Bůh Otec - jediný pravý Bůh
 

A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, 

a toho, kterého jsi poslal, Jehošuu Mesiáše. (Jan 17:3)

 

      Před svým zatčením Pán Jehošua říká: .Otče, přišla má hodina. Oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe, stejně, jako jsi učinil, když jsi mu dal moc nad všemi lidmi, aby vše, co jsi mu svěřil, dal jim: život věčný. A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Jehošuu Mesiáše.“ (Jan 17:1-3)

 

    Chci předložit biblické důkazy, že první místo v uctívání náleží Bohu Otci a ukázat, že sám Pán Jehošua v celém svém vyučování systematicky a vytrvale vyvyšoval a připomínal Boha Otce. Učil, že: ... Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ (Jan 3:16) Bůh Otec je ten jediný pravý Bůh, který poslal svého milovaného Syna, aby zachránil svět. Pokud někdo studuje celé Jehošuovo učení, nemůže být napochybách, že Bůh Otec byl a stále je, skutečným Otcem, a také Bohem Pána. Mnohde se však učí, že Nejvyšší Bůh dal sám sebe, aby vykoupil svět. Touto zdánlivě nepatrnou nepřesností začíná nepřehledný kolotoč zaměňování toho, co pro lidstvo skutečně udělal, a dělá, náš Pán, Jehošua z Nazareta a toho, co skutečně udělal a dělá, sám Bůh Otec. A nejen to! 

 

    Je překrucována Biblí sdělená pravda o identitě Boha Otce a také o identitě Božího Syna, Pána Jehošuy, Mesiáše. On sám upozornil na nutnost zůstávat v jeho učení, když řekl: "Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými." (Jan 8:31, 32). Svobodnými se můžeme stát jedině tehdy, když zůstaneme v Jehošuově slovu. Zůstávat v jeho učení znamená dělat a věřit všemu, co on vyučoval. Nic k tomu nepřidávat a nic neubírat, ani nic neopomíjet.

 

     O nutnosti zůstávat v učení Kristovu psal také apoštol Jan ve svém 2. dopise: „Kdo zachází dál a nezůstává v učení Kristovu, nemá Boha, kdo zůstává v jeho učení, má i Otce i Syna.“ Ten, kdo vyučuje, že Pán Jehošua je Nejvyyšší Bůh, nezůstává v učení Kristovu. On sám ani jeho apoštolové nikdy nevyučovali, že  je Všemohoucím Bohem. 

Pokud se ke Kristovu učení, a k učení Bible vůbec, něco přidá nebo ubere (byť i v dobré víře) má to opravdu závážné následky. Taková víra již není pravdivá a tudíž nemá moc osvobozovat. Ba co více, mate a zavádí člověka do labyrintu polopravd a lží, a tím ho ještě více zotročuje. Pán Jehošua slíbil těm, kteří mu již uvěřili, že pokud zůstanou v jeho slovu poznají pravdu a stanou se, díky tomuto poznání, svobodnými. Podmínkou pro získání skutečné svobody je: „Zůstanete-li v mém slovu...“ A proto je pro každého z nás nutné přesně vědět co opravdu vyučoval. Je nezbytné vzít do ruky svoji vlastní Bibli a důkladně a systematicky studovat celé jeho učení.

 

     Ani jeden z apoštolů nedával Boha Otce na stejnou úroveň s Pánem Jehošuou. Všichni ho ctili a oslavovali vždy s vědomím, že vše pochází v první řadě od Boha Otce a fakt, že všemohoucího Boha žádný nikdy neviděl byl pro ně  naprostou samozřejmostí. 

1 Timoteovi 6:15,16  Jeho příchod zjeví v určený čas požehnaný a jediný Vládce, Král králů a Pán pánů. On jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle; jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže uvidět....

 Jan 1:18   Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v náruči Otcově, nám o něm řekl.

1 Janův 4:12  Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle.

Jan 6:46  Ne že by někdo Otce viděl; jen ten, kdo je u Boha, viděl Otce.

 

Boha Otce nikdo z lidí neviděl, ale Pána Jehošuu viděly desetitisíce lidí. Je slíbeno, že při jeho druhém příchodu, ho uvidí každé oko.

Zjevení Janovo 1:7  Hle, přichází v oblacích! Uzří ho každé oko, i ti, kdo ho probodli, a budou kvůli němu naříkat všechna pokolení země. Tak jest, amen.

Skutky apoštolské 1:11  a řekli ( andělé): "Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Jehošua, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet."

 

Písmo nás učí, že tím jediným Nejvyšším Bohem je Bůh Otec.

1 Korintským 8:6... my přece víme, že je jediný Bůh Otec, od něhož je všecko

Jan 10:29„...můj Otec je větší nade všecky

Jan 14:28 ....Otec je větší než já...“

Efezským 4:6  jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi...  

Apoštolové důsledně vyučovali, že pro lidstvo není žádná jiná cesta k Bohu Otci, a tudíž k ani k životu, než přijetí a plné respektování Pána Jehošuy jako Zachránce, Vykupitele, Spasitele a také Bohem ustanoveného Krále. Žádný z nich však nevěřil, že Jehošua je Všemohoucím, Nejvyšším Bohem, tak jak je to dnes vyučováno v mnoha církvích. Situace je dnes dokonce taková, že je často výhradně vyvyšován a oslavován Pán Jehošua, a na Boha Otce je soustavně zapomínáno. Tím, že je Pánu Jehošuovi nebiblicky připisováno postavení Všemohoucího Boha je zdeformována celá pravda o Bohu Otci a Jeho jedinečném a milovaném Synu a také o jejich vzájemné lásce a dobrovolné spolupráci.