Zdědili jsme klam

…...k tobě budou přicházet národy od posledních končin země a budou říkat:
"Naši otcové zdědili jen klam...." (Jr 16,19)

 

Také jste byli učeni, že vyslovením slov "Já JSEM" se Boží Syn ztotožnil s Nejvyšším Bohem? Slyšeli jste názor, že tak zjevil svoji skutečnou totožnost, když sám sebe označil za "JSEM"? Také vám někdo "vysvětlil",  že "JSEM" je jméno Nevyššího Boha zjevené Mojžíšovi v Ex 3:14? 

V tomto článku přináším důkazy, že hebrejské slovo "ehje", které je v Ex 3:14 většinou překládáno jako "JSEM" (popř. "budu"), rozhodně není Božím jménem, i když to tak z doslovného překladu Ex 3:14b na první pohled vypadá. 

Projitím všech ostatních veršů v Bibli, které hebrejské slovo "ehje" obsahují ukáži, že vůbec nikde není použito jako Boží jméno, ale vždy má ve větě postavení slovesa (např. budu, stanu se, jsem). Z toho pak přirozeně vyplývá, že není-li "ehje" Božím jménem, není jím ani jeho překlad do češtiny.  Tudíž ani Jehošuovo vyslovení slov "Já jsem" nemůže být důkazem Jehošuova ztotožnění se se Všemohoucím Bohem!! 

 

"ehje" překládané jako "Jsem", není Božím jménem

Nejprve se podívejme na několik různých možností překladu Ex 3:14b z nichž to vypadá jakoby Bůh Izraelitům vzkazoval své jméno "Jsem" nebo "budu". 

Ex 3:14b SPMP: ..Takto musíš říci Isráélovým dětem: "Poslal mě k vám Jsem (ehje)."

Ex 3:14b ČSP: Toto řekneš synům Izraele: "JSEM (ehje) mě poslal k vám."

Ex 3:14b PKM: ... Pověz synům Jisraele a řekni: "Já budu (ehje) mne k vám poslal.“

Pozn.: V originálním hebrejském textu Písma neexistuje rozlišování velkých a malých písmen. Překlad "ehje" zapsaný jako "Jsem" popř. "JSEM" je zásahem překladatelů do sdělení původního textu a navozuje čtenáři silný dojem, že jde o Boží jméno sdělené Mojžíšovi. 

 

Když se však podíváme na všechna další místa Bible kde je "ehje" použito, vidíme, že má ve větách vždy postavení slovesa, a nikdy ne jména. 

 

Uvádím příklady nejčastějších variant jeho použití:

- jak je o sobě použil Bůh

budu (ehje) s tebou - Gn 26:3; Gn 31:3; Ex 3:12; Dt 31:23; Joz 1:5; Joz 3:7; Sd 6:16

budu (ehje) s tvými ústy - Ex 4:12; Ex 4:15

budu (stanu se) (ehje) vám Bohem - Jr 11:4; Jr 24:7; Jr 30:22; Jr 31:1; Jr 32:38; Ez 11:20; Ez 34:24; Ez 36:28; Ez 37:23; Za 8:8

budu (stanu se) (ehje) mu otcem - 2S 7:14; 1Pa 17:13, 1 Pa 28:6

budu (stanu se) (ehje) mu ohnivou zdí - Za 2:5

byl jsem (ehje) jim jakoby nadnášejícím jho - Oz 11:4

byl jsem (ehje) s tebou všude, kam jsi šel - 2S 7:9; 1 Pa 17:8

 

- jak je o sobě použili lidé

budu (stanu se) (ehje) tvým nevolníkem - 2S 15:34

nemohu být (ehje) tvojí služkou - Rt 2:13

budu (stanu se) (ehje) druhým po tobě - 1 S 23:17

budu (stanu se) (ehje) vám hlavou - Sd 11:9

jsem (stal jsem se) (ehje) sám pro sebe břemenem - Jb 7:20

stávám se (jsem) někým komu se plije v tvář - Jb 17:6

navždy budu (ehje) paní - Iz 47:7;

mám být (ehje) králi zetěm - 1Sam 18:18;

 

Za článkem přikládám přílohu s výpisem všech biblických veršů, které "ehje" obsahují, každý se může velmi rychle přesvědčit jak Bible toto slovo používá (jsou uvedeny spolu s českým překladem). Pečlivým projitím těchto veršů zjišťujeme, že "ehje" je na všech místech svého výskytu (kromě zkoumaného Ex 3:14b):

            1. Uváděno vždy jako sloveso, a nikdy jako Boží vlastní jméno!

            2. Má význam "budu, stanu se, jsem" (kým, s kým).

            3. Používá jej o sobě Bůh, ale také lidé.

            4. Na všech ostatních místech Mojžíšových knih se vyskytuje výhradně jako Boží ujištění "budu s tebou".

Od Ex 3:15 až po konec knihy Malachiáš není ani jeden jediný záznam, že by kdokoli použil "ehje" jako Boží jméno. Na základě projití všech jeho výskytů můžeme zodpovědně prohlásit, že "ehje" 100% Božím jménem není. 

 

Další možnost překladu Ex 3:14b

V Ex 3:14b Bůh Izraelitům velmi pravděpodobně vzkazuje své ujištění "budu (ehje) s vámi". 

Ex 3:14b: "Takto musíš říci Isráélovým dětem: Poslal mě k vám ten, který vám vzkazuje budu (jsem) s vámi.

Tato varianta překladu přirozeně zapadá do kontextu celé situace, kdy celý izraelský národ čekají velmi náročné zkoušky, a Boží ujištění, že Bůh jejich otců "bude s nimi", je pro ně velmi potřebné. Zprávu o tom, že Mojžíš toto Boží ujištění opravdu vyřídil najdeme např. v Ex 4:31.

Pozn.: Kurzivou psaná slova byla doplněna kvůli srozumitelnosti. Důvody pro výslovnost "Jehova" najdete v článku Výslovnost Božího jména a vysvětlení jeho významu v pojednání s názvem Význam jména Jehova. 

 

Skutečné Boží jméno a Boží příkaz jeho připomínání 

Hned po ujištění, že bude s nimi, vzkazuje Bůh Izraelitům své skutečné jméno a dává o jim něm jasné pokyny, že je to jeho jméno navěky, a že si jím přeje být připomínán po všechna pokolení.

Ex 3:15: A ještě Bůh k Mojžíšovi řekl: Takto musíš říci k Isráélovým dětem: Poslal mě k vám Jehova, Bůh vašich otců, Bůh Abráhámův, Bůh Isákův a Bůh Jákóbův; toto je navždy mé jméno a toto je připomínka mne všem pokolením.

 

Podle Božích pokynů zapsaných v Ex 3:14,15 neměl Mojžíš Izraelitům vyřídit dvě jména, ale: 1. Boží ujištění, že Bůh bude s nimi a 2. jediné jméno, kterým si Bůh přeje být připomínán z pokolení na pokolení, tedy navždy.

 

 Izraelité tento Boží příkaz po staletí respektovali a poslouchali. Jak je to dnes? 

Sama Bible svědčí, že Izraelité Boha opravdu poslechli a po mnoho staletí si svého Boha jménem "Jehova" opravdu připomínali. Důkazem je jeho více než 6 500 výskytů od knihy Exodus po knihu Malachiáš. 

A jak je to dnes? Většina židů i křesťanů přijala zvyk Boží jméno "Jehova" vůbec nevyslovovat, a křesťané jej navíc ještě na všech místech Bible nahrazují nějakým titulem (Ve slovanských zemích je to většinou titul Hospodin, v ostatních zemích jsou to např. výrazy Herr, Lord, Éternal ). 

Tak se bohužel již po mnoho pokolení děje opak toho, co Bůh v Ex 3:15 přikázal. Není svým jménem připomínán vůbec!! A co horšího, toto svaté jméno bylo úplně ostraněno z většiny Biblí světa! Navíc jsou o něm šířeny pomluvy, že to žádné jméno není a nikdy ani nebylo, že je to patvar a zkomolenina, a že již jeho správnou výslovnost dnes s jistotou nikdo nemůže znát.

Místo, aby bylo skutečné Boží svaté jméno s úctou a respektem připomínáno, ctěno, milováno a chváleno, tak jak to Bůh v Ex 3:15 přikázal, je dnes opomíjeno, haněno, komoleno a zpochybňováno!!! Místo, aby se věřící lidé ptali Boha jak se jeho jediné jméno správně vyslovuje, uvěřili, že jeho správná výslovnost se již nedá zjistit. Jakoby Bůh nebyl živý, jakoby jasně nezjevil, že chce svým jménem být připomínán po všechna pokolení, jakoby nám nebyl schopen ukázat tak důležitou věc. Místo proseb k Bohu se obrátili k tradici nahrazování, a tím také odstraňování Božího jména z Bible. Škodlivé dopady této tradice více rozebírám v článku Nahrazování Božího jména titulem. V úvaze s názvem Napravit škody se zamýšlím nad tím, co může udělat každý věřící, kterému slutečně záleží na posvěcení a očištění Božího svatého jména. 

 

Článek ke stažení v PDF formátu: Zdedili jsme klam.pdf (103,5 kB)
Všechny výskyty "ehje" v PDF formátu: ehje - vsechny vyskyty .pdf (170,8 kB)