Koho Bible nazývá Bohem?

27.12.2011 23:02

 

 

Koho Bible nazývá Bohem?

 

Chci ukázat, že Bible nepoužívá slovo Bůh výhradně na nejvyššího Boha, ale že jsou jím v Bibli nazvány i jiné mocné bytosti. Základ slova Bůh má totiž v hebrejštině význam: MOCNÝ, SILNÝ.

 

1. Bohem je nazván Mojžíš. Sám Nejvyšší Bůh Mojžíšovi říká: „.dal jsem tě faraonovi za Boha (ĕlôhîym) a tvůj bratr Áron bude tvým prorokem“ a jinde mu říká „On (Áron) bude tobě ústy a ty budeš jemu Bohem (ĕlôhîym)“ (Exodus 7:1, 4:16) Mojžíš měl být Bohem pro faraona i pro Árona. Sám Nejvyšší dává Mojžíšovi titul Bůh.

 

Upozornění: HEBREJŠTINA A ŘEČTINA, jimiž je zapsáno Písmo, NEROZLIŠUJÍ VELKÁ A MALÁ PÍSMENA. To zda bude v české Bibli napsáno Bůh nebo bůh rozhodují překladateladatelé.

 

2. Bohem nazývá Jákob anděla. Genesis 32:2, 25-31 I Jákob šel svou cestou. Tu se s ním potkali Boží andělé... Pak Jákob zůstal sám a zápasil s ním nějaký muž až do východu jitřenky. Když viděl, že ho nepřemůže, udeřil ho do kyčelního kloubu, a Jákobovi se vykloubil kyčelní kloub, když s ním zápasil. Pak muž řekl: Pusť mě, neboť vyšla jitřenka. Jákob odpověděl: Nepustím tě, pokud mi nepožehnáš. I řekl mu: Jaké je tvé jméno? Odpověděl: Jákob. Nato řekl: Tvé jméno již nebude Jákob, ale Izrael. Protože jsi zápasil s Bohem (ĕlôhîym) i s lidmi a obstál jsi....Jákob to místo pojmenoval Peníel, neboť řekl: Viděl jsem Boha (ĕlôhîym) tváří v tvář a můj život byl zachráněn.

 

3. Také Samsonův otec nazval Božího anděla Bohem.

Soudců 13:21  Více se už JHVH anděl Manóachovi a jeho ženě neukazoval. Tehdy Manóach poznal, že to byl JHVH anděl.22  Tu Manóach řekl své ženě: Jistě zemřeme, protože jsme viděli Boha (ĕlôhîym).

 

4. Bohy jsou také nazváni někteří synové Nejvyššího. Žalm 82:6 mluví o blíže neurčeném počtu Božích synů, které sám Nejvyšší Bůh nazývá Bohy (v originále opět použito slovo ĕlôhîym) Žalm 82:6  Řekl jsem: Jste bohové (ĕlôhîym), všichni jste synové Nejvyššího...

 

5. Bohem je nazván i Boží Syn. V Žalmu 45:7,8 se píše o Bohu, který má svého Boha. Apoštol Pavel jej cituje v Židům 1:8, 9 a tohoto Boha ztotožnil s Božím Synem. Boží Syn je tedy Bohem, který má svého Boha. Pro Nejvyššího Boha i pro Božího Syna je použito stejné ĕlôhîym jako ve výše uvedených příkladech pro Božího anděla a Mojžíše.

Žalm 45:7,8 Tvůj trůn, Bože (ĕlôhîym), trvá navěky a navždy. Žezlo přímosti je žezlo tvého království. Miluješ spravedlnost a nenávidíš ničemnost. Proto tě, Bože (ĕlôhîym), tvůj Bůh (ĕlôhîym) pomazal olejem veselí nad tvé druhy.

Židům 1:8  avšak o Synovi: ‚Tvůj trůn, Bože, je na věky věků a žezlo přímosti je žezlem tvého království.9  Miloval jsi spravedlnost a nenáviděl nepravost; proto pomazal tě, Bože, Bůh tvůj olejem veselí nad tvé společníky.‘

 

6. Stejným hebrejským slovem ĕlôhîym je označen i falešný bůh, který měl jméno Baal a také ostatní falešní bohové.

Soudců 6:31 ... Cožpak vy povedete při za Baala? .....Jestliže on je bůh (ĕlôhîym), povede při za sebe...Exodus 23:32,33 Neuzavřeš smlouvu s nimi ani s jejich bohy (ĕlôhîym).... Když bys sloužil jejich bohům (ĕlôhîym), stalo by se ti to léčkou.

Podobně je to i v tzv. Novém zákoně. Bohem jsou zde nazýváni nejčastěji Bůh Otec, několikrát Boží Syn, Pán Ježíš Kristus, ale také bůh tohoto světa, satan ďábel. Bohem je nazváno dokonce i břicho (Filipským 3:19) a také falešní bohové. Je zřetelné, že slovo Bůh nemá Bible (hebrejsky ĕlôhîym a řecky theos) vyhražené jako výhradní označení nejvyššího Boha.

 

Naprosto odlišná je však situace v případě hebrejského slova JHVH, které Nejvyšší označil za své svaté jméno, jenž bude jeho jménem navěky. (Exodus 3:15, Izajáš 42:8). Pokud je v Pímu použit výzaz JHVH Bůh máme zaručeno, že jde o Boha Nejvyššího.

 

Slovo Bůh ( ĕlôhîym a theos) je Biblí velmi používané slovo, vyskytuje na jejích více než 3200 místech. Boží svaté jméno JHVH (yehôvâh) je však používané ještě mnohem více. Vyskytuje se v Bibli více než 6 800 krát. Je těžko představitelné, že Boží jméno JHVH (yehôvâh) se vyskytuje více než dvakrát častěji než tak velmi často používané slovo Bůh.

 

NABÍDKA studijních možností: Pro toho, kdo by si sám chtěl ověřit výskyt slov ĕlôhîym, theos nebo yehôvâh odkazuji na https://www.obohu.cz/ Vlevo v hlavní nabídce je kolonka Studijní on-line bible a po kliknutí na ní lze (vlevo nahoře) v rozbalovacím menu nalézt porovnávací režim Vámi navolených bibických překladů. Pokud si navolíte nějaký český překlad např. spolu s King James Biblí můžete ukázáním na hnědé číslo u každého anglického slova pohodlně zjistit použité originální slovo. Každé slovo je označeno svým číslem, např. slovo ĕlôhîym má číslo H 430, slovo theos G 2316, Boží jméno yehôvâh H 3068.