Nahrazování Božího Jména titulem

 

        Velmi si vážím nesmírně náročné práce překladatelů Bible a mají můj hluboký obdiv a respekt. Kéž náš nebeský Otec žehná jim, jejich rodinám i jejich dalším pokolením! Je však jedna velmi závažná otázka týkající se Božího svatého Jména na niž chci v souvislosti s překládáním Bible upozornit. Při překládání Bible do národních jazyků se během minulých staletí stalo všeobecně rozšířeným zvykem nahrazovat Boží svaté Jméno tituly majícími význam Pán, popř. Bůh. Ve slovanských zemích je místo skutečného Božího jména do Bible vkládán většinou titul 'Hospodin'. V takto ´upravených´ překladech Bible najdete na více než 6 800 místech, kde má být podle dochovaného hebrejského textu Boží svaté Jméno, pouhý titul! Takto je již po mnoho staletí Boží jedinečné svaté Jméno ODSTRAŇOVÁNO Z VĚTŠINY BIBLÍ SVĚTA!! V každé takové nahrazováním změněné Bibli je tudíž více než 6 800 krát čtenářům překládána nepravdivá informace, že Bůh se jmenuje Hospodin, Herr, Lord, Seňor apod. Proto křesťané např. v Čechách a na Slovensku oslovují Boha "Hospodine" a pravé Boží Jméno jim není známo a tudiž jimi nemůže být ani milováno, ani oceňováno, ani chváleno a oslavováno tak, jak si to přeje Sám Jeho Majitel. (Ex 3:15; Mal 1:11; Iz 45:23-24; 1.Kr 8:60; Ez 36:23; Za 14:9) Cílem tohoto článku je předložit důkazy škodlivosti této tradice.

 

Nahrazování Božího Jména titulem v překladech Bible je škodlivé, protože:

1. Šíří nepravdivé informace o tom, jak se Bůh jmenuje.
2. Odstraňuje Boží svaté Jméno z téměř 7000 míst Bible a nevídaným způsobem tak porušuje Boží autorská práva.

3. Téměř 7 000 krát ignoruje Boží příkaz: „Nic k tomu nepřidávej, ani z toho nic neubírej!“ (5.Mojžíšova 12:32)

4. Působí proti naplnění mnoha biblických proroctví předpovídajících oslavování a vzývání Božího svatého Jména všemi národy. (Sofoniáš 3:9, Izajáš 45:23-24) 

 

ad 1. Šíří nepravdivé informace o tom, jak se jmenuje Bůh.

Původní hebrejské texty několika set krát sdělují:

"JHVH je jeho jméno... Já jsem JHVH...... Toto praví JHVH....", 

ale překlady Biblí do národních jazyků několika setkrát uvádějí :

Hospodin je jeho jméno... Já jsem Hospodin..... Toto praví Hospodin";

nebo " the LORD is his name... I am the LORD.... Thus saith the LORD

popř.  "HERR ist sein Name.... Ich bin der HERR.... Darum spricht der HERR also.“

 

Každým překladem Bible, v němž bylo provedeno nahrazování Jména, je více než 6 800 krát šířena nepravdivá informace o tom, jak se Bůh jmenuje. Toto se děje již několik desítek staletí i přesto, že je na první pohled zřejmé, že slova HOSPODIN, LORD, HERR apod. nemají s Božím svatým jménem JHVH vůbec nic společného. Tím je původní Boží slovo změněno na několika tisíci místech kvůli lidmi ustanovené tradici. A takto zdeformované je předkládáno čtenářům. Na tuto tradici se zcela jistě dají vztáhnout Jehošuova slova: "....rušíte slovo Boží svou tradicí, kterou dáváte dále...." ( Marek 7:13)  

      

ad 2. Odstraňuje Boží Jméno z více než 6800 míst Bible a tím hrubě porušuje Boží autorská práva. 

V důsledku tradice nahrazování nezůstane po skutečném Božím Jménu ve většině překladů Bible ani stopa! Pokud by se totéž stalo někomu z nás s jeho jménem, a potažmo i s jeho knihou, tak bychom 100% okamžitě věděli, že odstranění našeho jména není projevem úcty k nám, ale hrubým porušením našich autorských práv!  Jak je ale možné, že v případě Božích autorských práv je ta samá věc (100% odstranění Jména Autora Bible) považována za normální? Dal-li  Sám Všemohoucí Své svaté Jméno zapsat na téměř 7000 míst Písma, může mít jakýkoli člověk právo Jej při překládání z Bible odstraňovat? 

 

Boží autorská práva jsou tím v překladech Bible porušována v rozsahu, který nemá nikde jinde obdoby. S velkou pravděpodobností máte i Vy sám(a) překlad Bible, z něhož bylo Boží svaté Jméno úplně odstraněno a na několika tisíci místech se z něj dozvíte, že Boží Jméno je Hospodin. Pokud chcete přesvědčte se o tom ve své vlastní Bibli! Najděte si např.: Jeremiáše 33:2, Ozeáše 12:6, Ámose 5:8, 9:6. A zdaleka nejde jen o těchto pár míst! V podstatě kdekoli uvidíte titul Hospodin, vězte, že tam má být skutečné a pravé Boží jméno JeHoVaH (čteno Jehova).

Pozn.: Původní hebrejský text Písma byl zapsán bez samohlásek. Proto i Boží svaté Jméno je zapsáno bez samohlásek a jsou z něj zapsány jen souhlásky tzn. JHVH.  Po mnoho staletí bylo všeobecně známo jak se Boží Jméno správně vyslovuje, protože jej Izraelité běžně a bez obav vyslovovali. Tak se Jeho známost přirozeně předávala z pokolení na pokolení, tak jak si to Bůh přál a stále přeje ( viz 2.Mojžíšova 3:15).  Tato všeobecná známost a jistota se však v důsledku zavedení lidské tradice nahrazování jména ztratila. Ztratila se sice ze všeobecného povědomí, ale neztratila se ze světa úplně. Fakta a důvody proč používám výslovnost Jehova najdete zde, zde, zde a zde. Nyní však zpět k dalším důvodům proč považuji nahrazování Božího jména za škodlivé a nesprávné. 

 

ad 3. Nahrazování mnohokrát ignoruje Boží příkaz: „Nic k tomu nepřidávej ani z toho nic neubírej!“ (5.Mojžíšova 12:32 , Zjevení 22:18,19)  

Nahrazováním je z textu Bible více než 6 800 krát ubráno Boží jméno JHVH a namísto něj je více než 6800 krát přidán titul. Což je více než 13 600 ignorování příkazu: "Nic k tomu nepřidávej, ani nic z toho neubírej!" Porušování Božího přikázání kvůli lidké tradici shrnul náš Pán a Král Jehošua slovy: "Opustili jste přikázání Boží a držíte tradici lidí." (Marek 7:8) 

 

ad 4. Nahrazování působí proti naplnění Božích proroctví o budoucnosti jména Jehova. 

 V Bibli je o Božím svatém Jménu mnoho ještě nikdy nesplněných proroctví. Jsou to proroctví, která se musí splnit v celosvětovém rozsahu, na všech lidech a všech národech. Např. že v době vlády Božího Syna bude celá země naplněna poznáním Jehovy (Izajáš 11:1-9) že Jehovovo jméno budou vzývat všechny národy (Sofoniáš 3 :9) a že každý jazyk bude přísahat: "Jenom v Jehovovi mám spravedlnost a sílu."  (Izajáš 45:23-24) Tato proroctví jsou nepohnutelným důkazem, že si Bůh přeje, aby Jeho svaté jméno Jehova bylo známé po celé zemi, aby se Ho Jeho svatého Jména mohly dovolávat všechny národy! (Joel 2:32, Žalm 105:1-3)

 

    Ale v současné době se ve většině českých a slovenských překladů dočteme, že "celá země bude naplněna poznáním Hospodina", že "každý jazyk bude přísahat: Jenom v Hospodinovi mám spravedlnost...", a že "všechny národy budou vzývat Hospodinovo jméno". Většina cizojazyčných překladů na tom není o nic lépe, protože svým čtenářům oznamují, že v době vlády Božího Syna bude celá země naplněna poznáním Pána, že všechny národy budou vzývat Pánovo jméno, a že každý jazyk bude přísahat: "Jenom v Pánovi mám spravedlnost a moc." Tradice nahrazování odstraňuje Boží Jediněčné, svaté a pravé Jméno z Bible a ještě k tomu deformuje mnohá biblická proroctví a působí proti jejich naplnění. (Podrobnější komentář k těmto proroctvím najdete v článku Proroctví čekající na svá naplnění).

 

  Ptáte-li se nyní: " Co se dá dělat pro nápravu? Dá se vůbec něco pro Boží svaté Jméno dnes udělat?" To jsou otázky na něž se snažím odpovědět v kraťoučkém článku s názvem Napravit škody.
 
 

Poznámka č.1: Nejde o to, že bychom Boha nemohli nazývat také jeho tituly (např. Pán, Bůh, Všemohoucí, Věčný), ale o to, aby skutečné Boží Jméno zůstalo v Bibli všude, kam jej Nejvyšší nechal skutečně zapsat. A to je na téměř 7000 místech!! 

 

Poznámka č.2: Správná výslovnost slova Božího svatého Jména je pouze jedna jediná! Totiž ta, jíž mnoho tisíckrát použil Sám Nejvyšší, ta, jíž Boha nazývají nebeští andělé, ta jíž po mnoho staletí beze strachu vyslovovali Izraelité. Správná výslovnost Božího svatého Jména se nemění v závislosti na jazyce, kterým lidé mluví, ani na zeměpisném místě, v němž se nacházejí. Jsou jen různé vyjadřovací možnosti toho, kterého jazyka. Proto je velmi důležité, aby bylo na všech těch téměř 7000 místech Bible zapsáno tak, že kdokoli je přečte, vysloví je co možná nejpodobněji původní výslovnosti. Např. zápis v angličtině Yehovah je rozhodně správnější než Jehovah, protože původní výslovnost je 'Jehova' a ne 'Džehova'. V češtině je zase nutné Jej psát Jehova bez koncového 'h', protože se v hebrejštině u slova Jehovah koncové 'h' nevyslovuje, ale Čech by jej automaticky vyslovoval a tím by byla šířena Jeho nesprávná výslovnost a Boží Jméno by tak bylo deformováno.