Nahrazování Božího jména titulem v překladech Bible

 

        Při překládání Bible do národních jazyků se stalo všeobecně rozšířeným zvykem překladatelů nahrazovat na všech místech Bible Boží svaté JMÉNO  יהוה (JHVH) tituly mající význam Pán, popř. Bůh. Ve slovanských zemích je v důsledku tohoto zvyku vkládán do překladů Biblí namísto Božího svatého jména většinou titul 'Hospodin'. V takto pozměněných překladech Bible je více než 6 800 krát uváděn titul místo 6 800 výskytů pravého jména Božího. Tím je JEDINEČNÉ  BOŽÍ SVATÉ JMÉNO ODSTRANĚNO Z VĚTŠINY BIBLÍ SVĚTA!! V takto upravených Biblích je navíc NĚKOLIKA TISÍCKRÁT UVÁDĚNA FALEŠNÁ INFORMACE O TOM, JAK SE JMENUJE BŮH. V každé takové Bibli je jejím čtenářům téměř 7000 krát překládána zavádějící a nepravdivá informace, že Bůh se jmenuje Hospodin, Herr, Lord, Seňor apod. A tak pravé Boží jméno  יהוה (JHVH) není křesťany milováno, oceňováno, chváleno ani oslavováno tak, jak si to On Sám přeje (Žalm 105:1-4). Cílem tohoto článku je předložit důkazy o škodlivosti a zhoubných důsledcích této tradice.

 

Nahrazování Božího jména JHVH titulem v překladech Bible je škodlivé, protože:

1. Šíří nepravdivé informace o tom, jak se jmenuje Bůh.
2. Odstraňuje Boží svaté jméno z více než 6800 míst Bible a tím hrubě porušuje Boží autorská práva. 

3. Ignoruje Boží příkaz: „Nic k tomu nepřidávej, ani z toho nic neubírej!“ více než 13 600 krát. 

4. Působí proti naplnění mnoha biblických proroctví o oslavení Božího svatého jména יהוה mezi všemi národy.  

 

1. Šíří nepravdivé informace o tom, jak se jmenuje Bůh.

Původní hebrejské texty několika set krát sdělují:

"JHVH je jeho jméno... Já jsem JHVH...... Toto praví JHVH....", 

ale překlady Biblí do národních jazyků uvádějí nepravdivá tvrzení:

Hospodin je jeho jméno... Já jsem Hospodin..... Toto praví Hospodin";

nebo " the LORD is his name... I am the LORD.... Thus saith the LORD

popř.  "HERR ist sein Name.... Ich bin der HERR.... Darum spricht der HERR also.“

 

V každém takto nahrazováním zdeformovaném překladu Bible je více než 6 800 krát šířena nepravdivá informace o tom, jak se jmenuje Bůh. Toto se děje již několik desítek staletí i přesto, že je na první pohled zřejmé, že slova HOSPODIN, LORD, HERR apod. nemají s Božím svatým  jménem JHVH vůbec nic společného. Původní a originální slovo Boží je tak kvůli lidské tradici změněno na několika tisíci místech, a takto zdeformované je předáváno dále. 

Marek 7:13  "....rušíte slovo Boží svou tradicí, kterou dáváte dále..."

      

2. Nahrazování odstraňuje Boží jméno z více než 6800 míst jeho Knihy a hrubě tak porušuje Boží autorská práva. 

V důsledku tradice nahrazování nezůstane ve většině překladů Bible po skutečném Božím jménu ani stopa! Pokud by se totéž stalo nějakému člověku s jeho jménem a s jeho knihou, zcela jistě by všichni přemýšlející lidé uznali, že odstranění autorova jména není projevem úcty k němu, ale hrubým přestupkem proti jeho autorským právům! Zamysli se prosím nad otázkou: " Jak je možné, že v případě Božích autorských práv je ten samý přestupek považován za normální?" Zkus prosím chvilku popřemýšlet na čem stojí víra, že odstranit Boží svaté Jméno z tisíců míst Bible je v pořádku, že je to vlastně projevem úcty k Bohu? Když dal Všemohoucí své svaté jméno zapsat na tisíce míst své knihy, potřebuje, abychom jeho Písmo nějak "vylepšovali"? 

 

Boží autorská práva jsou porušována v rozsahu, který nemá nikde jinde obdoby. S velkou pravděpodobností máš i ty sám(a) překlad Bible, z něhož bylo Boží svaté Jméno úplně odstraněno a na několika tisíci místech se tak dočteš, že Boží jméno je Hospodin. Přesvědč se sám(a) ve své vlastní Bibli! Najdi si např.: Jeremiáše 33:2, Ozeáše 12:6, Ámose 5:8, 9:6. A zdaleka nejde jen o těchto pár míst! V podstatě kdekoli uvidíš titul Hospodin, věz, že tam má být skutečné a pravé Boží jméno JeHoVaH (čteno Jehova).

Pozn.: Původní hebrejský text Písma byl zapsán bez samohlásek. Proto i Boží svaté jméno je zapsáno bez samohlásek a jsou z něj zapsány jen souhlásky JHVH (יהוה). Po mnoho staletí bylo všeobecně známo jak se Boží jméno správně vyslovuje. Tato všeobecná známost a jistota se však v důsledku tradice nahrazování jména titulem ztratila. Ztratila se sice ze všeobecného povědomí, ale neztratila se ze světa úplně. Fakta a důvody proč nadále používám výslovnost Jehova najdete zde, zde, zde a zde. Nyní však k dalším důvodům proč je nahrazování škodlivé a nesprávné. 

 

3. Nahrazování mnohokrát ignoruje Boží příkaz: „Nic k tomu nepřidávej ani z toho nic neubírej!“  (5.Mojžíšova 13:1, Zjevení 22:18,19)  

Nahrazováním je z textu Bible více než 6 800 krát ubráno Boží jméno JHVH a namísto něj je více než 6800 krát přidán titul. Což je více než 13 600 ignorování příkazu: "Nic k tomu nepřidávej, ani nic z toho neubírej!" Jehošuova slova: "Opustili jste přikázání Boží a držíte tradici lidí." (Marek 7:8) platí zcela jistě i na tradici odstraňování Božího svatého jména JHVH z Bible a jeho nahrazování titulem. 

 

4. Nahrazování působí proti naplnění Božích proroctví o budoucnosti jména JeHoVaH (čteno Jehova). 

 V Bibli je mnoho ještě nikdy nesplněných proroctví o Božím svatém jménu. Jsou to proroctví, která se musí splnit v celosvětovém rozsahu, na všech lidech a všech národech. Písmo prorokuje, že v době vlády Božího Syna bude celá země naplněna poznáním Jehovy. (Izajáš 11:1-9) že Jehovovo jméno budou vzývat všechny národy (Sofoniáš 3:9) a že každý jazyk bude přísahat: "Jenom v Jehovovi mám spravedlnost a sílu."  (Izajáš 45:23-24) Tato proroctví jsou nepohnutelným důkazem, že si Bůh přeje, aby jeho svaté jméno Jehova bylo známé po celé zemi, aby se ho jeho svatým jménem mohly dovolávat všechny národy! (Joel 3:5, Žalm 105:1-3)

 

    Ale v současné době se ve většině českých a slovenských překladů dočteme, že "celá země bude naplněna poznáním Hospodina", že "každý jazyk bude přísahat: Jenom v Hospodinovi mám spravedlnost...", a že "všechny národy budou vzývat Hospodinovo jméno". Většina cizojazyčných překladů na tom není o nic lépe, protože svým čtenářům oznamují, že v době vlády Božího Syna bude celá země naplněna poznáním Pána, že všechny národy budou vzývat Pánovo jméno, a že každý jazyk bude přísahat: "Jenom v Pánovi mám spravedlnost a moc." Tradice nahrazování odstraňuje Boží svaté jméno JHVH z Bible, deformuje výše uvedená biblická proroctví a působí proti jejich naplnění. (Další proroctví, která se o Božím jménu musí v budoucnu naplnit, najdete v článku Proroctví čekající na svá naplnění).

 

   Co se dá dělat pro nápravu? Co může pro Svaté Jméno Boha Otce udělat každý z nás? To jsou otázky na něž se snažím odpovědět v kraťoučkém článku s názvem Napravit škody. 
 
 

Poznámka č.1: Nejde o to, že bychom Boha nemohli nazývat také jeho tituly (např. Pán, Bůh, Všemohoucí, Věčný), ale o to, aby skutečné Boží jméno zůstalo v Bibli všude, kam jej dal Bůh původně zapsat. A to je na téměř 7000 místech!! 

Poznámka č.2: Správná výslovnost slova JHVH je pouze jedna jediná. Nemění se v závislosti na jazyce, kterým lidé mluví, ani na zeměpisném místě, v němž se nacházejí. Různé jsou jen vyjadřovací možnosti toho, kterého jazyka. Proto je velmi důležité, aby bylo na všech těch téměř 7000 místech Bible napsáno tak, že kdokoli je přečte, vysloví je co možná nejpodobněji původní výslovnosti. Např. zápis v angličtině Yehovah je správnější než Jehovah, protože původní výslovnost je 'Jehova' a ne 'Džehova'. V češtině je zase nutné psát Boží jméno bez koncového 'h', protože se v hebrejštině u slova JeHoVaH koncové 'h' nevyslovuje, ale Čech by je tam automaticky vyslovoval. A tím by se šířila nesprávná výslovnost skutečného jména Božího. A Boží jméno by bylo deformováno a komoleno, před čímž jsme varováni v Božím přikázání: "Nevezmeš jméno Boží daremně". Podrobněji se o tomto Božím přikzání zmiňuji v článku "Správná výslovnost Božího jména JHVH"  zde, v podnadpise "Rozhodnutí překladatelů Bible".