Vítejte, 
 

    na stránkách, které by rády přispěly k poznávání jediného pravého Boha, Otce a jeho svatého Syna, našeho Spasitele, Pána a Krále Jehošuy Mesiáše (Ježíše Krista). Mým přáním je přinášet argumenty na základě Božího slova, Bible. 

    Významná část mých článků se bude zabývat Božím svatým Jménem, Božím vztahem k němu, proroctvími, která se o něm musí v celosvětovém měřítku naplnit, otázkou jeho správné výslovnosti a také tím, zda Boží Syn, náš Spasitel, Pán a Král, vyslovoval Otcovo jméno při svých citacích Písma.

    O Božím svatém Jménu panuje mnoho biblicky nepodložených a často protichůdných názorů. Některé vedou k víře, že téma Božího svatého Jména, jehož souhláskový zápis je  יהוה (JHVH), dnes již není aktuální, že je pro nás příliš posvátnou záležitostí, a že sami Židé si dnes nedovolují Boží svaté Jméno vyslovovat, popř. že jeho správnou výslovnost již stejně nelze zjistit apod. Takto byla vzata motivace k jakémukoli dalšímu zkoumání pravdy o Božím Jménu mnoha upřímným křesťanům. Tato a podobná nebiblická tvrzení jim vzala motivaci hledat odpovědi jak v Písmu, tak skrze modlitby, k Tomu, o jehož Jméno jde. V biblicky podložených článcích ukáži, že otázka Jména Božího je, a také nadále bude, velmi aktuální.

     Každého, kdo touží po pravdě a je ochoten ji hledat, chci ubezpečit, že slib našeho Pána a Spasitele: "...každý, kdo žádá, dostává, a kdo hledá, nalézá, a tomu, kdo tluče, bude otevřeno" (Lukáš 11:10) platí i v otázce hledání pravdy Božího svatého Jména.