Boží jméno navždy

 

Bůh má jedno jediné jméno, které si sám pro sebe vybral a jím si přeje být připomínán po všechna pokolení, a to navždy (Ex 3:15). Ostatní Biblí používaná označení jako Pán, Bůh, Svatý, Stvořitel, Všemohoucí, Nejvyšší, Věčný, Bůh bohů, Král králů, Pán pánů, nejsou Boží jména, ale Boží tituly. Své jediné skutečné jméno učinil nejčastějším slovem hebrejských Písem tím, že jej dovolil zapsat do Bible téměř 7 000x! Samo inspirované Boží Slovo nám má Boha jeho svatým jménem připomínat téměř na každém kroku. V průměru je to asi 5-8 výskytů na každé stránce Zákona, Proroků a Žalmů (v závislosti na úpravě textu). Navzdory tomu jej většina křesťanů ve své Bibli nemá ani jednou!! Jak je to možné?

 

 Je za tím lidský zásah do Bible! Podle lidmi zavedené tradice je skutečné Boží jméno ve většině českých překladů nahrazeno staročeským titulem pro pána, ´Hospodin´. Právě skrze tuto tradici bylo z většiny překladů Bible úplně odstraněno a z jeho původních téměř 7 000 výskytů nezůstal ani jeden jediný! Právě proto nemohou mnozí upřímně věřící křesťané pochopit rozdíl mezi opravdovým Božím jménem a Božím titulem, protože ve svých Biblích nemají skutečné Boží jméno, ale pouze Boží tituly. Čtením těchto překladů dostávají navíc na každé straně své Bible několikrát nepravdivou informaci, že Boží jméno je Hospodin. Známé české přísloví: „Tisíckrát opakovaná lež se stává pravdou!“, funguje bohužel i zde, a proto mnoho křesťanů věří, že Boží svaté jméno je ´Hospodin´. Základní orientační pomůcka pro češtinu a slovenštinu zní: „Kdekoli vidíte slovo Hospodin, vězte, že v hebrejském textu Božího slova je na tomto místě téměř zcela jistě originální Boží svaté jméno יהוה (JHVH).“ 

 

Poznámky: 

1. Používám výslovnost Božího jména ´Jehova´ (JeHoVaH), důvody pro ni vysvětluji v článku Výslovnost Božího jména. Podobnou výslovnost uvádí i 25 překladů Bible do různých jazyků. 

2. V článku nazvaném "Zdědili jsme klam"  najdete důkazy, že Bible jako Boží jméno nepoužívá ani slovo do češtiny překládané jako „JSEM, popř.Jsem“.

 

Pro ty, kteří Boží svaté jméno ve svých Biblích nemají, jsem vypsala významné biblické situace z nichž je jeho naprosto výjimečné postavení zřetelně vidět. Kdo si je pozorně prohlédne uvidí za jakých okolností používal toto jedinečné jméno sám Nejvyšší, jak jej používali jeho věrní služebníci, jak jej používali obyčejní Izraelité a také lidé z okolních národů. Z několika míst Bible můžeme vidět, jakou úctu k němu mají nebeské bytosti. Podle svědectví mnoha biblických proroctví je před námi doba, kdy Boží jméno ´Jehova´ bude respektováno a oslavováno všemi národy na zemi! Bude mu vzdávána taková chvála, sláva a čest v nebi i na zemi, která mu jako jménu Nejvyššího Boha po právu náleží.  Konečně bude plně a trvale respektován Boží pokyn, který dal Bůh Izraeli skrze Mojžíše, když řekl: „Jehova, Bůh vašich otců, Bůh Abráhámův, Bůh Isákův a Bůh Jákóbův; toto je navždy mé jméno a toto je připomínka mne všem pokolením.“ (Ex 3:15)

 

Připomínání Božího jména v Bibli

 

Několikset výskytů slovních spojení: „Já jsem Jehova“ „Takto řekl Jehova.“ „Poznáte, že já jsem Jehova.“

111x Bůh říká: „Já jsem Jehova“

185x posílá Bůh proroky, aby vyřídili jeho vzkaz: „Takto řekl Jehova...“

65x slibuje:  „Poznáte, že já jsem Jehova...“. 

 

Boží příkazy ohledně jména Jehova

Jehova je jediné Boží jméno, o němž Bůh přikázal, že je jeho jménem navěky, a že si jím přeje být připomínán po všechna pokolení.

Jehova je jediné Boží jméno, před jehož daremným používáním jsme pod pohrůžkou trestu varováni.

Jehova je jediné Boží jméno ve velekněžském požehnání, jímž kněží měli žehnat Izraeli. Je tam 3x.

Jehova je jediné Boží jméno, které měli každý rok vyslovovat všichni Izraelští muži před knězem v Jeruzalémě, když pronášeli Bohem nařízené vyznání při příležitosti oběti z první úrody v roce. Jméno Jehova je v něm obsaženo 8x!

Jehova je jediné Boží jméno, které Bůh nechat vytesat do kamenných desek Desatera, také 8x. 

Jehova je jediné jméno, kterým se Bůh představuje, a to hned v prvním přikázání.

Jehova je jediné Boží jméno, které měl velekněz napsané na čele, resp. vyryté na zlaté tabulce turbanu.

Jehova je jediné Boží jméno, z něhož Bůh vytvořil budoucí nové pojmenování Jeruzaléma.

 

Serafové, nebeské bytosti a početný dav v nebi chválí Boha jménem Jehova a jménem Jáh, což je poetická zkratka jména Jehova.

Jehova je jediné Boží jméno, o němž je serafy provoláváno: „Svatý, svatý, svatý je Jehova zástupů...“

Jehova je jediné Boží jméno, o němž je v nebesích čtyřikrát vydáván opakovaný příkaz: „Chvalte Jáh“ (hebr. hallélú Jáh, řec. Hallelujá, Zj 19:1-6; Jáh je poetická zkratka jména Jehova - v Bibli je použita 49 x )

Jehova je jediné Boží jméno obsažené v pozdravu anděla Gedeonovi. 

 

Jméno Božího Syna  Jehošua je vytvořeno složením Božího jména ´Jehova´ a slova ´záchrana´ a znamená „Jehova zachraňuje“ resp.  „Jehova Zachránce“.

 

Všichni Boží služebníci zmiňovaní v hebrejsky psaných Písmech znají a používají jméno Jehova.

Jehova je jméno, které na Boží příkaz vzývali Abraham a Izák

Jehova je jediné Boží jméno na výslovný Boží příkaz opakovaně oznamované Mojžíšem faraonovi  

Jehova je jediné Boží jméno vyskytující se v požehnání Davida, Saula a Nátana.

Jehova je jediné Boží jméno, v němž zvítězil David nad Goliášem.

Jehova je jediné Boží jméno, skrze něž zvítězil Elijáš nad Baalovými proroky.

365x nám Bible svědčí o tom, že lidé Boha oslovili přímo jeho jménem:„Jehovo...“.

Více než 50x používá Bible výraz ´anděl Jehovův´.

Více než 20x se v Písmu objevuje slovní spojení ´služebník Jehovův´.

 

Izraelité vyslovovali Boží svaté jméno Jehova i v běžných pozdravech.

Jehova je jediné jméno v pozdravu Boaze žencům, a také v jejich odpovědi Boazovi.

 

I lidé z okolních národů, když mluvili o Bohu Izraele, vyslovovali Boží jméno bez zábran.

Jehova je jediné jméno, o kterém mluví malomocný Naamán při představě svého uzdravení.

Jehova je jediné jméno, které opakovaně zmiňuje nevěstka Rachab, která uvěřila a ukryla zvědy.

Jehova je jméno, které bylo napsáno ve výnosu Kýra, krále Persie

 

Shrnutí

Jehova Bůh se v Bibli velmi často zmiňuje o ´svém jménu´, ale nikdy ne o ´svých jménech´. Nikde v Písmu není použito slovní spojení ´Boží jména´, ale vždy jde o jedno jediné Boží jméno. Každý kdo si projde výše uvedené biblické odkazy může vidět, že Boží svaté jméno Jehova má naprosto mimořádné postavení. Bůh sám jej připomíná na mnohastech místech Bible a je jeho svatou vůlí, aby jej znali, respektovali a milovali všichni lidé. Jednoznačně to vyplývá nejen z jeho příkazu Izraelitům: „Jehova......toto je navždy mé jméno a toto je připomínka mne všem pokolením.“ (Ex 3:15), ale i  ze stovek dalších míst Písma.

 

Posvěcení Otcova jména je také první prosbou Božího Syna v modlitbě, kterou dnes zná téměř celý svět: „Otče náš jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno....“. Modlitba Božího Syna nám ukazuje, že posvěcení Otcova jména je věcí prvořadé důležitosti. Aby mohlo být Otcovo jediné a svaté jméno v očích lidí skutečně posvěceno, musí být především známo a respektováno. Dokud však jsou o jménu ´Jehova´ šířeny pomluvy typu, že to vlastně žádné jméno není, že to je zkomolenina, která nikdy ani žádným jménem nebyla, nebo že je to nikdy neexistující patvar, pak rozhodně není posvěcováno, ale přesně naopak. Jméno Jehova je výše uvedenými teoriemi v očích lidí velmi znesvěcováno a zneuctíváno!! Jak by také mohl kdokoli začít brát vážně jméno, o kterém je rozhlášeno, že ´nikdy neexistovalo, že je to zkomolenina, nebo patvar´?

 

Tuto závažnou problematiku znesvěcování Božího svatého jména a možnosti její nápravy jsem se snažila nastínit v článku nazvaném „Napravit škody způsobené tradicí našich předků.“ Zárukou toho, že se tyto pomluvami způsobené škody podaří napravit je Boží slib: „chci posvětit své veliké jméno, jež bylo mezi národy znesvěceno....takže národy poznají, že já jsem Jehova... (Ez 36,23).

 

Boží slib „ národy poznají, že já jsem Jehova“ se splní na dvou úrovních. První, že všechny národy pochopí, že Nejvyšší Bůh se opravdu jmenuje Jehova. A druhá, že pochopí skutečný význam jeho svatého jména: „Ať se stane!“ Všechny národy poznají, že když něco předpoví Bůh Jehova, tak se to zcela jistě stane. Poznají to, až uvidí uskutečnění dosud nenaplněných biblických proroctví. Tehdy všechny národy poznají, jak mocný je skutečný Stvořitel Vesmíru, který si sám pro sebe vybral jméno JEHOVA.

 

Pozn.: Hebrejské slovo ´poznání´ (´jada´) nemá význam pouhého získání informací nebo vědomostí, ale znamená velmi osobní a důvěrné poznání, jinak řečeno poznání ´na vlastní kůži´.

Zde si můžete stáhnout v PDF formátu celý článek „Boží jméno navždy“ spolu s výpisem všech biblických veršů z odkazů. Citace jsou převzaty ze Studijního překladu Miloše Pavlíka – upravené verze s Božím svatým jménem Jehova a se skutečným jménem Božího Syna Jehošua.