Svědectví Pána Jehošuy o Bohu Otci

 

 

Bohu Otci se zalíbilo dát své království Synovi a jeho věrným následovníkům.

Lukáš 12:32...vašemu Otci se zalíbilo dát vám království. Matouš 25:34 Potom řekne Král těm po své pravici: ‚Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte do dědictví království, které je pro vás připraveno od založení světa.

Matouš 26:29 ….jej budu pít s vámi nový v království svého Otce.

Bůh Otec je větší nade všechny.

Jan 10:29 Můj Otec... je větší nade všechny Jan 14:28... Otec je větší než já.

Otec dává svému slunci svítit, posílá déšť, živí nebeské ptáky. Otcovo je Slunce.

Matouš 5:45, 6:26 ..Otce; protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé.... Pohleďte na nebeské ptáky: nesejí, nežnou ani neshromažďují do stodol, a váš nebeský Otec je živí.

Vůle Boha Otce není odsoudit svět, ale svět zachránit.

Jan 3:17 Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby byl svět skrze něj zachráněn.

Otec je milosrdný a jeho přikázání jsou věčný život.

Lukáš 6:36 Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. Jan 12:50. ..vím, že jeho přikázání je věčný život. Co tedy já mluvím, mluvím tak, jak mi pověděl Otec.“

Bůh Otec tak velmi miluje svět, že dal svého jediného Syna.

Jan 3:16„Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

Otec dal Synovi svobodu rozhodnutí svůj život dát a zase ho přijmout

Jan 10:17, 18 Proto mne Otec miluje, že já pokládám svou duši, abych ji zase přijal. Nikdo ji ode mne nebere, ale já ji pokládám sám od sebe. Mám moc ji položit, a mám moc ji opět přijmout. Tento příkaz jsem přijal od svého Otce.“

Syn má život z Otce. Bůh Otec mu daroval i život sám v sobě.

Jan 6:57.. mne poslal živý Otec a já žiji skrze Otce... Jan 5:26 Neboť jako Otec má život sám v sobě, tak dal i Synu, aby měl život sám v sobě.

Syna posvětil, chránil a vydal o něm svědectví.

Jan 5:37, 8:29, 10:36 ..ten, kdo mne poslal, je se mnou; nezanechal mne samotného ...mně, kterého Otec posvětil.....sám Otec, který mne poslal, vydal o mně svědectví...

Pán Ježíš nepřišel sám od sebe, ale poslal ho Otec .

Jan 8:42.... Nepřišel jsem sám od sebe, ale on mne poslal. Jan 8:28, 42...sám od sebe nečiním nic, ale mluvím tak, jak mě naučil můj Otec

Bůh Otec naučil svého milovaného Syna jak má mluvit a co má říkat.

Jan 12:49, 50  Neboť já jsem nemluvil sám ze sebe, ale Otec, který mne poslal, ten mi dal příkaz, co mám říci a co promluvit. A vím, že jeho přikázání je věčný život. Co tedy já mluvím, mluvím tak, jak mi pověděl Otec.“...

Svého Syna miloval již před založením světa a ukazuje mu všechno, co sám činí.

Jan 17:24  Otče, chci, aby i ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já, aby viděli mou slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mne miloval před založením světa.

Jan 5:20  Neboť Otec miluje Syna a ukazuje mu všechno, co sám činí..

Otec vyvýšil Syna a daroval mu Ducha Svatého.

Skutky apoštolské 2:33 Když byl tedy vyvýšen pravicí Boží a přijal od Otce zaslíbeného Ducha Svatého....

Bůh Otec daroval Pánu Ježíšovi slávu.

2. Petrův 1:17 On přijal od Boha Otce čest a slávu....Jan 1:14 ..Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jediný Syn, plný milosti a pravdy....

Do Synových rukou dal soud.

Jan 5:22 .. Otec ani nikoho nesoudí, ale všechen soud svěřil Synu

I dnes je Ježíšovým Otcem a zároveň i Bohem.

Jan 20:17:...Vystupuji k Otci svému i k Otci vašemu, k Bohu svému i k Bohu vašemu.‘“. Zjevení Janovo 3:2, 12... neboť jsem nenalezl tvé skutky úplné před mým Bohem....Napíšu na něj jméno svého Boha a jméno města svého Boha, …...

Otec rozhodl komu patří místa po Ježíšově pravici a levici

Matouš 20:23 .. není mou věcí, abych dal někomu usednout po mé pravici a po mé levici, neboť tam usednou ti, pro které je to připraveno od mého Otce.“

Otec si ponechal si ve své moci rozhodnutí o „onom dni a hodině“.

Matouš 24:36 „O tom dni a hodině nikdo neví, ani andělé nebes, ani Syn, jenom sám Otec. Skutky apoštolské 1:7...Nepřísluší vám poznat časy a doby, které Otec uložil ve své vlastní pravomoci...

Nikdo nemůže příjít k Otci než skrze Pána Ježíše.

Jan 14:6  Ježíš mu řekl: „Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.

Jednota Otce se Synem má být vzorem pro jednotu Ježíšových následovníků.

Jan 17:11, 21, 22...Otče svatý, zachovej je ve svém jménu... aby byli jedno, jako jsme jedno my.... aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni v nás byli jedno..Slávu, kterou jsi mi dal, jsem dal jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno

Otec miluje ty, kteří přijali přikázání a zachovávají je. Spolu se Synem k nim přijdou a činí si u nich příbytek.

Jan 14:21, 23 Kdo má moje přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A kdo mě miluje, bude milován od mého Otce; i já ho budu milovat a zjevím mu sám sebe.“...Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. “

Jedině Boha Otce máme nazývat naším Otcem.

Matouš 23:9 A nikoho nenazývejte na zemi svým Otcem, neboť jediný je váš Otec, ten nebeský.

Bůh Otec si přeje, aby ho lidé uctívali v Duchu a v pravdě.

Jan 4:23,24.. praví ctitelé se budou klanět Otci v duchu a pravdě; vždyť sám Otec hledá takové ctitele... ti, kteří se mu klanějí, musí se mu klanět v duchu a pravdě.“

Odpouští naše přestoupení za podmínky, že i my odpouštíme.

Matouš 6:14, 15 ..jestliže odpustíte lidem ..odpustí váš nebeský Otec i vám; jestliže však lidem ..neodpustíte, ani váš Otec vám neodpustí vaše provinění.“

Otec vyslýchá naše motlitby. Vidí, co je skryto a odplácí. Dobře ví, co vše potřebujeme.

Jan 15:1..aby vám Otec dal, oč byste ho požádali v mém jménu.Matouš 6:4, 8, 32 ..tvůj Otec, který vidí v skrytu, ti odplatí ...vždyť Bůh, váš Otec ví, co potřebujete, dříve, než jej poprosíte.

Bůh Otec dává Ducha Svatého těm, kdo ho o něj prosí.

Lukáš 11:13  Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše Otec z nebe dá Ducha Svatého těm, kteří ho žádají.“ Jan 14:26.... Zastánce, Duch Svatý, kterého Otec pošle v mém jménu...

Bůh Otec přebývá ve svých věrných svým Duchem a v některých situacích skrze ně mluví.

Matouš 10:18-20...před vladaře a krále vás budou vodit kvůli mně....když vás vydají, nestarejte se, jak nebo co promluvit; neboť v tu hodinu vám bude dáno, co máte promluvit.Vždyť to nejste vy, kdo mluví, ale Duch vašeho Otce, jenž mluví ve vás. Římanům 8:11 Jestliže ve vás přebývá Duch toho, který vzkřísil Ježíše ….

Prosba o oslavení Otcova jména je první věcí v Ježíšově vzorové motlitbě. Otec Synovi slíbil, že své Svaté jméno ještě oslaví.

Matouš 6:9 Vy se modlete takto: „Otče náš, který jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno....Jan 12:28 „Otče, oslav své jméno!“ Z nebe se ozval hlas: „Oslavil jsem a ještě oslavím.“Jan 17:26 Dal jsem jim poznat tvé jméno a dám poznat, aby láska, kterou jsi mne miloval, byla v nich, i já abych byl v nich.“