Výslovnost Božího Jména

 
     Hebrejština a některé další semitské jazyky nepoužívaly samohlásky, ale zapisovaly text pouze souhláskami; např. nadpis tohoto článku by byl takto zapsán "Vslvnst Bžh jmn." V nejstarších hebrejských textech bylo i Boží svaté Jméno zapsáno pouze svými souhláskami tj.  יהוה (jhvh). Bible svědčí, že v dějinách Izraele byla dlouhá období, kdy Boží Jméno bez zábran vyslovovali všichni Izraelité. Znalost a jistota jeho správné výslovnosti se tak přirozeně předávaly z generace na generaci tak, jak Bůh v Ex 3:15b přikázal: "toto je mé jméno navěky, a tak nechť jsem připomínán v každém pokolení (PKM)". Tehdy nebyl vůbec žádný problém s tím jak správně Boží jméno přečíst, i přesto, že bylo zapsáno pouze prostřednictvím souhlásek. Uvádím několik biblických míst, z nichž je vidět, že po dlouhá staletí bylo známo i lidem z okolních národů a že Izraelité jej s úctou vyslovovali v každodenním životě. ( Rút 2:4; Jozue 2:9-12; Sd 6:12; 1S17:37;1.Pa 22:11;1.Pa 16:31,34-36; 2.Pa 36:23; Ex 9:13,16)
 
        Navzdory tomuto svědectví Písma byla během dějin vytvořena tradice, která zakazovala Boží svaté Jméno vyslovit. Ta byla mezi Židy (ne však mezi všemi!) dodržována a předávána z generace na generaci. V době, kdy hebrejština přestávala být živým jazykem, se židovští učenci rozhodli doplnit do ´souhláskami´ psaného textu Písma znaky pro ´samohlásky´, aby uchovali a zachránili Boží Slovo pro další generace, protože jinak hrozilo, že v budoucnu již nikdo nebude schopen správně přečíst text bez samohlásek. A proto tzv. Masoretský text Písem, z něhož je dnes překládána většina překladů Bible do národních jazyků, obsahuje i znaky pro ´samohlásky´. Díky našemu milosrdnému Bohu bylo tak Jeho Slovo zachováno i pro mnoho dalších pokolení! Znaky pro samohlásky byly doplněny i do souhláskového zápisu Božího svatého Jména (jhvh resp.JHVH). Protože však Masoreté věřili, že je špatné Boží svaté jméno vyslovovat a chtěli tomu zabránit, tak vynechávali znak pro prostřední samohlásku ´o´.  Na několika desítkách míst Písma se spletli, zapomněli ji vynechat a zapsali ji. Vkládám odkaz na několik desítek míst hebrejsky psané BHS ( Biblia Hebraica Stuttgartensia) a také WLC (Westminster Leningradský Codex), kde je zapsán plný tvar Božího svatého jména Jehovah.
 
Máme tedy k dispozici uznávané masoretské texty, kde je Boží svaté Jméno zapsáno na několika tisíci místech ve tvaru "Jehvah" a na několika desítkách míst ve tvaru "Jehovah". Opakovaně a opakovaně jediná a stále stejná chyba? Několika desítkrát doplněn znak pro samohlásku ´o´? Je to náhoda, nebo Boží způsob jak uchovat skutečný tvar svého svatého Jména ve svém Písmu, navzdory všeobecně rozšířenému přesvědčení, že by byl hřích svaté Jméno pouze vyslovit?
 
 Každý z nás se má možnost ptát Toho, jenž si přeje být svým svatým Jménem připomínán navždy, a to po všechna pokolení (Ex 3:15)! On je také schopen a ochoten nám na naše prosby odpovědět (Mt 7:7; Lk 11:9)
 
Zde je třeba se ještě zmínit, že z úplně základních pravidel hebrejské gramatiky vyplývá, že zmíněné Jehvah 100% není Božím skutečným jménem, protože mezi souhláskami ´h´a ´v´musí být nějaká samohláska. A několika desít krát ´omylem´ doplněné "o" má velkou výpovědní hodnotu! Proč nebyla doplněna jiná samohláska, nebo proč ty ´chyby´ nebyly různé? Proč pořád jedna a ta samá, která dosvědčuje slovo "Jehovah"? 
Pozn.: Pro úplnost je třeba dodat, že hebrejský masoretský text ještě obsahuje tvar "Jehvih". Je to však výhraně na místech, kde je před Božím svatým Jménem uvedeno slovo do češtiny překládané jak Panovník, popř. Pán. 
 
Postupem doby byl velmi rozšířen názor, že masoretští písaři do Božího svatého Jména vložili samohlásky z náhradních slov, a že tvar "Jehovah" je vlastně tvar umělý. Tak dnes kolem jeho správné výslovnosti panuje mnoho pochybností a bez Boží odpovědi je nemožné získat jistotu která verze je pravdivá. 
 
Mnozí dokonce přijali a šíří myšlenku, že správná výslovnost tetragramatonu JHVH se již nedá spolehlivě určit. Tím však opomíjejí zcela zásadní fakt, že BŮH JE ŽIVÝ, MILOSRDNÝ, VYSLÝCHÁ MODLITBY A TOUŽÍ, ABY JEHO SVATÉ JMÉNO BYLO ZNÁMO, CTĚNO  A MILOVÁNO a že ji může svým věrným dětem opět ukázat. Mnozí to "vyřešili" sami, bez dotazování se Všemohoucího, následujíce tak způsob, který zvolili naši předkové tím, že Boží originální svaté jedinečné Jméno nahrazují pouhými tituly Pán, Bůh, Hospodin, LORD, HERR apod. Tím však "vylévají s vaničkou i dítě", protože všude, kde Boží svaté Jméno nahrazují o Něm šíří naprosto nepravdivou a zavádějící informaci (Jeremiáš 16:19). Níže uvádím několik konkrétních příkladů z Bible jako ukázku toho, co se stane s pravdou Písma, když Boží svaté Jméno nahradíme jakýmkoli jiným slovem. 
 
Např. více než 100 krát dal  Bůh do Bible zapsat: "Já jsem JHVH", ale překlady Bible zachovávající tradici nahrazování uvádějí nepravdivá a zavádějící tvrzení :  "Já som Pán" nebo  "Já jsem Hospodin" nebo  Ich bin der HERR nebo I am the LORD apod. 
Více než 100 krát dostává čtenář Písma nepravdivou informaci, kterou Bůh v dané situaci 100% neřekl, a zároveň se mu nedostává zásadní informace, kterou Bůh  řekl.
 
Další příklad: Na více než 60 místech Bible je prorokováno: "Poznají, že já jsem JHVH", ale my máme ve svých Biblích více než 60 krát zapsáno: "Poznají, že já jsem Hospodin". 
 
Dále: Bůh nechal zapsat: "Já jsem JHVH. To je mé jméno."(Izaiáš 42:8), ale překlady, které Boží Jméno nahradily titulem, přinášejí nepravdivé a zavádějící tvrzení:  " Já jsem Hospodin. To je mé jméno. " popř. " Ich, dre HERR, das ist mein Name." popř. I am the LORD; that is my name.." 
 
V těchto příkladech by se dalo ještě dlouho pokračovat, protože nahrazováním Jména je změněno téměř 7 000 míst Bible, ale na ukázání zhoubného působení tohoto zvyku to úplně stačí. Kdo chce, může sám vidět, že nahrazování svatého Jména JHVH jakýmkoli jiným slovem vnáší do překladů Biblí mnoho lživých tvrzení. Podrobněji se o škodlivosti této tradice zmiňuji v článku Napravit škody.
 
 
Každý, kdo o Božím svatém Jménu nechce dále šířit falešné informace, potřebuje nutně znát Jeho správnou výslovnost. Pro ty, kteří chtějí o správné a pravdivé výslovnosti Božího svatého Jména hledat pravdu, chci dát k dispozici informace, které jsem během svého hledání zjistila a závěry, k nimž jsem v této otázce dospěla. Zde jsou: 
 
 
1. Boží jméno ve tvaru JeHoVaH (čteno Jehova, hebrejsky יְהֹוָה) se vyskytuje ve všeobecně uznávaném tzv. masoretském textu, z něhož se již po velmi dlouhou dobu pořizuje většina překladů Bible do národních jazyků. Velmi rozšířený názor, že JeHoVaH není skutečné Boží Jméno, ale umělý tvar vytvořený těmi, kdo do hebrejského textu doplňovali znaky pro samohlásky, rezolutně popírají někteří židovští učenci. Ti jsou přesvědčeni, že Jehovah je opravdové, originální a skutečné Boží svaté Jméno, a ve svých knihách předkládají argumenty pro podporu svého tvrzení. Jedním z nich je židovský učenec pan Nehemia Gordon, který v posledních letech organizuje mezinárodní hledání hebrejsky psaných dokumentů v knihovnách a archivech v různých částech světa, které v sobě obsahují Boží svaté Jméno. S pomocí mnoha dobrovolníků našli již více než 1000 manuskriptů s Božím svatým Jménem ve tvaru  יְהֹוָה JEHOVAH. Velmi zajímavé je, že při svém hledání nenalezli ani jeden s vokalizací JaHVeH !! Více o výslovnosti "Jehova" se můžete dozvědět v jeho studii "Výslovnost jména" ( je k dispozici v češtině i angličtině), která je vzata z jeho knihy nazvané  The Pronunciation of the Name . Níže v bodě 5 uvádím ještě odkaz na knihu a práci dalšího židovského učence pana Ašera Goldberga, který byl také pevně přesvědčen, že "Jehova" je jediná správná výslovnost Božího svatého Jména. Některé důkazy, které přináší on jsou přímo z kontextu Písma. 
 
Pro většinu lidí neznalých hebrejštiny jsou však důkazy pana Goldberga i pana Gordona natolik složité, že nemohou plně posoudit jejich hodnotu. Díky našemu milosrdnému Otci je však  pro nás všechny k dispozici mnohem jednodušší, spolehlivější a časově mnohem méně náročnější cesta, a tou je možnost osobně se ptát Jeho samotného zda je Jméno JeHoVaH (čteno Jehová, Jehova) Jeho skutečným svatým Jménem, které si sám pro sebe vybral, a které je milováno, respektováno a používáno i mnoha set tisíci nebeskými tvory (Iz 6:2-3; Sd 6:12). 
 
 
2. Dalším velmi pádným argumentem pro výslovnost 'Jehova' je množství Biblí používaných hebrejských osobních jmen začínajících předponou ´Jeho-´, např. Jehošua, Jehonadab, Jehojakín, Jehonátan. Tato jména vznikla složením jména Jehova a nějakého dalšího slova. Téměř 20 jmen začínajících předpodou ´Jeho-´ naleznete v článku Hebrejská jména vytvořená z Božího jména JeHoVaH a jejich význam. V něm také uvádím odkazy na všechny jejich výskyty v Bibli.
 
 
 
3. Boží Jméno ve tvaru Jehovah, Jehova, Jehová, Giê-hô-va, Ihowa uvádí i 25 překladatelů resp. překladatelských týmů různých národností, kteří ze svých překladů Bible Boží svaté Jméno neodstranili, ale uvádějí jej na několika tisíci místech svých překladů. (Pozn. žádný z nich není překladem společnosti Svědkové Jehovovi.) V každé z těchto Biblí si můžete prohlédnout všechna místa s Božím svatým Jménem. 
 
 
4. Boží jméno ve tvaru יְהֹוָה (Jehovah) píší i dva překlady Nového zákona do hebrejštiny. Jsou to: Hebrejský Nový zák on s vokalizací od Isaaca Salkinsona a Christiana Davida Ginsburga a Hebrejský Nový zákon od Franze Delitzsche. Konkrétní výskyty a tvar Božího jména si můžete opět ověřit v uvedených odkazech. 
 

 
5. Výslovnost 'Jehova' potvrzuje i židovský učenec  Ašer Goldenberg ve své práci Metrum a jeho význam v Bibli.  Pan Ašer Goldberg mimo jiné poukazuje na velmi zajímavý fakt, že pro výslovnost ´Jehova´ svědčí i sama Bible, a to tak, že v jejích poeických pasážích se nacházejí místa, v nichž je provedena tzv. aliterace slov tak, aby se "rýmovaly" se slovem Jehova. A to tak, že za poslední písmenko vybraných slov je "přidávána samohláska ´a´. Tento vnitřní Biblický důkaz např. úplně vylučuje výslovnost Jahve, protože na konec slov je přidáváno " a" a ne " e" (Pozn.: Omlouvám se za zjednodušené formulace některých vět a termínů. Jsou provedeny s ohledem na srozumitelnost pro běžného čtenáře neznalého specifika hebrejšiny). 
    
Náš Bůh je stále živý a není pro Něj problém lidem znovu ukázat, jak se Jeho svaté Jméno správně vyslovuje. Ten kdo chce znát pravdu v této otázce se může pevně opřít o jednoznačný slib našeho Pána a Krále Jehošuy: " Žádejte a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo žádá, dostává, a kdo hledá, nalézá, a tomu, kdo tluče, bude otevřeno." ( Lukáš 11:9,10) 
 
Každý, kdo čte Bibli, musí učinit rozhodnutí, co bude svými ústy vyslovovat na těch téměř 7 000 místech Bible, kam své svaté Jméno dal zapsat sám Nejvyšší. 
 
Budu i nadále vyslovovat a šířit náhražky i přesto, že vím, že nejsou opravdovým Božím Jménem?
 
Nebo budu vyslovovat tvar Jména, který si sám/sama vyberu? 
 
Nebo začnu hledat odpověď přímo u Toho, komuž toto Jméno patří, a jenž si Jej sám pro sebe vybral?
 
Na tomto místě chci dosvědčit, že po několika měsících modliteb Bůh potvrdil i mně, že jeho svaté Jméno správně zní 'Jehova' (V tu dobu jsem používala výslovnost Jahve, ale uvědomila jsem si, že pro ni nemám žádné důkazy, a proto jsem nebeského Otce prosila, ať mi ukáže jaká výslovnost Jeho svatého Jména je správná). Pevně věřím, že dříve, nebo později, ji ukáže každému, kdo Ho bude z celého srdce prosit a přitom bude vytrvale hledat odpovědi v Písmu, aby právě z Písma získal jistotu, že Bohu na Jeho svatém Jméně nesmírně záleží, a že Jej hodlá v budoucnu oslavit zcela velkolepým způsobem. Některé biblické texty, které prorokují o Jeho oslavení a o Jeho budoucnosti jsem vypsala v článku Proroctví čekající na svá naplnění.  
 
6. Svědectví dalšího křesťana, jemuž Bůh také potvrdil, že Boží svaté Jméno zní 'Jehova' naleznete v jeho článku Výslovnost Božího jména.  
 
 
Shrnutí
 
     Nahrazování Božího Jména vnáší do Bible nepravdivé a zavádějící informace, a tím ničí její pravdivost. Uvedla jsem svědectví několika lidí, kteří jsou, stejně jako já, přesvědčeni, že Boží svaté Jméno zní 'Jehova'. Ale i přesto nabádám každého, aby využil té jedinečné a skvělé možnosti, kterou stále ještě zatím máme, a  osobně a vytrvale prosil našeho milujícího nebeského Otce, aby mu On sám ukázal pravdu svého svatého Jména. (Izaiáš 55:6)
 
     Potřebujeme mít ohledně výslovnosti Božího jména 100% jistotu, abychom Jej mohli, navzdory všeobecně rozšířeným pochybnostem, milovat, chválit, dovolávat se a přiznávat se k Němu před druhými lidmi. Tuto jistotu nám dnes nemůže dát žádné teoretické poznání, nebo studium hebrejštiny, či historie, ale pouze samotný živý, odpouštějící a milující Bůh, náš nebeský Otec, nebo Jeho svatý milovaný Syn, náš Spasitel, Pán a Král, Jehošua (Lukáš 10:22)
 
 

 

4. Dalším velmi pádným argumentem pro výslovnost JEHOVA je i množství existujících hebrejských jmen, které začínají předponou Jeho-. Např. Jehošua, Jehonadab, Jehojakín, Jehonátan. Tato jména vznikala složením Božího svatého jména Jehova a nějakého dalšího slova. Téměř 20 jich uvádím v článku Hebrejská jména vytvořená z Božího jména JeHoVaH a jejich význam