Výslovnost Božího Jména

 
     Hebrejci vynechávali při psaní textu samohlásky a zapisovali jej pouze souhláskami. Pro názornost malá ukázka: např. nadpis tohoto článku by byl tímto způsobem zapsán "Vslvnst Bžh jmn." V nejstarších hebrejských textech bylo tedy i Boží svaté Jméno zapsáno pouze svými souhláskami tj.  יהוה (JHVH). Nikomu to ve správné výslovnosti Jména nebránilo, protože Jeho plnou a správnou výslovnost všichni dobře znali. Byly doby, kdy Jej denně s úctou a bez omezení vyslovovali téměř vždy, když mluvili o svém Bohu. Znalost a jistota správné výslovnosti Božího svatého Jména se tak přirozeně předávala z generace na generaci, přesně tak, jak si to Bůh přeje, aby byl tímto Jménem připomínán z pokolení na pokolení. (Ex 3:15). Z mnoha míst Bible je velmi dobře vidět, že výslovnost Božího jména byla po dlouhá staletí známa nejen všem Izraelcům, ale i lidem z okolních národů. Po mnoho staletí všichni Izraelité věděli jak Boží svaté Jméno zní a s úctou Jej používali v každodenním životě. Bible sama nám o tom podává důkazy: Rút 2:4; Jozue 2:9-12; Sd 6:12; 1S17:37;1.Pa 22:11;1.Pa 16:31,34-36;  2.Pa 36:23; Ex 9:13,16. 
        Navzdory tomuto masivnímu a jednoznačnému svědectví Písma byla však během dějin byla vytvořena tradice, která zakazovala Boží svaté Jméno vyslovovat. Ta byla mezi židy (avšak ne všemi!)  dodržována a předávána z generace na generaci. V době, kdy hebrejština přestávala být živým jazykem, se židovští učenci rozhodli doplnit do textu Písma znaky pro samohlásky, aby zachránili Boží Slovo pro další generace, protože hrozilo, že v budoucnu již nikdo nebude schopen text bez samohlásek přečíst. A proto tzv. masoretský text Písem, z něhož je dnes překládána většina překladů Bible do národních jazyků, v sobě obsahuje nejen souhlásky, ale také znaky pro samohlásky. Díky Bohu je tak Jeho Slovo uchováno i pro všechna další pokolení. Znaky pro samohlásky doplnili židovští učenci i do Božího svatého Jména JHVH, ale během staletí byl rozšířen názor, že písaři do Božího svatého Jména vložili samohlásky z náhradních slov, a tak dnes mezi židy i křesťany panuje kolem Jeho správné výslovnosti mnoho pochybností. 
 
    Mnozí přijali za svou myšlenku, že správná výslovnost Božího svatého Jména JHVH se dnes již nedá spolehlivě určit. Tím však opomíjejí zásadní fakt, že Bůh je živý, milosrdný, vyslýchá modlitby a může ji znovu ukázat. Nebereou v patrnost, že jde o JEHO SVATÉ JMÉNO a vyřešili to bez NĚJ, následujíce tak způsob, který zvolili naši předkové. Rozhodli se, že budou JEHO JMÉNO VŠUDE NAHRAZOVAT TITULEM. Chtějí se tak vyhnout nebezpečí, aby se nedopouštěli Jeho komolení. A tak Boží jedinečné a svaté Jméno nahrazují tituly Pán, Bůh, Hospodin, LORD, HERR apod. Tím však tzv. vylévají s vaničkou i dítě, protože všude, kde Boží svaté Jméno JHVH nahrazují o Něm šíří naprosto nepravdivou a zavádějící informaci (Jeremiáš 16:19). Níže uvádím několik konkrétních příkladů z Bible jako ukázku co se stane s pravdou Písma, když nahradíme Boží svaté Jméno jakýmkoli jiným slovem. 
 
Např. více než 100 krát dal Nejvyšší Bůh zapsat do Bible: "Já jsem JHVH", ale překlady Bible zachovávající tradici nahrazování uvádějí nepravdivá a zavádějící tvrzení :  "Já som Pán" nebo  "Já jsem Hospodin" nebo  Ich bin der HERR nebo I am the LORD apod. 
Více než 100 krát dostává čtenář Písma nepravdivou informaci, kterou Bůh v dané situaci 100% neřekl, a zároveň se mu nedostává zásadní informace o Jeho svatém Jménu. 
 
Další příklad: Na více než 60 místech Bible je prorokováno: "Poznají, že já jsem JHVH", ale my máme ve svých Biblích více než 60 krát zapsáno: "Poznají, že já jsem Hospodin". 
 
Dále: Bůh nechal zapsat: "Já jsem JHVH. To je mé jméno."(Izaiáš 42:8), ale překlady, které Boží Jméno nahradily titulem, přinášejí nepravdivé a zavádějící tvrzení:  " Já jsem Hospodin. To je mé jméno. " popř. " Ich, dre HERR, das ist mein Name." popř. I am the LORD; that is my name.." 
 
V těchto příkladech by se dalo ještě dlouho pokračovat, protože nahrazováním Jména je změněno téměř 7000 míst Bible, ale na ukázání zhoubného působení tohoto zvyku to nyní úplně stačí. Kdo chce může sám uvidět, že nahrazování svatého Jména JHVH jakýmkoli jiným slovem vnáší do překladů Biblí mnoho lživých tvrzení. (Podrobněji se o škodlivosti této tradice zmiňuji v článku Napravit škody.) 
 
 
Každý, kdo o Božím svatém Jménu nechce dále šířit falešné informace, potřebuje nutně znát Jeho správnou výslovnost. Pro ty, kteří chtějí o správné a pravdivé výslovnosti Božího svatého Jména  hledat pravdu, chci dát k dispozici informace, které jsem během svého hledání zjistila a závěry, k nimž jsem v otázce výslovnosti Jména JHVH dospěla já. Zde jsou: 
 
 
1. Boží jméno ve tvaru JeHoVaH (čteno Jehova, hebrejsky יְהֹוָה) se vyskytuje ve všeobecně uznávaném, hebrejsky psaném tzv. masoretském textu, z něhož se již po velmi dlouhou dobu pořizuje většina překladů Bible do národních jazyků. Velmi rozšířený názor, že JeHoVaH není skutečné Boží Jméno, ale umělý tvar vytvořený těmi, kdo do hebrejského textu doplňovali znaky pro samohlásky, rezolutně popírají někteří židovští učenci. Tí jsou přesvědčeni, že Jehovah je opravdové, originální a skutečné Boží svaté Jméno a ve svých knihách předkládají argumenty pro podporu svého tvrzení. Jedním z nich je židovský učenec pan Nehemia Gordon, který v posledních letech organizuje mezinárodní hledání hebrejsky psaných dokumentů v knihovnách a archivech v různých částech světa, které v sobě obsahují Boží Jméno v plném tvaru  יְהֹוָה JEHOVAH. S pomocí mnoha dobrovolníků našli již více než 1000 takových manuskriptů.  A svědčí o tom, že při svém hledání nenalezli ani jeden s vokalizací JaHveH. Více o výslovnosti "Jehova" se můžete dozvědět v jeho studii "Výslovnost jména" ( je k dispozici v češtině i angličtině), která je vzata z jeho knihy nazvané  The Pronunciation of the Name . Další informace můžete najít přímo  na jeho stránkách. v sekci Studie YEHOVAH (v angličtině psáno "Y", aby anglický čtenář nečetl "Džehova" a tím Jméno nekomolil). Níže v bodě 5 uvádím ještě odkaz na knihu a práci dalšího židovského učence pana Ašera Goldberga, který je též pevně přesvědčen, že "Jehova" je jediná správná výslovnost Božího svatého Jména. Některé důkazy, které přináší on, jsou přímo z textu Písma. 
 
Pro většinu lidí neznalých výborně hebrejštinu jsou však důkazy pana Goldberga i pana Gordona natolik složité, že nemohou plně posoudit jejich hodnotu. Díky našemu milosrdnému Bohu je však  pro nás všechny k dispozici mnohem jednodušší, spolehlivější a časově mnohem méně náročnější cesta, a tou je možnost osobně se Ho ptát zda je Jméno JeHoVaH (čteno Jehová, Jehova) Jeho skutečným svatým Jménem, které si Sám pro Sebe vybral a které je milováno, respektováno a používáno i  nebeskými tvory (Iz 6:2-3; Sd 6:12). 
 
 
2. Dalším velmi pádným argumentem pro výslovnost 'Jehova' je množství Biblí používaných hebrejských osobních jmen začínajících  předponou Jeho-. Např. Jehošua, Jehonadab, Jehojakín, Jehonátan. Tato jména vznikala složením Božího svatého Jména Jehova a nějakého dalšího slova. Téměř 20 jmen začínajících předpodou Jeho- naleznete v článku Hebrejská jména vytvořená z Božího jména JeHoVaH a jejich význam . V něm také uvádím  odkazy na všechny jejich konkrétní výskyty v Bibli.
 
 
 
3. Boží Jméno ve tvaru Jehovah, Jehova, Jehová, Giê-hô-va, Ihowa uvádí i 25 překladatelů resp. překladatelských týmů různých národností, kteří ze svých překladů Bible Boží svaté Jméno neodstranili, ale uvádějí Jej na několika tisíci místech svých překladů. (Pozn. Žádný z nich není překladem společnosti Svědkové Jehovovi.) V každé z těchto Biblí si můžete prohlédnout všechna místa s Božím svatým Jménem. 
 
 
4. Boží jméno ve tvaru יְהֹוָה (Jehovah) uvádějí i dva překlady Nového zákona do hebrejštiny. Jsou to: Hebrejský Nový zák on s vokalizací od Isaaca Salkinsona a Christiana Davida Ginsburga a Hebrejský Nový zákon od Franze Delitzsche. Konkrétní výskyty a tvar Božího jména si můžete opět ověřit v uvedených odkazech. 
 

 
5. Výslovnost 'Jehova' potvrzuje i židovský učenec  Ašer Goldenberg ve své práci Metrum a jeho význam v Bibli.  Pan Ašer Goldberg mimo jiné poukazuje také na velmi zajímavý fakt, že pro výslovnost ´Jehova´ svědčí i sama Bible, a to tak, že v jejích poeických pasážích se nacházejí místa, v nichž je provedena tzv. aliterace slov, tak aby se "rýmovaly" se slovem Jehova. 
    
Náš Bůh je stále živý a není pro Něj problém lidem znovu ukázat, jak se Jeho svaté Jméno správně vyslovuje. Ten kdo chce znát pravdu v této otázce se může pevně opřít o jednoznačný slib našeho Pána a Krále Jehošuy: " Žádejte a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo žádá, dostává, a kdo hledá, nalézá, a tomu, kdo tluče, bude otevřeno." (Lukáš 11:9,10)
 
Každý, kdo čte Bibli musí učinit rozhodnutí, co bude svými ústy vyslovovat na těch téměř 7 000 místech Bible, kam dal Své Svaté Jméno zapsat Sám Bůh. 
Budeme i nadále vyslovovat a šířit náhražky, tituly, i přestože víme, že nejsou opravdovým Božím Jménem?
Nebo budeme vyslovovat tvar Jména,  který si sami vybereme? 
Nebo začneme hledat odpověď přímo u Toho, komu toto Jméno patří a Jenž si Jej sám pro sebe vybral?
 
Na tomto místě chci dosvědčit, že po několika měsících modliteb Bůh potvrdil i mně, že Jeho svaté Jméno správně zní 'Jehova' (V tu dobu jsem používala výslovnost Jahve, ale uvědomila jsem si, že pro ni nemám žádné důkazy a proto jsem prosila nebeského Otce, ať mi ukáže, která výslovnost Jeho svatého Jména je správná.). Pevně věřím, že dříve nebo později, ji ukáže každému, kdo Ho bude z celého srdce prosit a přitom bude vytrvale hledat odpovědi v Písmu, aby právě z Písma získal jistotu, že Bohu na Jeho svatém Jménu  nesmírně záleží a že Jej hodlá v budoucnu oslavit velkolepým způsobem. Biblické texty, které prorokují o oslavení a o budoucnosti Božího svatého Jména naleznete v článku Proroctví čekající na svá naplnění  
 
6. Svědectví českého křesťana, jemuž Bůh také potvrdil, že Boží svaté Jméno zní 'Jehova' naleznete v jeho článku Výslovnost Božího jména.  
 
 
Shrnutí
 
     Nahrazování Božího Jména vnáší do Bible nepravdivé a zavádějící informace a tím ničí její pravdivost. Uvedla jsem svědectví několika lidí, kteří jsou, stejně jako já, přesvědčeni, že Boží svaté Jméno zní 'Jehova'. Ale i přes tato uvedená fakta nabádám každého, aby využil té skvělé možnosti, kterou stále ještě máme, a osobně a vytrvale prosil našeho milujícího nebeského Otce, aby mu On Sám ukázal pravdu v této otázce. (Izaiáš 55:6)
 
     Protože jedině ten, kdo má ohledně výslovnosti Jména JHVH 100% jistotu, může Boží svaté Jméno opravdu milovat, chválit a dovolávat se Jej a přiznávat se k Němu před druhými lidmi. Tuto jistotu nám dnes nemůže dát žádné teoretické poznání nebo studium hebrejštiny či historie, ale pouze samotný živý, odpouštějící a milující Bůh, náš nebeský Otec, nebo Jeho svatý milovaný Syn, náš Spasitel, Pán a Král, Jehošua (Lukáš 10:22)
 
 

 

4. Dalším velmi pádným argumentem pro výslovnost JEHOVA je i množství existujících hebrejských jmen, které začínají předponou Jeho-. Např. Jehošua, Jehonadab, Jehojakín, Jehonátan. Tato jména vznikala složením Božího svatého jména Jehova a nějakého dalšího slova. Téměř 20 jich uvádím v článku Hebrejská jména vytvořená z Božího jména JeHoVaH a jejich význam