Boží jméno navždy

 

  Bůh má jedno jediné Jméno, které si Sám pro sebe vybral, a Jím si přeje být připomínán po všechna pokolení! (Ex 3:15) Ostatní, Biblí používaná Boží označení jako Pán, Bůh, Svatý, Stvořitel, Všemohoucí, Nejvyšší, Věčný... nejsou Boží jména, ale Boží tituly. Své jediné skutečné Jméno dovolil do hebrejského textu Bible zapsat  téměř 7000x a tak Jej učinil vůbec nejčastějším slovem hebrejských Písem. V průměru je to asi 5-8 výskytů na každé stránce Zákona, Proroků a Žalmů! Navzdory tomu, že dochované hebrejské texty téměř ´na každém kroku´ připomínají Boha Jeho skutečným Jménem, většina křesťanů Jej nemá ve své Bibli ani jednou!! Jak je to možné?

 

  V Čechách a na Slovensku se totiž stalo zvykem nahrazovat Boží svaté Jméno starodávným slovanským výrazem pro pána ´Hospodin´. (Jinde je nahrazováno titulem Herr, Lord, Eternal..apd.) Právě skrze tuto lidmi přijatou tradici bylo z většiny překladů Bible úplně odstraněno a z původních téměř 7 000 výskytů nezůstal ani jeden jediný!! Mnozí křesťané tak nemohou vůbec pochopit rozdíl mezi opravdovým Božím Jménem a Božím titulem, protože skutečné Boží Jméno prostě ve svých Biblích nemají. Mají tam pouze Boží tituly, které jsou dosazeny na místa, která původně patří Božímu svatému Jménu. Takto vzniká, a je mnoha tisíckrát utvrzován dojem, že Boží tituly jsou Božím jménem. Tradice "nahrazování Jména" tak zásadně mění a poškozuje základní smysl Božích sdělení v Bibli. Téměř na každé straně takového, nahrazováním Jména poškozeného překladu Bible, dostávají čtenáři zavádějící a lživou informaci, že Boží jméno je Hospodin. To se děje na většině stran Bible dokonce několikrát!! Základní orientační pomůckou ohledně skutečných výskytů Božího jména je: "Když ve vaší Bibli uvidíte slovo Hospodin, vězte, že v hebrejském textu je na tomto místě téměř zcela jistě originální Boží svaté jméno יהוה ( JHVH)."

 

Upozornění: 

1. Důvody proč používám výslovnost JHVH ´Jehova´ (JeHoVaH, v hebrejštině čteno bez koncového H - Jehova) podrobně vysvětluji v pojednání  Výslovnost Božího jména. Tvary Božího jména: Jehova, Jehová, Jehovah, Yehova, Ihova uvádí 25 překladů Bible do různých jazyků, které si můžete prohlédnut zde

2. Mnozí křesťané byli učeni, že Bůh má více jmen, např. jméno "JSEM", které kdysi oznámil Mojžíšovi v Ex 3:14. V článku nazvaném "Zdědili jsme klam"  uvádím důkladný, na Bibli založený, důkaz, že „JSEM" rozhodně není Božím jménem. 

 

  Níže vypisuji biblické situace a místa z nichž lze naprosto výjimečné postavení Božího osobního Jména dobře vidět. Kdo si je pozorně projde může pochopit jak a za jakých okolností Jej promlouval sám Nejvyšší, Jeho andělé, Jeho svatí proroci a věrní služebníci, ale i obyčejní Izraelité a někdy i lidé z okolních národů. Podle svědectví mnoha biblických proroctví je před námi doba, kdy Boží jméno ´Jehova´ bude respektováno a oslavováno všemi národy na zemi! Bude Mu vzdávána taková chvála, sláva a čest v nebi i na zemi, která jménu Nejvyššího Boha po právu náleží. Konečně bude plně a trvale respektován Boží pokyn, který dal Bůh Izraeli skrze Mojžíše, když řekl: „Jehova, Bůh vašich otců, Bůh Abráhámův, Bůh Isákův a Bůh Jákóbův; toto je navždy mé jméno a toto je připomínka mne všem pokolením.“ (Ex 3:15)

 

Připomínání Božího jména v Bibli

 

1. Stovky Božích osobních vyslovení jména Jehova. 

111x Bůh říká: „Já jsem Jehova“

185x posílá Bůh proroky, aby vyřídili jeho vzkaz: „Takto řekl Jehova...“

65x slibuje:  „Poznáte, že já jsem Jehova...“. 

 

2. Boží výslovné příkazy ohledně jména Jehova

Jehova je jediné Boží jméno, o němž Bůh přikázal, že je jeho jménem navěky, a že si jím přeje být připomínán po všechna pokolení.

Jehova je jediné Boží jméno z něhož je vytvořeno jméno Božího Syna Jehošua. Jehošua je vytvořeno složením Božího jména ´Jehova´ a slova ´záchrana´ a znamená „Jehova zachraňuje“ resp. „Jehova Zachránce“.

Jehova je jediné Boží jméno napsané Božím prstem na kamených deskách Desatera, a to dokonce 8x. 

Jehova je jediné Boží jméno, kterým se Bůh představuje, a to hned v prvním přikázání.

Jehova je jediné Boží jméno obsažené ve velekněžském požehnání, jímž měli kněží žehnat lidem.

Jehova je jediné Boží  jméno, které měl vyryté velekněz na zlaté tabulce svého turbanu.

Jehova je jediné Boží jméno před jehož daremným používáním jsme Bohem důrazně varováni.

Jehova je jediné Boží jméno, které měli všichni izraelští muži vyslovovat každý rok před knězem v Jeruzalémě, když pronášeli Bohem nařízené vyznání při příležitosti oběti z první úrody v roce. Boží jméno Jehova je v něm obsaženo 8x!

Jehova je jediné Boží jméno, z něhož Bůh vytvořil budoucí nové pojmenování Jeruzaléma.

 

3. Serafové, nebeské bytosti a početný dav v nebi chválí Boha jménem Jehova a jménem Jáh, což je poetická zkratka jména Jehova.

Jehova je jediné Boží jméno, o němž je serafy provoláváno: „Svatý, svatý, svatý je Jehova zástupů...“

Jehova je jediné Boží jméno, o němž je v nebesích čtyřikrát vydáván opakovaný příkaz: „Chvalte Jáh“ (hebr. hallélú Jáh, řec. Hallelujá, Zj 19:1-6; Jáh je poetická zkratka jména Jehova - v Bibli je použita 49 x )

Jehova je jediné Boží jméno obsažené v pozdravu anděla Gedeonovi. 

 

4. Všichni Boží služebníci zmiňovaní v hebrejsky psaných Písmech znají a používají jméno Jehova.

Jehova je jméno, které na Boží příkaz vzývali Abraham a Izák

Jehova je jediné Boží jméno opakovaně oznamované na výslovný Boží příkaz  Mojžíšem faraonovi  

Jehova je jediné Boží jméno vyskytující se v požehnání Davida, Saula a Nátana.

Jehova je jediné Boží jméno, v němž zvítězil David nad Goliášem.

Jehova je jediné Boží jméno, skrze něž zvítězil Elijáš nad Baalovými proroky.

365x nám Bible svědčí o tom, že lidé Boha oslovili přímo Jeho svatým  jménem:„Jehovo...“.

Více než 50x používá Bible výraz ´anděl Jehovy´.

Více než 20x se v Písmu objevuje slovní spojení ´služebník Jehovy´.

 

5. Izraelité vyslovovali Boží svaté jméno Jehova i v běžných pozdravech.

Jehova je jediné jméno v pozdravu Boaze žencům, a také v jejich odpovědi Boazovi.

 

6. I lidé z okolních národů, když mluvili o Bohu Izraele, vyslovovali Boží jméno bez zábran.

Jehova je jediné jméno, o kterém mluví malomocný Naamán při představě svého uzdravení.

Jehova je jediné jméno, které opakovaně zmiňuje nevěstka Rachab, která uvěřila a ukryla zvědy.

Jehova je jméno, které bylo napsáno ve výnosu Kýra, krále Persie

 

Shrnutí

Jehova Bůh se v Bibli velmi často zmiňuje o ´svém jménu´, ale nikdy ne o ´svých jménech´. Nikde v Písmu není použito slovní spojení ´Boží jména´, ale vždy jde o jedno jediné Boží jméno. Každý kdo si projde výše uvedené biblické odkazy může vidět, že Boží svaté jméno Jehova má naprosto mimořádné postavení. Bůh sám jej připomíná na mnohastech místech Bible a je jeho svatou vůlí, aby jej znali, respektovali a milovali všichni lidé. Jednoznačně to vyplývá nejen z jeho příkazu Izraelitům: „Jehova......toto je navždy mé jméno a toto je připomínka mne všem pokolením.“ (Ex 3:15), ale i  ze stovek dalších míst Písma.

 

Posvěcení Otcova jména je také první prosbou Božího Syna v modlitbě, kterou dnes zná téměř celý svět: „Otče náš jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno....“. Modlitba Božího Syna nám ukazuje, že posvěcení Otcova jména je věcí prvořadé důležitosti. Aby mohlo být Otcovo jediné a svaté jméno v očích lidí skutečně posvěceno, musí být především známo a respektováno. Dokud však jsou o jménu ´Jehova´ šířeny pomluvy typu, že to vlastně žádné jméno není, že to je zkomolenina, která nikdy ani žádným jménem nebyla, nebo že je to nikdy neexistující patvar, pak rozhodně není posvěcováno, ale přesně naopak. Jméno Jehova je výše uvedenými teoriemi v očích lidí velmi znesvěcováno a zneuctíváno!! Jak by také mohl kdokoli začít brát vážně jméno, o kterém je rozhlášeno, že ´nikdy neexistovalo, že je to zkomolenina, nebo patvar´?

 

Tuto závažnou problematiku znesvěcování Božího svatého jména a možnosti její nápravy jsem se snažila nastínit v článku nazvaném „Napravit škody způsobené tradicí našich předků.“ Zárukou toho, že se tyto pomluvami způsobené škody podaří napravit je Boží slib: „chci posvětit své veliké jméno, jež bylo mezi národy znesvěceno....takže národy poznají, že já jsem Jehova... (Ez 36,23).

 

Boží slib „ národy poznají, že já jsem Jehova“ se splní na dvou úrovních. První, že všechny národy pochopí, že Nejvyšší Bůh se opravdu jmenuje Jehova. A druhá, že pochopí skutečný význam Jeho svatého jména: „Ať se stane!“ Všechny národy poznají, že když něco předpoví Bůh Jehova, tak se to zcela jistě stane. Poznají to, až uvidí uskutečnění dosud nenaplněných biblických proroctví. Tehdy všechny národy poznají, jak mocný je skutečný Stvořitel Vesmíru, který si Sám pro sebe vybral jméno JEHOVA.

 

Pozn.: Hebrejské slovo ´poznání´ (´jada´) nemá význam pouhého získání informací nebo vědomostí, ale znamená velmi osobní a důvěrné poznání, jinak řečeno poznání ´na vlastní kůži´.

Zde si můžete stáhnout v PDF formátu celý článek „Boží jméno navždy“ spolu s výpisem všech biblických veršů z odkazů. Citace jsou převzaty ze Studijního překladu Miloše Pavlíka – upravené verze s Božím svatým jménem Jehova a se skutečným jménem Božího Syna Jehošua.