblické verše, v nichž daný překlad uvádí Boží jméno JeHoVaH (čteno Jehova, popř.Jehová). Seznam zatím obsahuje 25 překladů Bible v různých jazycích. Ani jeden z nich není překladem Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi.   VW - Edition Bible...

Boží jméno JHVH je v originálech téměř na 7 000 místech – proč ve většině dnešních Biblí není vůbec?

29.12.2011 11:45
    Z obsahu:   1. Ztracení jména JHVH z Biblí. 2. Mluví Bible o budoucnosti jména JHVH? 3. Jak mohu poznat, že vynechávání Jména Bohu opravdu vadí? 4. Jméno JHVH - jediné ze všech jmen, které je z Písma úplně odstraněno. 5. Nepřipomínání něčího jména v řeči Bible...

Svědectví Pána Ježíše o Bohu Otci

28.12.2011 20:34
  Bohu Otci se zalíbilo dát své království Synovi a jeho věrným následovníkům. Lukáš 12:32...vašemu Otci se zalíbilo dát vám království. Matouš 25:34 Potom řekne Král těm po své pravici: ‚Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte do dědictví...

Koho Bible nazývá Bohem?

27.12.2011 23:02
    Koho Bible nazývá Bohem?   Chci ukázat, že Bible nepoužívá slovo Bůh výhradně na nejvyššího Boha, ale že jsou jím v Bibli nazvány i jiné mocné bytosti. Základ slova Bůh má totiž v hebrejštině význam: MOCNÝ, SILNÝ.   1. Bohem je nazván Mojžíš. Sám Nejvyšší Bůh Mojžíšovi říká:...

Jsou jedno, ale ne jeden.

24.04.2011 20:52
  Jsou jedno, ale ne jeden   Jedním ze zásadních důvodů, proč dnes mnozí křesťané nemají Boha Otce ve svých srdcích, chvalách, vyučováních ani modlitbách je víra, že Pán Ježíš Kristus je totožný s Bohem Otcem. Uvěřili totiž myšlence, že Bůh Otec a Pán Ježíš Kristus jsou jedna a ta...