Bůh Otec je zdrojem Ducha Svatého

 

Apoštol Pavel píše: „Vždyť kdo z lidí ví, co je v člověku, než duch člověka, který je v něm? Tak ani Boží věci nezná nikdo, jen Duch Boží.“ (1 Korintským 2:11) Pavel ukazuje, že jako má každý člověk svého vlastního ducha, tak svého vlastního Ducha má i náš Stvořitel, Bůh. Vlastní Duch Boha Otce je v Bibli nazýván Duchem Svatým, nebo Duchem Božím. Samozřejmé i Boží Syn má svého vlastního Ducha, Písmo jej nazývá Duchem Kristovým (Římanům 8 ,9). 

 

Příklad: Když o někom řeknu, že je znepokojen, nemusím již říkat, že je znepokojen i jeho duch, to se rozumí samo sebou. Podotýkat to by bylo zbytečné. A platí to i obráceně. Řeknu-li, že se jeho duch znepokojil, je automaticky jasné, že je znepokojen celý dotyčný člověk.

 

Pokud tedy dopisy apoštolů, nebo kniha Zjevení, přejí pokoj od Boha Otce a ještě by k tomu přály pokoj od Otcova Ducha Svatého byla by to nadbytečná informace. To je ten  skutečný důvod, proč není v naprosté většině případů spolu s Bohem Otcem jmenován i Duch Svatý. Pokud je v Písmu zmiňován Bůh Otec, není nutné ještě jmenovat jeho vlastního Ducha. A opět to platí i obráceně. Pokud Písmo říká, že něco udělal Duch Svatý, většinou se v tomtéž místě již nezmiňuje o Bohu Otci. Dále uvádím konkrétní místa v Bibli z nichž lze vidět, že zdrojem Ducha Svatého je skutečně Bůh Otec.

 

Bůh Otec dává Ducha Svatého těm, kteří ho žádají.

Lukáš 11,13... Otec z nebe dá Ducha Svatého těm, kteří ho žádají.“

Bůh Otec posílá Ducha Svatého v Ježíšově jménu.

Jan 14,26 ... Duch Svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí.. a připomene vám.. co jsem vám řekl.

Od Boha Otce ijal Pán Ježíš zaslíbeného Ducha Svatého.

Skutky 2,33 .. byl..vyvýšen pravicí Boží a přijal od Otce zaslíbeného Ducha Svatého vylil to, co vy nyní vidíte.....

Od Boha Otce vychází Duch Pravdy.

Jan 15,26 ..Zastánce, kterého vám pošlu od Otce, Duch Pravdy, jenž vychází od Otce, ten o mně vydá svědectví.

Bůh Otec dává Ducha moudrosti a zjevení.

 Efezským 1,17 ...aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal Ducha moudrosti a zjevení ..

Duch Boha Otce přebývá a mluví v Božích služebnících.

Římanùm 8,11 …. jestliže ve vás přebývá Duch toho, který vzkřísil Ježíše z mrtvých...

Matouš 10,20 ...Vždyť to nejste vy, kdo mluví, a le Duch vašeho Otce, jenž mluví ve vás. 

 

  Z výše uvedených biblických veršů vyplývá, že Duch Svatý, Zastánce, Duch Pravdy, Duch moudrosti vychází od Boha Otce a je Jeho vlastním Duchem. Bůh Otec rozhoduje co skrze svého Svatého Ducha udělá, kam ho pošle, nebo komu ho dá. Bůh Otec je zdrojem Ducha Svatého. Boží Syn přijal Otcovo pověření posílat a rozdělovat Ducha Svatého svým následovníkům. Kniha Skutky apoštolů nám svědčí, že jej však nejprve přijal od svého Otce.

 Sk 2,33 ... když byl tedy vyvýšen pravicí Boží a přijal od Otce zaslíbeného Ducha Svatého, vylil to, co nyní vidíte a slyšíte. 

 

V celé Bibli nikde není řečeno, že se máme k Duchu Svatému modlit!

V celé Bibli nikde není Svatý Duch nazýván Bohem!

V celé Bibli není Boží Duch uctíván, chválen nebo veleben, a to ani v knize Zjevení!!

 

A je to právě proto, že je tam chválen a veleben Ten, jenž jediný je zdrojem Ducha Svatého - Bůh Otec. Často tam bývá chválen a veleben spolu se svým věrným a milovaným Synem, Pánem pánů a Králem králů, Jehošuou, Otcem nám poslaným Mesiášem. To je ten pravý důvod proč kniha Zjevení, ani vyučování apoštolů, nepřiznává slávu, čest ani chválu Duchu Svatému. Další biblické důkazy viz článek Kniha Zjevení nepřiznává Duchu Svatému chválu, slávu, čest, království ani trůn.