Správná výslovnost Božího jména

 
     Staří Hebrejci vynechávali při psaní samohlásky a text zapisovali pouze souhláskami. Např. nadpis tohoto článku by byl tímto způsobem zapsán: "Sprvn vslvnst Bžh jmn." Když tedy Mojžíš zapisoval Boží svaté jméno, zapsal pouze jeho souhlásky tj.  יהוה (JHVH). Z Bible je ale velmi dobře vidět, že znění Božího jména bylo kdysi známo nejen všem Izraelcům, ale i lidem z okolních národů. (Jozue 2:9-12, 1. Paralipomenon 16:36, 2. Paralipomenon 36:3,  Exodus 9:16)  
 
     Dnes je však kolem jeho správné výslovnosti mnoho pochybností. Mnozí křesťané přijali názor, že správná výslovnost jména JHVH se dnes již nedá spolehlivě určit a místo, aby prosili Boha o její ukázání, rozhodli se Boží svaté jméno יהוה (JHVH) nevyslovovat vůbec. Takto se chtějí vyhnout nebezpečí, že by se dopouštěli jeho komolení. Proto jej nahrazují tituly Pán, Bůh, Hospodin apod. Tím však 'přešli z bláta do louže'. Všude tam, kde Boží jméno JHVH nahrazují, jej sice nekomolí, ale zato o Něm šíří nepravdivou a zavádějící informaci. To se děje téměř na 7000 místech každého takto upraveného překladu Bible. Uvedu několik konkrétních příkladů:
 
1. JHVH Bůh např. řekl: "Já jsem JHVH. To je mé jméno.", ale překlady, které jméno JHVH nahradily, přinášejí nepravdivé tvrzení:  " Já jsem Hospodin. To je mé jméno. " popř. " Ich, dre HERR, das ist mein Name." popř. I am the LORD; that is my name.." ( Iz 42:8).
2. Více než 100 krát dal JHVH Bůh zapsat do Písma  informaci o svém Svatém jménu slovy: "Já jsem JHVH", ale překlady Bible zachovávající tradici nahrazování na všech těchto místech uvádějí:  "Já som Pán" nebo  "Já jsem Hospodin" nebo  Ich bin der HERR nebo I am the LORD apod.
3. Bůh na mnoha místech Písma prorokuje a upozorňuje: "Poznají, že já jsem JHVH", ale my máme ve svých Biblích více než 60 krát napsáno: "Poznají, že já jsem Hospodin". 
 
    V těchto příkladech by se dalo ještě dlouho pokračovat, ale na ukázání charakteru problému to úplně postačí. Nahrazování Svatého jména JHVH vnáší do překladů Biblí mnoho nepravdivých tvrzení. (Více důkazů o jeho škodlivosti uvádím v článku Napravit škody.) 
 
 
Rozhodnutí překladatelů Bible
 
      V dějinách byli, a i dnes jsou, překladatelé Bible, kteří nechtěli a nechtějí Boží svaté jméno יהוה (JHVH) nahrazovat. Ti všichni stáli před velmi závažnými otázkami: "Jaký tvar Božího jména do svých překladů Bible dát? Jak skutečně zní pravé Boží jméno?"
 
      Již v Desateru jsme pod pohrůžkou trestu varováni: "Nebudeš brát jméno יהוה, svého Boha, nadarmo (hebr. 'shav'), protože יהוה nenechá bez trestu toho, kdo bere jeho jméno nadarmo ('shav')  (5. Mojžíšova 5:11) Toto přikázání je mezi křestány všeobecně známo, ale to, co většina křestánů neví je, že hebrejské slovo 'shav', které je v tomto verši standartně překládáno jako 'nadarmo' má ještě i jiné významy. Např. v dalším z Desatera Božích přikázání má význam 'falešný, falešné'. ( "Nebudeš vypovídat proti svému bližnímu falešné ('shav') svědectví! (5. Mojžíšova 5:20)) A v jiném Božím příkaze je překládáno jako  'klamný, klamné'. ("Nebudeš šířit klamnou (¨'shav') zprávu" (2.Mojžíšova 23:1) )
 
Podle konkordancí a slovníků má hebrejské slovo 'shav' tyto možné významy: 'daremně, falešně, lživě, prázdně, nadarmo, nepravdivě, nehodně'. 
 
Třetí z Desatera Božích přikázání ve skutečnosti obsahuje Boží varování tohoto rozsahu:
 
"Nebudeš brát jméno יהוה (JHVH), svého Boha nadarmo, daremně, falešně, lživě, nepravdivě, prázdně, nehodně, protože יהוה (JHVH) nenechá bez trestu toho, kdo bere jeho jméno nadarmo, daremně, falešně, lživě, nepravdivě, prázdně, nehodně."
 
Což je však zcela jiný rozměr Božího varování před špatným zacházením s Jeho svatým jménem, než velmi zúžené tvrzení: "Nebudeš brát Boží jméno nadarmo.", které je dnes většinou chápáno jako: ' Nebudeš Boží jméno zbytečně vyslovovat'. 
 
Pozn.: Kdo si chce podrobně prostudovat biblický způsob používání slova 'shav' a projít všechna místa, kde jej Bible používá, může např. zde  (Je třeba sjet na stránku úplně dolů. Tam jsou červeně psané biblické odkazy. Po ukázání na ně uvidíte v tultipech znění jednotlivých veršů v King James Bible a v ČSP, po kliknutí na jednotlivý odkaz se vám otevře nové okno, kde můžete vidět i hebrejký text WLC se trongovými čísly).
 
 
     Pokud by tedy překladatel Bible do svého překladu vložil nesprávný tvar Božího jména, dopustil by se porušování tohoto Božího příkazu a může být jednou obviněn ze šíření falešného jména Božího, neboli braní Božího jména falešně, popř.lživě.  Podobně je to pravděpodobné v případech, kdy je v překladech Bible do národních jazyků uvedeno, že Boží svaté jméno je Pán, Hospodin, Herr, Lord apod. 
 
 
    Ale ani my ostatní, kteří neděláme tak důležitou, závažnou a velmi těžkou práci jako překladatelé Bible, nejsme zproštěni této otázky. Je jen a jen na nás, co svými ústy budeme vyslovovat. Zda budeme vyslovovat a šířit náhražku, i přestože víme, že není skutečným Božím jménem? Nebo budeme vyslovovat tvar Jména,  který si sami vybereme? Nebo začneme vážně, celým svým srdcem hledat odpověď u Boha? Volbu, a potažmo i její důsledky, si vybíráme každý sám. Nikdo z nás se tomu nemůže vyhnout. Každý, kdo o Božím jménu nebude chtít dále šířit falešné informace, potřebuje nutně znát Jeho správnou výslovnost. 
 
Pro ty, kteří chtějí celým svým srdcem a celou svojí silou hledat pravdu, chci dát nyní k dispozici informace, které jsem zjistila a závěry, k nimž jsem v otázce hledání správné výslovnosti jména JHVH dospěla. Také chci svědčit o mé osobní zkušeností s Boží odpovědí na mé modlitby. Věřím, že:
 
 
1. Správná výslovnost jména JHVH, jak ji Bůh postupně sděloval všem izraelským praotcům, je pouze jedna jediná. Boží jméno je věčné a nemění se s časem(Žalm 135:13)  Věřím, že se Všemohoucí Bůh představoval Abrahámovi stejným jménem jako Jákobovi, Izákovi, Mojžíšovi, Samuelovi, Eliášovi a všem dalším. 
 
 
2. Velmi pádným argumentem pro výslovnost 'Jehova' je množství existujících a biblí používaných hebrejských jmen začínajících  předponou Jeho-. Např. Jehošua, Jehonadab, Jehojakín, Jehonátan. Tato jména vznikala složením Božího svatého jména Jehova a nějakého dalšího slova. Téměř 20 jmen začínajících předpodou Jeho- naleznete v článku Hebrejská jména vytvořená z Božího jména JeHoVaH a jejich význam  kde jsou uvedeny také všechny jejich výskyty v Bibli.
 
 
3. Boží jméno ve tvaru Jehovah, Jehova, Jehová, Giê-hô-va, Ihowa uvádí i 25 překladatelů resp. překladatelských týmů různých národností, kteří ze svých překladů Bible Boží svaté jméno neodstranili, ale píší jej na několika tisíci místech svých překladů.  Zde jsou.  (Pozn. Žádný z nich není překladem společnosti známé jako Svědkové Jehovovi.) 
 
 
 4. Výslovnost 'Jehova' potvrzují i dva židovští učenci Nehemia Gordon ve své studii Výslovnost jména a Ašer Goldenberg ve své práci Metrum a jeho význam v Bibli.
 
    Náš Bůh je stále živý a není pro Něj problém lidem znovu ukázat, jak se Jeho svaté jméno JHVH správně vyslovuje. Ten kdo chce znát pravdu v této otázce se může pevně opřít o jednoznačný slib našeho Pána a Krále Jehošuy: "Žádejte, a bude vám dáno, hledejte, a naleznete, tlučte, a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo žádá, dostává, a kdo hledá, nalézá, a tomu, kdo tluče, bude otevřeno." (Lukáš 11:9,10)
 
 Po několika měsících modliteb Bůh potvrdil i mně, že Jeho svaté jméno se vyslovuje 'Jehova'. Pevně věřím, že dříve nebo později, to potvrdí každému, kdo bude z celého srdce prosit a přitom bude vytrvale hledat odpovědi v Písmu, aby právě z Písma získal jistotu, že Bohu na Jeho svatém jménu JHVH nesmírně záleží a že Jej hodlá oslavit velkolepým způsobem. Biblické texty, které mluví o oslavení a budoucnosti Božího jména naleznete v článku Proroctví čekající na svá naplnění  Svědectví dalšího křesťana jemuž Bůh také potvrdil, že Boží svaté jméno zní 'Jehova' naleznete v jeho článku Výslovnost Božího jména.  
 
Shrnutí
 
     Nahrazování Božího jména JHVH vnáší do Bible nepravdivé a zavádějící informace a tím ničí její pravdivost. Uvedla jsem svědectví několika lidí, kteří jsou, stejně jako já, přesvědčeni, že Boží svaté jméno zní 'Jehova'. Ale i přes tato uvedená fakta nabádám každého, aby využil té skvělé možnosti, kterou stále ještě máme a osobně a vytrvale prosil našeho milujícího nebeského Otce, aby mu On Sám ukázal pravdu v této otázce. (Izaiáš 55:6, Matouš 7:7) 
 
     Jedině ten, kdo má ohledně výslovnosti jména JHVH 100% jistotu, může Boží svaté Jméno opravdu milovat, chválit a dovolávat se Jej a přiznávat se k Němu před druhými lidmi. Tuto jistotu nám dnes nemůže dát žádné teoretické poznání nebo studium hebrejštiny či historie, ale pouze samotný živý, odpouštějící a milující Bůh, náš nebeský Otec. Nebo Jeho svatý milovaný Syn, náš Spasitel, Pán a Král, Jehošua, který zvítězil a v nebesích usedl po pravici svého i našeho nebeského Otce. (Zjevení 3:21)
 

 

4. Dalším velmi pádným argumentem pro výslovnost JEHOVA je i množství existujících hebrejských jmen, které začínají předponou Jeho-. Např. Jehošua, Jehonadab, Jehojakín, Jehonátan. Tato jména vznikala složením Božího svatého jména Jehova a nějakého dalšího slova. Téměř 20 jich uvádím v článku Hebrejská jména vytvořená z Božího jména JeHoVaH a jejich význam