Bůh Otec - jediný pravý Bůh
 

A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, 

a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. (Jan 17:3)

 

      Před svým zatčením Pán Ježíš říká: .Otče, přišla má hodina. Oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe, stejně, jako jsi učinil, když jsi mu dal moc nad všemi lidmi, aby vše, co jsi mu svěřil, dal jim: život věčný.A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíš Krista.“ (Jan 17:1-3)

 

    Chci předložit biblické důkazy, že první místo v uctívání náleží Bohu Otci a ukázat, že sám Pán Ježíš v celém svém vyučování systematicky a vytrvale vyvyšoval a připomínal Boha Otce. Učil, že: ... Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ (Jan 3:16) Bůh Otec je ten jediný pravý Bůh, který poslal svého milovaného Syna, aby zachránil svět. Pokud někdo studuje celé Ježíšovo učení, nemůže být napochybách, že Bůh Otec byl a stále je, skutečným Otcem, a také Bohem Pána Ježíše Krista. Mnohde se však učí, že Nejvyšší Bůh dal sám sebe, aby vykoupil svět. Touto zdánlivě nepatrnou nepřesností začíná nepřehledný kolotoč zaměňování toho, co pro lidstvo skutečně udělal a dělá Pán Ježíš Kristus a toho, co skutečně udělal a dělá, sám Bůh Otec. A nejen to! 

 

    Je překrucována Biblí sdělená pravda o identitě Boha Otce a také o identitě Božího Syna, Pána Ježíše Krista. Pán Ježíš upozornil na nutnost zůstávat v jeho učení, když řekl: "Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými." (Jan 8:31, 32). Svobodnými se můžeme stát jedině tehdy, když zůstaneme v Ježíšově slovu. Zůstávat v učení Pána Ježíše Krista je  dělat a věřit všemu, co Ježíš vyučoval. Nic k tomu nepřidávat a nic neubírat ani neignorovat.

 

     O nutnosti zůstávat v učení Kristovu psal také apoštol Jan ve svém 2. dopise: „Kdo zachází dál a nezůstává v učení Kristovu, nemá Boha, kdo zůstává v jeho učení, má i Otce i Syna.“ Ten, kdo vyučuje, že Pán Ježíš je Nejvyyšší Bůh, nezůstává v učení Kristovu. Pán Ježíš ani jeho apoštolové nikdy nevyučovali, že Pán Ježíš je Všemohoucím Bohem. 

Pokud se ke Kristovu učení, a k učení Bible vůbec, něco přidá nebo ubere (byť i v dobré víře) má to opravdu vážné následky. Taková víra již není pravdivá a tudíž nemá moc skutečně osvobozovat. Ba co více, mate a zavádí člověka do labyrintu polopravd a lží, a tím ho ještě více zotročuje. Pán Ježíš Kristus slíbil těm, kteří mu již uvěřili, že pokud zůstanou v jeho slovu poznají pravdu a stanou se, díky tomuto poznání, svobodnými. Podmínkou pro získání skutečné svobody je: „Zůstanete-li v mém slovu...“ A proto je pro každého z nás nutné přesně vědět co Pán Ježíš opravdu vyučoval. Je nezbytné vzít do ruky svoji vlastní Bibli a důkladně a systematicky číst celé Ježíšovo učení.

 

     Ani jeden z apoštolů a těch, kteří napsali část tzv. Nového zákona, nedával Boha Otce na stejnou úroveň s Pánem Ježíšem Kristem. Všichni ctili a oslavovali Pána Ježíše vždy s vědomím toho, že vše pochází v první řadě od Boha Otce. Věděli také, že Všemohoucího Boha žádný nikdy neviděl a v současném stavu opravdu vidět nemůže.

1 Timoteovi 6:15,16  Jeho příchod zjeví v určený čas požehnaný a jediný Vládce, Král králů a Pán pánů. On jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle; jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže uvidět....

Jan 1:18  Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v náruči Otcově, nám o něm řekl.

1 Janův 4:12  Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle.

Jan 6:46  Ne že by někdo Otce viděl; jen ten, kdo je u Boha, viděl Otce.

 

    Boha Otce nikdo z lidí skutečně neviděl, ale Pána Ježíše Krista viděly desetitisíce lidí. Je slíbeno, že při jeho druhém příchodu, ho uvidí každé oko.

Zjevení Janovo 1:7  Hle, přichází v oblacích! Uzří ho každé oko, i ti, kdo ho probodli, a budou kvůli němu naříkat všechna pokolení země. Tak jest, amen.

Skutky apoštolské 1:11  a řekli ( andělé): "Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet."

 

   Písmo nás učí, že tím jediným Nejvyšším Bohem je Bůh Otec.

1 Korintským 8:6... my přece víme, že je jediný Bůh Otec, od něhož je všecko

Jan 10:29„...můj Otec je větší nade všecky

Jan 14:28„....Otec je větší než já...“

Efezským 4:6  jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi...  

Apoštolové věděli a také důsledně vyučovali, že pro lidstvo není žádná jiná cesta k Bohu Otci, a tudíž k ani k životu, než přijetí a plné respektování Pána Ježíše Krista jako Zachránce, Vykupitele, Spasitele a také Bohem ustanoveného Krále. Žádný z nich však nevěřil, že Pán Ježíš je tím Všemohoucím Nejvyšším Bohem, tak jak je to dnes vyučováno v mnoha církvích. Situace je mnohde dokonce taková, že je výhradně vyvyšován a oslavován Pán Ježíš Kristus, a na Boha Otce je soustavně zapomínáno.Tím, že je Pánu Ježíšovi nesprávně a nebiblicky připisováno postavení Nejvyššího, Všemohoucího Boha je zdeformována celá pravda o Bohu Otci a jeho jedinečném a milovaném Synu, Pánu Ježíši Kristu a také o jejich vzájemné lásce a dobrovolné spolupráci.