Bůh Otec je zdrojem Ducha Svatého

 

Apoštol Pavel píše: „Vždyť kdo z lidí ví, co je v člověku, než duch člověka, který je v něm? Tak ani Boží věci nezná nikdo, jen Duch Boží.“ (1 Korintským 2:11) Pavel ukazuje, že tak jako má každý člověk svého vlastního ducha, tak i Bůh má svého vlastního Ducha. Vlastní Duch Boha Otce je v Bibli nazýván Duchem Svatým nebo Duchem Božím (viz.např. Žalm 51,11; Izajáš 63, 10; Lukáš 1,35; 2,25; 1.Korintským 2,11; 3,16 ; Římanům 8,14) I Pán Ježíš Kristus má svého vlastního Ducha. Písmo jej nazývá Duchem Kristovým (Římanům 8:9).

 

Uvedu příklad: Když o někom řeknu, že je znepokojen, nemusím již říkat, že i jeho duch je znepokojen. To se rozumí samo sebou. Podotýkat to, by bylo zbytečné. A platí to i obráceně. Řeknu-li, že se jeho duch znepokojil, je automaticky jasné, že je znepokojen i dotyčný člověk. Pokud tedy apoštolové nebo kniha Zjevení přejí pokoj od Boha Otce a ještě by k tomu přáli pokoj od Otcova Ducha Svatého, bylo by to zdvojení a nadbytečná informace. To je ten důvod, proč není v naprosté většině případů spolu s Bohem Otcem jmenován i Duch Svatý. Pokud je v Písmu zmiňován Bůh Otec, není nutné ještě jmenovat jeho vlastního Ducha. A platí to i obráceně. Pokud Písmo říká, že něco udělal Duch Svatý, většinou se v tomtéž místě již nezmiňuje o Bohu Otci. Dále uvádím biblické důkazy, že zdrojem Ducha Svatého je skutečně Bůh Otec.

 

Bůh Otec dává Ducha Svatého těm, kteří ho žádají.

Lukáš 11,13... Otec z nebeDucha Svatého těm, kteří ho žádají.“

Bůh Otec posílá Ducha Svatého v Ježíšově jménu.

Jan 14,26 ... Duch Svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí.. a připomene vám.. co jsem vám řekl.

Od Boha Otce přijal Pán Ježíš zaslíbeného Ducha Svatého.

Skutky 2,33 .. byl..vyvýšen pravicí Boží a přijal od Otce zaslíbeného Ducha Svatého vylil to, co vy nyní vidíte.....

Od Boha Otce vychází Duch Pravdy.

Jan 15,26 ..Zastánce, kterého vám pošlu od Otce, Duch Pravdy, jenž vychází od Otce, ten o mně vydá svědectví.

Bůh Otec dává Ducha moudrosti a zjevení.

 Efezským 1,17 ...aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal Ducha moudrosti a zjevení ..

Duch Boha Otce přebývá a mluví v Božích služebnících.

Římanùm 8,11 …. jestliže ve vás přebývá Duch toho, který vzkřísil Ježíše z mrtvých...

Matouš 10,20 ...Vždyť to nejste vy, kdo mluví, ale Duch vašeho Otce, jenž mluví ve vás.

 

Závěr: Duch Svatý, Zastánce, Duch Pravdy, Duch moudrosti vychází od Boha Otce. Je jeho vlastním Duchem. Bůh Otec rozhoduje, co skrze svého Svatého Ducha udělá, kam ho pošle nebo komu ho dá. Bůh Otec je zdrojem Ducha Svatého. Pán Ježíš přijal Otcovo pověření posílat a rozdělovat svým následovníkům Ducha Svatého, kterého přijal od Otce.  (Skutky apoštolské 2:33   Když byl tedy vyvýšen pravicí Boží a přijal od Otce zaslíbeného Ducha Svatého, vylil to, co vy nyní vidíte i slyšíte) Nikde v celém Zjevení není Boží Duch uctíván, chválen nebo veleben. Nikde v Písmu není řečeno, že se máme k Duchu Svatému modlit. Nikde v Písmu není Duch Svatý nazýván Bohem.